CỬU TRÙNG ĐÀI NỮ PHÁI: QUYỀN HÀNH LỄ SANH

HIỆN TẠI TOÀN BỘ AUDIO SẼ KO THỂ KHÔI PHỤC TỰ ĐỘNG. Mọi người hãy yêu cầu ở đây, ad sẽ ưu tiên xử lý trước.
Nâng cấp VIP để xem các trang bị khóa.

QUYỀN HÀNH LỄ SANHPOWERS OF THE STUDENT-PRIESTESSES (Nữ Lễ Sanh / 禮生)
CHÚ GIẢI: Y như quyền hành Nam Phái, song chưởng quản về phần Nữ Phái mà thôi.Functions : Their functions are same as those of the Student-Priests, and they are concerned only with the women.
PHÁP CHÁNH TRUYỀN: Lễ Sanh Nữ Phái mặc Đạo Phục như Giáo Hữu, nhưng choàng ngang trên đầu một đoạn vải mỏng cột ra sau ót, thả một mí dài một mí vắn, ngay đầu tóc có giắt một bông sen.Description : They wear a form of ceremonial dress like the one worn by the Priestesses and they cover their heads with a long veil knotted as the nape so that the two ends of unequal length hang down. On their heads is pinned a single white lotus flower.
CHÚ GIẢI: Lễ Sanh Nữ Phái mặc Đạo Phục y như Nữ Giáo Hữu, nhưng trên đầu thì choàng ngang một đoạn vải mỏng cột ra sau ót, thả một mí dài một mí vắn, xuống cho tới khỏi trôn, ngay đầu tóc có giắt một cái bông sen trơn chớ không Thiên Nhãn. (Phải sửa y phục của Lễ Sanh như vầy chớ phần nhiều người sái về liên hoa ấy lắm).Commentary : The Student-Priestesses wear a form of ceremonial dress just like the one worn by the Priestesses and they cover their heads with a long white gauze veil which is tied at the nape with a knot which has two ends of uneven length, the longer of which reaches the middle of the thighs. They do not wear any headdress, and their chignon has a simple white lotus flower pinned to it. There is no “Divine Eye” in the centre.