QUYỀN HÀNH CHƯỞNG PHÁP

HIỆN TẠI TOÀN BỘ AUDIO SẼ KO THỂ KHÔI PHỤC TỰ ĐỘNG. Mọi người hãy yêu cầu ở đây, ad sẽ ưu tiên xử lý trước.
Nâng cấp VIP để xem các trang bị khóa.

II. QUYỀN HÀNH CHƯỞNG PHÁPII. - ATTRIBUTIONS OF THE LEGISLATIVE CARDINALS OR CENSORS (CHUONG-PHAP)
PHÁP CHÁNH TRUYỀN: Chưởng Pháp của ba Phái là: Đạo, Nho, Thích.Divine text : The Legislative Cardinals belong to the three branches : Taoist, Confucianist and Buddhist.
 CHÚ GIẢI: Nghĩa là: mỗi Phái là một vị, mà ba Đạo vẫn khác nhau, nội dung, ngoại dung, đều khác hẳn luật lệ vốn không đồng, chỉ nhờ Tân Luật làm cơ qui nhứt, cho nên Thầy mới nói.Commentary : There is only one Legislative Cardinal in each branch. The three branches differ from each other both interiorly and exteriorly. The doctrinal principles are not the same. The New Code (Tân Luật / 新律) is a syncretisation of them. For this reason God has added :
PHÁP CHÁNH TRUYỀN: "Pháp Luật Tam Giáo tuy phân biệt nhau, song trước mặt Thầy vẫn coi như một".Divine text : Though the Laws and Principles of these Three Doctrines are different, I consider them as forming a single whole.
 CHÚ GIẢI: Vì coi như một, nên Thầy mới đến cho nhơn loại lập Tân Luật , thế nào cho phù hạp với nhơn trí, hiệp tánh với nhơn tâm, chung chịu một Đạo Luật, có phương hành Đạo, chẳng nghịch với Thiên Điều, đặng lập vị mình dễ dàng, mới toàn câu phổ độ.Commentary : Because He considers them as a single Doctrine, God reveals himself to humanity and makes humanity establish the New Code (Tân Luật / 新律). God adapts himself to humanity's state of spirit and soul. All are to be conformed to this Code so as to be able to carry out religious practice without infringing the Divine Laws, aiming at their individual sanctification and the communication of the good news to their neighbour.
Buổi trước thì Thiên Điều buộc nhơn loại phải nâng cao phẩm hạnh mình cho bằng chư Thần, Thánh, Tiên, Phật, đặng đoạt đức tánh mà lập vị mình, còn nay thì các Đấng ấy lại hạ mình, đến cùng nhơn loại đặng dìu cả chơn hồn lên tột phẩm vị Thiêng Liêng, đến ngang bực cùng Thầy. In the past Divine Laws obliged men to raise their personal dignity to the level of the dignity of the Great Spirits(Thần / 神, Thánh / 聖, Tiên / 仙 , Phật /佛) to allow them to perfect their virtue and to achieve their individual sanctification. Today the Great Spirits have reached down to the level of men so as to lead their souls back to the Divine Space and place them on the same level as God.
Buổi buộc thì khó, buổi mở thì dễ, ấy là lẽ tự nhiên; huống chi nhơn trí ngày nay đã qua khỏi Ngươn "Tấn Hóa"(1) thì đã tăng tiến lên địa vị tối cao; chủ nghĩa cựu luật của các Tôn Giáo không đủ sức kềm chế đức tin, mà hễ nhơn loại đã mất đức tin về đạo đức rồi, thì cơ tự diệt vốn còn, mà cơ tự diệt còn thì nhơn loại khó tránh khỏi cái nạn giết lẫn nhau cho đặng.When we were forced to do this, it was all difficult. Now that we are free, it has all become easy. This is natural. More so because at this stage we have passed beyond the “Cycle of Progress” [(The first cycle of Manvantara is the Cycle of Creation (Tạo Hóa), that is, the Cycle of Innocence (Thánh Đức). The second cycle is Cycle of Progress (Tấn Hóa), or Cycle of Struggle and the Destruction. The third and the last cycle is the Cycle of Conservation (Bảo-Tồn), or the Cycle of Reproduction (Tái-Tạo) or Renovation (Qui-Cổ)] and we have reached to highest ranks. The old doctrines no longer have sufficient moral authority to uphold Faith. When men lose their faith in Religion, the tendency to self-destruct continues to exist. If this tendency continues, anarchy is inevitable.
Đời phải tùy Đạo mới còn, mà Đạo cũng phải tùy Đời mới vững, biết đâu Tân Luật ngày nay Thầy đã đến dạy chúng ta lập thành; trong thời gian tới nữa đây, nó sẽ phải thay đổi cho phù hạp với nhơn trí Đạo, Đời tương đắc. Mà dìu dắt cả nhơn sanh đời đời kiếp kiếp.If the Temporal must rely on the Spiritual simply to exist, there is a reciprocal need for the Spiritual to deal carefully with the Temporal so that it can last. Who knows whether the New Code which has been established according to the instructions of God who came with precisely that aim, has not been called upon to undergo at some future date modifications which would adapt it to the spiritual state of men who remain constantly open to evolution? TheTemporal and the Spiritual must unite to guide Humanity on the Way of Eternity.
Thí dụ: Như có kẻ hỏi: "Sao Thầy không dùng Cựu Luật trong Tam Giáo đã có sẵn rồi, lại lập chi Tân Luật nữa, mà buộc nhơn sanh phải yểm cựu nghinh tân vậy?"Example : Someone has asked : “Why hasn't God used the former laws which were already established for the Three existing Religions?Why is He creating a New Code, and thus forcing men to abandon the Former for the New?
Ta lại đáp: "Chính Thầy đã giáng cơ nói: Ngọc Hư Cung bác luật, Lôi Âm Tự phá cổ; ấy vậy Cựu Luật thì Ngọc Hư Cung đã biếm bác, còn Cổ Pháp thì Lôi Âm Tự đã phá tiêu, vậy thì ngày nay Cựu Luật và Cổ Pháp chẳng còn ý vị chi hết. Những bực tu hành mà tưởng lầm phải tùng Cựu Luật hay là Cổ Pháp thì trái hẵn với Thiên  Điều của Đ.Đ.T.K.P.Đ. thể Thiên hành chánh.We replied : “The answer is that God has taught us in a message : The Jade Court (Court of the Gods) has fought with the former laws and the Thunder Temple (Heavenly Sanctuary) has destroyed the old principles. The former laws therefore and the old principles no longer have any value. Religious people who mistakenly believe that they have to conform to the former laws and the old principles are clearly contradicted by the Divine Laws of Caodaism, for Caodaism replaces God to administer Religion.
Bởi cớ ấy nên CHÍ TÔN đã cấm ngũ chi phái Ngọc, dùng Cổ Luật mà mê hoặc nhơn sanh nữa.This is the reason why the Supreme Master forbade the five branches of the Ngọc Sect (Confucianism) to use the former laws to continue the inculcation of blind enthusiasm into Humanity.
Hễ tùng Cựu Luật tức phải tùng Thiên Điều, mà hễ tùng Thiên Điều thì khó lập vị cho mình đặng".The observation of the former laws is a transgression of the Divine Laws and if we transgress the Divine Laws we cannot achieve individual salvation.”
Xin xem tiếp đây, thì thấy rõ Thầy đã quyết định điều ấy.(Read the remainder to gain a better understanding of the doctrinal point of view of God).
PHÁP CHÁNH TRUYỀN: Vậy thì một thành ba, mà ba cũng như một.Divine text : Thus Unity becomes Trinity and Trinity is none other than Unity.
 CHÚ GIẢI: Ấy vậy Tân Luật đã gồm trọn Tam Giáo, tức là một thành ba, mà ba Cựu Luật của Tam Giáo hiệp nhau thì cũng như một, nghĩa là: "Tân Luật".Commentary : Thus the New Code is the syncretisation of the Three Religions, and this makes the Unity become Trinity, and the three former codes of the Three Religions are blended into a single form, the New Code.
PHÁP CHÁNH TRUYỀN: Chúng nó có quyền xem xét luật lệ trước buổi thi hành, hoặc là nơi Giáo Tông truyền xuống, hay là nơi Đầu Sư dâng lên.Divine text : The Legislative Cardinals have the right to examine the religious laws before their promulgation, whether they come from the Pope, or are proposed by the Cardinals (Đầu Sư /頭師).
 CHÚ GIẢI: Nơi Cửu Trùng Đài, có Đức Giáo Tông là người thay mặt cho các Đấng Thiêng Liêng đặng hành hóa; Giáo Tông có quyền lập luật, ấy là quyền cao trọng của các Đấng Thiêng Liêng cùng CHÍ TÔN ban cho nắm giữ, và Đầu Sư là người thay mặt cho cả nhơn sanh, ấy là quyền cao trọng của nhơn sanh ban cho, hai đàng phải tương đắc mới bền vững cơ "Tạo Thế" Trời, người hiệp một.Commentary : In the ranks of the CỬU TRÙNG ĐÀI / 九重臺 (the Nine Degrees of the Episcopal Hierarchy), the Pope represents the Divine Spirits to watch over religious practice. The Pope has the right to make laws, a supreme right conferred on him by the Divine Spirits and by God. The Cardinals represent the mass of the faithful. They derive their great authority from this mass. The Pope and the Cardinals must always be in agreement so as to consolidate the work of the “Creation of the World”, which consists of unifying God and Men.
Thường thấy Thiên Mạng hằng quá sức phàm thế còn phàm thế thì nghịch hẳn Thiên Mạng; biết đâu một ngày kia Giáo Tông không lập ra luật lệ quá sức người phàm làm đặng và Đầu Sư lại không xin một luật lệ quá phép Thiên Điều, thì hai đàng ắt phải nghịch lẫn nhau; nếu không có Chưởng Pháp đứng trung gian thế quyền Hiệp Thiên Đài nơi Cửu Trùng Đài mà điều độ cho êm đềm hòa nhã, thì nền Đạo phải chinh nghiêng sanh ra rối loạn, thượng hạ khắc nhau, phải mất trật tự mà gây nên đảng phái.Ordinarily the Divine Mission is often beyond the reach of men and men of often hostile to the Divine Mission. Who knows whether one day the Pope may not enact laws which are beyond the capacity of human beings? whether the Cardinals may not propose laws which contradict the Divine Laws? This means a disagreement among them. Without the Legislative Cardinals who represent the Hiệp Thiên Đài / 協天臺 within the CỬU TRÙNG ĐÀI / 九重臺, and who play a mediating role to reconcile them, Religion would lose its balance and its order would be marred. This would cause dissention and the creation of separate sects.
Ấy vậy Chưởng Pháp có quyền xem xét luật lệ trước buổi thi hành. Luật lệ nào không có ba ấn Chưởng Pháp thị nhận và Hiệp Thiên  Đài phê chuẩn thì cả chư Tín Đồ của Thầy không tuân mạng. Hay!(2)Thus the Legislative Cardinals have the right to verify laws before their promulgation. Laws which do not carry the three seals of the Legislative Cardinals and have not been approved by the Hiệp Thiên Đài / 協天臺 must not be carried out by the faithful of God. (Good!) (This is an expression of approval by the Spiritual Pope Lý).
PHÁP CHÁNH TRUYỀN: Như hai đàng không thuận thì chúng nó phải dâng lên cho Hộ Pháp đến Hiệp Thiên Đài cầu Thầy giáng xuống mà sửa lại, hay là tùy ý mà lập luật lại.Divine text : If the two groups, (the Pope and the Cardinals) are not in agreement, they (the Legislative Cardinals ) must submit the law to the Hộ Pháp /  護法 who will take it to the Sanctuary of the Divine Alliance (Hiệp Thiên Đài / 協天臺) where he will call on God for modifications to be made or, according to his wish, a complete reformulation.
 CHÚ GIẢI: Một Đạo Luật nào của Giáo Tông truyền xuống mà nghịch với sự sanh hoạt của nhơn sanh, Đầu Sư đã định quyết không thể thi hành đặng, thì chính mình Đầu Sư phải đệ lên cho Chưởng Pháp mà cầu người sửa cải. Commentary : If a Law which derives from the Pope is contrary to the human activity of the adepts, and if the Cardinals consider it inapplicable, the Cardinals must submit it themselves to the Legislative Cardinals and ask them to modify it.
Còn như Giáo Tông tiếp đặng một Đạo Luật nào của Đầu Sư dâng lên mà phạm phép Thiên Điều thì chính mình Giáo Tông cũng phải truyền xuống cho Chưởng Pháp xét nét,In the same way, if the Pope receives from the Cardinals a Law which contradicts the Divine Laws, he himself must send it back to the Legislative Cardinals for a new examination.
hai bên không đặng ỷ quyền bỏ luật, làm cho thất thể đôi đàng; phải phải phân phân, để cho Chưởng Pháp định liệu. Như quyết định mà hai đàng không thuận, thì người phải dâng lên cho Hộ Pháp đến Hiệp Thiên Đài cầu Thầy sửa lại, hay là Hộ Pháp luận ý đôi bên mà lập lại.On both sides equally, there must be no abuse of power to reject a law by right of office and cause mutual dishonour. There is a need for conciliation, and for acceptance that these decisions are the concern of the Legislative Cardinals. If the Legislative Cardinals do not succeed in agreeing, they must submit the case to the Hộ Pháp /  護法, which will go to the Sanctuary of the Divine Alliance to ask God to modify the law. Or perhaps theHộ Pháp /  護法 will create a consensus of the wishes of the two parties, and will propose a new law.
PHÁP CHÁNH TRUYỀN: Vậy chúng nó có quyền xem xét kinh điển trước lúc phổ thông, như thảng có kinh luật làm cho hại phong hóa thì chúng nó phải trừ bỏ, chẳng cho xuất bản.Divine text : Thus they (the Legislative Cardinals) have the right to check the prayer books and other works before they are distributed. If they find works which are harmful to good habits, they must forbid their publication.
 CHÚ GIẢI: Nói rằng có quyền xem xét kinh điển trước lúc phổ thông, thì tức phải kiểm duyệt các kinh điển ấy trước khi xuất bản; ấy vậy, tuy kiểm duyệt thì tự quyền Chưởng Pháp định đoạt, bất câu kinh sách nào mà làm cho hại phong hóa cùng là sái Đạo Luật thì Ngài có quyền trừ bỏ, không cho xuất bản, song trước khi thị nhận cho xuất bản, hay là không cho, thì buộc Chưởng Pháp phải đệ lên Hiệp Thiên Đài cầu xin phê chuẩn mới đặng. Chẳng phải nói các kinh điển của người trong Đạo làm ra mà thôi, dầu cho người Ngoại Giáo làm ra đi nữa, nếu có thương phong bại tục, thì buộc Hội Thánh phải vùa giúp Chưởng Pháp mà lo trừ diệt cho đặng; bởi vậy cho nên Thầy có nói câu nầy.Commentary : Checking of religious works before their circulation involves censorship of them before their publication. But though they have the right of censorship, and may forbid the publication of works susceptible of compromising good habits or contrary to the religious Laws, the Legislative Cardinals must submit their decisions to the Hiệp Thiên Đài / 協天臺 for approval before authorising or forbidding a publication. This involves not only religious works published by the faithful, but also those presented by people who are alien to religion. If the works are harmful to good habits, the Priestly Council must help the Legislative Cardinals to destroy them. This is the reason why God has said :
PHÁP CHÁNH TRUYỀN: "Buộc cả Tín Đồ phải vùa sức mà hành sự trước mặt luật Đời".Divine text : You should oblige all Adepts to contribute to the carrying out of human Laws.
 CHÚ GIẢI: Dầu cho luật lệ Đời mà làm cho thống khổ nhơn sanh thì Chưởng Pháp cũng liệu phương nài xin chế giảm. Cái quyền lực ấy phải nhờ nương Đạo quyền mới đủ mạnh, nghĩa là Đạo mạnh thì quyền người mới mạnh, mà Đạo mạnh thì mới mong tế độ nhơn sanh khỏi đường Đời thảm khổ; vì vậy mà Thầy lại buộc phải nói thêm câu sau này nữa:Commentary : Although this point involves human Laws, if they make humankind unhappy, the Legislative Cardinals ought to look for ways to lessen their stringency. The temporal power must depend on Religion to be strong, and this means that this power will not be strong unless Religion itself is strong. There can be no thought of taking suffering away from Humankind unless Religion is strong. For this reason God has been constrained to add :
PHÁP CHÁNH TRUYỀN: "Thầy khuyên các con phải xúm nhau vùa giúp chúng nó".Divine text : I advise all my children to unite their efforts to sustain them.
PHÁP CHÁNH TRUYỀN: Mỗi Chưởng Pháp phải có ấn riêng.Divine text : Each legislative Cardinal has his particular seal.
CHÚ GIẢI:Commentary : 
·         Thái Chưởng Pháp thì bình Bát Vu,The particular sign of the Seal of the Legislative Cardinal of the Buddhist Branch is the Bowl of Charity (to receive offerings);
·         Thượng Chưởng Pháp thì cây Phất Chủ,the particular sign of the Seal of the Legislative Cardinal of the Taoist Branch is the Feather Duster of Purification (Phất Chủ / 拂麈); 
·         Ngọc Chưởng Pháp thì bộ Xuân Thu .the particular sign of the Seal of the Legislative Cardinal of the Confucianist Branch is the Book of Spring and Autumn (Virtue and Love).
Hiệp một gọi là Cổ Pháp. Ba cái Cổ Pháp ấy vốn của Hộ Pháp hằng kỉnh trọng. Nơi mão Tiểu phục của Người phải có ba Cổ Pháp ấy .Còn nơi mão Đại phục của Đức Giáo Tông thì lại có ba Cổ Pháp khác nữa, nghĩa là:Taken together, these three symbols form the three Archaic Attributes (Cổ Pháp /古法) which the Hộ Pháp /  護法 venerates. He wears them on his head-dress when he wears the Lesser vestment/ordinary vestment. On the head-dress of the Major vestment/Ceremonial vestment of the Pope there are three other Archaic Attributes :
1.     Long Tu Phiến.1° the Fan of Exteriorisation (Long Tu Phiến / 龍鬚扇. Literally this means the Dragon beard Fan).
2.     Thư Hùng Kiếm.2° the Sword of Elevation (Thư Hùng Kiếm / 雌雄劍. Literally this means the double Sword : Male and Female).
3.     Phất Chủ.3° the Feather Duster of Sanctification (Phất Chủ / 拂麈).
Ấy là Cổ Pháp của Thượng Phẩm cùng Thượng Sanh.These are also the Archaic Attributes of the Thượng Phẩm /上品 and the Thượng Sanh /上生.
PHÁP CHÁNH TRUYỀN: Ba ấn phải có trên mỗi luật mới đặng thi hành.Divine text : The three seals must appear together on each law to make each law applicable.
 CHÚ GIẢI: Bất câu luật lệ hay là kinh điển nào, dầu đã đặng hai vị Chưởng Pháp phê chuẩn rồi mà thiếu một, thì cũng không đặng phép ban hành; nghĩa là: trên Giáo Tông không đặng phép thị nhận; dưới Đầu Sư không đặng phép thi hành.Commentary : Every law or text even if approved by two out of three of the Legislative Cardinals may not be promulgated. This means that the Pope above cannot approve it, and the Cardinals below have no right to put it into practice.
Cửu Trùng Đài vẫn là Chánh Trị, mà Chưởng Pháp lại thuộc về luật lệ, vậy thì Chưởng Pháp là người thay mặt Hiệp Thiên Đài nơi Cửu  Trùng Đài. Ấy là cơ Đạo cổ kim hi hữu.The CỬU TRÙNG ĐÀI / 九重臺 is an Administrative Body, but the Legislative Cardinals depend upon the Legislative Power. Thus they are representatives of the Hiệp Thiên Đài / 協天臺 within the CỬU TRÙNG ĐÀI / 九重臺. This is an innovation of the Religion.

(1)  
Thượng Ngươn là Ngươn Tạo Hóa; ấy là Ngươn Thánh Đức tức là Ngươn vô tội (Cycle de creation c’est a dire cycle de l’innocence).
Trung Ngươn là Ngươn Tấn Hóa; ấy là Ngươn Tranh Đấu tức là Ngươn tự diệt (Cycle de progrès ou cycle de lutte et de destruction).
Hạ Ngươn là Ngươn Bảo Tồn; ấy là Ngươn Tái Tạo, tức là Ngươn qui cổ (cycle de conservation ou cycle de reproduction et de rénovation).
(2)  Ấy là lời khen của Đức Lý Giáo Tông.