ÐẠO PHỤC CHƯỞNG PHÁP

HIỆN TẠI TOÀN BỘ AUDIO SẼ KO THỂ KHÔI PHỤC TỰ ĐỘNG. Mọi người hãy yêu cầu ở đây, ad sẽ ưu tiên xử lý trước.
Nâng cấp VIP để xem các trang bị khóa.

ÐẠO PHỤC CHƯỞNG PHÁPCEREMONIAL DRESS OF THE LEGISLATIVE CARDINAL .(Chưởng Pháp /  掌法)
II
CHÚ GIẢI: Đạo Phục của Thái Chưởng Pháp có hai bộ, một bộ Đại Phục và một bộ Tiểu Phục.Description: The ceremonial dress of the Legislative Cardinal of the Buddhist Branch includes a full form, and a simple form.
Bộ Đại Phục thì toàn bằng màu vàng (màu Đạo) có thêu chữ Bát Quái y như Bộ Tiểu Phục Giáo Tông, ngoài thì choàng Bá Nạp Quang màu đỏ, tức gọi là Khậu, The full dress is made of yellow silk embroidered with the Eight characters of the “Bát Quái /八卦” just like those on the simple form of dress worn by the Pope. The Cardinal wears over this the large red Buddhist cloak, called“Bá Nạp Quang / 百衲光” (Cloak with a hundred squares symbolising the Hundred Aspects of Patience).
đầu đội mão Hiệp Chưởng Hòa Thượng tay cầm bình Bát Vu, chơn đi giày vô ưu cũng màu vàng, một sắc với áo, trước mũi có chữ "Thích".On his head he wears the mitre of the Superior of the Bonzes (Hiệp Chưởng Hòa Thượng). In his right hand he holds the“Bát Vu /  缽盂” (the Golden Bowl for Sakyamuni); on his feet are yellow shoes of the type called “Vô Ưu /無憂”(shoes not made of leather). On the toes is the character “Thích / 釋” (Buddhism).
Bộ Tiểu Phục thì cũng màu vàng, y như áo Đại Phục, ngoài không đắp khậu, không đội mão mà bịt khăn màu vàng chín lớp chữ Nhứt.The simple form of vestments is also made of yellow silk, like the full form, but there is no cloak and no mitre. There is no headdress, but his head is covered with a yellow turban with nine layers one on top of the other. The lowest layer has the form of the character “Nhứt” (unity).
II.II.
CHÚ GIẢI: Đạo Phục Thượng Chưởng Pháp có hai bộ, một bộ Đại Phục và một bộ Tiểu Phục.Description:  The ceremonial dress of the Legislative Cardinal of the Taoist Branch consists of a full form and a simple form.
Bộ Đại Phục thì toàn hàng trắng nơi trước ngực và sau lưng có thêu Thiên Nhãn Thầy bao quanh một vòng Minh Khí, đầu đội mão Hiệp Chưởng (Mitre) màu trắng, y như kiểu mão Tiểu Phục của Giáo Tông. The full dress form is made of white silk. On the front of the chest, and likewise on the back, is embroidered the “Divine Eye” surrounded by a Golden Circle (Vòng Minh Khí). On his head he wears the same mitre “Hiệp Chưởng Mạo / 合掌帽” as found in the simple form of dress for the Pope.
Tay cầm Phất Chủ chơn đi giày vô ưu cũng màu trắng trước mũi có chữ "Đạo".In his right hand he holds the “Phất Chủ / 拂麈” ( Feather Duster of Purification, the Duster of Holiness). On his feet are white shoes of the type called “Vô Ưu /無憂” (shoes not made of leather). On the toes is the character “Đạo / 道” (Taoism).
Bộ Tiểu Phục thì màu trắng y như áo Đại Phục, đầu không đội mão mà bịt khăn màu trắng chín lớp chữ Nhứt.The simple form of dress is white like the full form. The headdress is the same turban as worn by the Buddhist Legislative Cardinal , but white.
III.III.
CHÚ GIẢI: Đạo Phục của Nho Chưởng Pháp có hai bộ, một bộ Đại Phục và một bộ Tiểu Phục.Description: The ceremonial dress of the Legislative Cardinal of the Confucianist Branch also consists of a full form and a simple form.
Bộ Đại Phục thì toàn bằng màu hồng (màu Đạo) nơi trước ngực và sau lưng có thêu Thiên Nhãn Thầy bao quanh một vòng Minh Khí. Đầu đội mão Văn Đằng màu hồng, trên mão ngay trước trán có Thiên Nhãn Thầy, bao quanh một vòng Minh Khí, và trên có sao Bắc Đẩu Tinh Quân. The full dress form is entirely red. On the front of the chest and on the back is embroidered the "Thiên Nhãn / 天眼 / Divine Eye" surrounded by a golden circle. His head is covered with the headdress of Confucius (Văn Đằng). This is likewise red, and on the front is embroidered the "Thiên Nhãn / 天眼 / Divine Eye" surrounded by a gold circle with the Northern Star / 北斗 (Bắc Ðẩu Tinh-Quân) above.
Tay cầm bộ Xuân Thu, chơn đi giày vô ưu màu hồng trước mũi có chữ "Nho".In his hand is the Book “Xuân-Thu / 春秋”(Spring and Autumn). On his feet are shoes of the same colour, of the type called “Vô Ưu /無憂” (shoes not made of leather). On the toes is the character “Nho / 儒” (Confucianism).
Bộ Tiểu Phục thì cũng hàng màu hồng, y như áo Đại Phục, đầu không đội mão mà bịt khăn màu hồng chín lớp chữ Nhứt.The simple form of dress is red like the full form. The headdress is a turban of the same colour, with nine layers one on top of the other, like the turbans of the Buddhist and Taoist Legislative Cardinal .