QUYỀN HÀNH PHỐI SƯ

Xét thấy quảng cáo google làm chậm website nên các admin đã quyết định tắt quảng cáo google.
Nâng cấp VIP để xem các trang bị khóa.
V. QUYỀN HÀNH PHỐI SƯV.- POWERS OF THE ARCHBISHOPS (PHỐI SƯ / 配師)
CHÚ GIẢI: Phối Sư là người lãnh quyền của Chánh Phối Sư ban cho, đặng đồng quyền, đồng thể cùng Chánh Phối Sư khi người giao trách nhậm cho mình; chẳng đặng làm điều chi không có lịnh của Chánh Phối Sư truyền dạy; nhứt nhứt điều phải tuân mạng lịnh của Chánh Phối Sư khi đặng sai trấn nhậm các nơi; mọi điều canh cải là phạm Pháp Chánh Truyền, ắt bị giải ra Tòa Tam Giáo.Definition : The Archbishops receive the executive power of the Principal Archbishops. The latter have the same functions and the same rank as the former. Their actions always depend on the orders of the Principal Archbishops and must conform strictly to the rulings, when they receive any change. Every transgression of the Divine Law would involve their appearance before Tòa Tam Giáo /座三敎 (the Tribunal of the Three Spiritual Doctrines).