QUYỀN HÀNH THÔNG SỰ

HIỆN TẠI TOÀN BỘ AUDIO SẼ KO THỂ KHÔI PHỤC TỰ ĐỘNG. Mọi người hãy yêu cầu ở đây, ad sẽ ưu tiên xử lý trước.
Nâng cấp VIP để xem các trang bị khóa.

XI. QUYỀN HÀNH THÔNG SỰXI. - POWERS OF THE THÔNG SỰ / 通事 (Subordinates of the legislative Branch)
CHÚ GIẢI: Thông Sự là Chức Sắc của Lý Giáo Tông khuyên Hộ Pháp lập thành.Definition : These are likewise subordinate lower dignitaries formed by the Hộ Pháp /  護法 based on the advice of the Spiritual Pope.
Thông Sự là người đồng thể cùng Phó Trị Sự trong địa phận của Phó Trị Sự cai quản, song người có quyền về luật lệ chớ không có quyền về chánh trị.The Thông Sự / 通事 have the same rank as the Phó Trị Sự / 副治事, but they hold legislative power.
Thông Sự là người của Hiệp Thiên Đài để tùng quyền Chánh Trị Sự. Phận sự của người thì phải xem xét, kiểm dượt cử chỉ hành đạo của Phó Trị Sự. Moi việc chi làm cho mất lẽ công bình nơi địa phận của Phó Trị Sự cai quản mà Hội Thánh không rõ thấu, thì Thông Sự phải chịu phần trách cứ. Hay(1)

They are the subordinates of the Hộ Pháp /  護法 placed under the orders of the Chánh Trị Sự / 正治事. They are to investigate whatever injustices, infractions of rules, disobedience, and violations of the New Religious Code are committed in the apostolic centre directed by the Phó Trị Sự / 副治事.
Những điều chi sái luật Đạo, chẳng y theo lịnh Hội Thánh tư truyền, hoặc sửa cải Tân Luật, hoặc cải lịnh hành chánh, Hay(1) nếu chẳng có phép của Chánh Trị Sự truyền dạy mà Phó Trị Sự tự chuyên thi hành, Hội Thánh lại không hay biết chi hết, thì tội tình ấy về phần Thông Sự.
Tuy người phải chịu dưới quyền Chánh Trị Sự mặc dầu, song đặng quyền sửa lỗi của Chánh Trị Sự. Thảng như đã thấy lẽ vô Đạo hiển nhiên của Chánh Trị Sự, thì Thông Sự đặng phép can gián sửa lỗi; nếu đã nhiều phen mà Chánh Trị Sự chẳng nghe và đã có tư tờ về Cửu Trùng Đài mà Cửu Trùng Đài yêm ẩn, thì người đặng phép chạy tờ về Hiệp Thiên Đài mà cầu xin sửa trị. Although they are dependant on the Chánh Trị Sự / 正治事, they have the duty of righting any mistakes committed by the latter. If the Chánh Trị Sự / 正治事 have been warned several times of their wrong-doing and take no notice, the Thông Sự / 通事 are to make a report to the CỬU TRÙNG ĐÀI / 九重臺. If the CỬU TRÙNG ĐÀI / 九重臺 disregard the issue, they may address the Hiệp Thiên Đài / 協天臺 to ask for justice.
Người phải chăm nom, binh vực những kẻ cô thế, bất  câu người có Đạo hay là ngoại Đạo, hoặc là bị tai nạn thình lình, hoặc bị nghèo nàn đói khó, hoặc bị bịnh hoạn cô thân, hoặc phải bị tha hương lữ thứ, hoặc bị yếu tha già thải, (2) người đặng trọn quyền buộc Phó Trị Sự phải liệu phương giúp đỡ.The duty of the Thông Sự / 通事 is to be concerned with the unhappy, to defend the weak (whether religious or not), to bring help to the homeless, the poor, the sick, the crippled, the aged or those with exemptions. For love of God and of others, they can ask the Phó Trị Sự / 副治事 for protection and assistance, both moral and monetary.
Bất kỳ Chức Sắc nào, dầu lớn nhỏ cũng vậy, khi Thông Sự có gặp (3) việc cần dùng gắp rút trong khi hành chánh của Đạo thì buộc phải giúp đỡ binh vực. In the exercise of their functions, where it is a case of urgent difficulty, the Thông Sự / 通事 may ask for help and support from all dignitaries that they meet, whatever their rank.
Những kẻ nào mà Thông Sự đã nhiều phen trách cứ về tánh cường ngạnh, không chịu giúp sức người trong cơn gắp rút đã đủ chứng cớ thì Hiệp Thiên Đài sẽ xin Hội Thánh trừng trị. Any of the Faithful who may have been several times clearly proven recalcitrant, or unwilling to give service, or disobedient towards religious rules, are to be severely punished by the Sacerdotal Council/ Hội Thánh / 會聖 ) when asked by the Legislative Body.
Trước khi lãnh trách nhiệm, buộc Thông Sự phải đến Thánh Thất sở tại mà lập minh thệ, y như Chánh Trị Sự, Thông Sự là Hộ Pháp em.Before exercising their functions, the Thông Sự / 通事 must swear an oath before the Altar of the Parish, in the same way as the Chánh Trị Sự / 正治事. The Thông Sự / 通事 are Hộ Pháp /  護法 in miniature.
Thầy đã nói: "Nếu dưới mắt các con còn thấy một điều mất lẽ công bình, thì Đạo chưa thành lập"(1).Divine Text : If there still exists the smallest injustice before your eyes, the New Religion will not achieve its aim.
CHÚ GIẢI: Bực hạ đẳng nhơn sanh thường bị hiếp đáp vì mất lẽ công bình hơn hết. Bởi cớ ấy mà quyền của Thông Sự rất nên yếu trọng.Explanation : In life, the lower class is often oppressed. Fairness and justice no longer exist. So the role of theThông Sự / 通事 is very important.
(1) Ấy là lời khen của Đức Lý Giáo Tông.
(2) Đời có sưu thuế mà đặng tha đi là có tật nguyền không phương bảo thân cho vẹn, còn lớn thì có bịnh tình phận sự mà bị thải ra thì là lão thành cô độc.(Those exempt from taxes are cripples who cannot work for a living).
(3) Đoạn này Đức Lý Giáo Tông hỏi rằng: Nếu nói có việc chi dầu cho không nó cũng kiếm cớ đặng dụng ai sai nấy thì Hộ Pháp mới tính sao? (Cười) Ngài thêm chữ gặp vào nữa, nghĩa là thay vì: có việc; Ngài để: có gặp việc.