CỬU TRÙNG ĐÀI NỮ PHÁI – THÁNH NGÔN CỦA GIÁO TÔNG LÝ THÁI BẠCH

Xét thấy quảng cáo google làm chậm website nên các admin đã quyết định tắt quảng cáo google.
Nâng cấp VIP để xem các trang bị khóa.
PHÁP CHÁNH TRUYỀN CHÚ GIẢI: NỮ PHÁIDIGNITARIES OF THE COLLEGE OF WOMEN
(Trích y Thánh Ngôn của Giáo Tông Lý Thái Bạch)
Nữ phái vốn của Đức Lý Giáo Tông lập thành.The Dignitaries of the College of Women are formed by the Spiritual Pope Li-Tai-Pe (Lý Thái Bạch /  李太白).
Hộ Pháp nhắc lại lời Thầy nói cùng Chánh Phối Sư HƯƠNG THANH rằng: The Hộ Pháp /  護法 recalls here what the Supreme Being said to the Principal Archbishop Hương Thanh :
Xem lại Nữ Phái không biết trau giồi trí thức đặng làm trách nhậm cho xứng vị mình, thì lại càng âu lo thêm nữa! muốn phế Nữ Phái, song con cũng đồng con, hễ bao nhiêu Nam tức cũng bao nhiêu Nữ; Nam, Nữ vốn như nhau, nên Thầy đến phong cho Nữ Phái buổi lập Pháp Chánh Truyền, chẳng hiểu có điều chi huyền bí với Thầy cùng Ngọc Hư Cung nên Thầy mới đành lòng nói ra lời ấy, rồi lại cam lòng để cho Đức Giáo Tông đứng lập đặng tránh cho khỏi luật lệ Thiên Điều hay chăng? Hễ càng suy nghĩ lại càng thêm sợ hằng ngày.“I wanted to suppress the College of Women, but you are all My children, so I make no distinction between you”. For this reason at the point when the Rules and Religious Laws were created, women were admitted to investiture with priestly functions. Is there some mystery between Our Divine Master and the Council of the Gods (Ngọc Hư Cung /  玉虛宮) / (The Heavently Palace where the Council of God holds its sessions) ,which means that He leaves to the Pope the duty of forming the Dignitaries of the College of Women? Why does He not form them Himself? Do women have difficulty carrying out their roles in the religious sphere? All we wish is that our Sisters may be able to fulfil their duty in a suitable manner.
Chính mình Cao Thượng Phẩm mới giáng cơ nói rằng nhờ Ngài cầu xin tha thứ cho Nữ Phái nơi Ngọc Hư, bằng chẳng thì đã bị phế; xin chư Đạo Tỷ để dạ lo lấy phận mình.The Holy Words of the Spiritual Pope about the Dignitaries of the College of women now follow. An actual extract from the Messages from the Spiritual Pope Li-Tai-Pe (Lý Thái Bạch /  李太白)
PHÁP CHÁNH TRUYỀN:"Hội Thánh nghe Lão ban sắc phục cho Nữ phái; nghe và từ đây xem sắc tốt ấy mà hành lễ theo đẳng cấp".Divine Text : Dear Dignitaries, listen to my instructions about the ceremonial dress of the College of Women. From now on show great respect for these beautiful robes and be alert about the celebration of the Rites according to the Hierarchy!
CHÚ GIẢI: Đức Giáo Tông đến kêu Hội Thánh Nam Phái nói rằng: Từ đây phải xem sắc tốt của Nữ Phái Ngài đến ban đặng hành lễ theo đẳng cấp. Cái tiếng sắc tốt không, dầu ai đọc đến cũng thầm hiểu nghĩa lý sâu xa.(1) Giáo Tông duy chỉ dặn xem sắc tốt ấy mà hành lễ theo đẳng cấp, ấy là Ngài buộc phải có trật tự cho lắm, vì vậy mà cũng chính mình Ngài đến lập lệ Nam Nữ Phái phân biệt nhau, chẳng đặng chung hiệp nhau về phần xác và phần hồn cũng vậy.Commentary : The Pope recommended all the Dignitaries of the College of Men to pay attention to the beautiful robes of the Dignitaries of the College of Women and to be alert about the celebration of the Rites according to the Hierarchy. This means that He demands perfect discipline in the ranks of the dignitaries and an exemplary distinction between men and women both on the temporal and spiritual level.
Hộ Pháp có hỏi Ngài về sự tôn ti phẩm trật, thì Ngài dạy rằng: The Hộ Pháp /  護法 asked Him about the power of the feminine offices. He answered :
Nam Nữ vốn đồng quyền, còn hỏi về Lễ Nghĩa giao thiệp về phần Đời, thì Ngài dạy Giáo Hữu Nam Phái cũng chịu dưới quyền Giáo Sư Nữ Phái (2), còn lễ thì khi vào Đại Điện tỷ như Giáo Sư Nam Phái gặp Phối Sư Nữ Phái thì Nam phải đãnh lễ Nữ trước, lớn nhỏ vẫn đồng, quyền hành tùy Chức Sắc.“The dignitaries whether masculine or feminine who are on the same level have the same powers. The Priests of the College of Men must be placed under the orders of the Bishops of the College of Women, just as the Bishops of the College of Men must obey the Archbishops of the College of Women. Equality is for all, but powers differ according to the dignitaries of the Sacerdotal Council”.
PHÁP CHÁNH TRUYỀN: Nữ Phái phải tùng Đầu Sư Nữ Phái song Đầu Sư lại phải tùng quyền của Giáo Tông và Chưởng Pháp.Divine Text : The Dignitaries of the College of Women work under the command of The Cardinal (only One). In her turn She depends on the authority of the Pope and of the Legislative Cardinals.
CHÚ GIẢI: Hội Thánh Nữ Phái phải tùng quyền Đầu Sư Nữ Phái, song cả thảy đều phải tùng quyền Giáo Tông và Chưởng Pháp. Xem rõ lại thì Pháp Chánh Truyền truất quyền Nữ Phái không cho lên địa vị Chưởng Pháp và Giáo Tông.Commentary : From what has just been said we can clearly see that the Divine Constitution does not permit women to the positions of Legislative Cardinals or of Pope.
Hộ Pháp để lời phân phiền cùng Thầy như vầy: Thưa Thầy, Thầy đã nói con cũng đồng con, Nam Nữ vốn như nhau mà Thầy truất quyền của Nữ Phái không cho lên địa vị Chưởng Pháp và Giáo Tông, thì con e mất lẽ công bình chăng?The Hộ Pháp /  護法 objected to the Divine Master about this divine measure. The latter answered in this way :
Thầy dạy: Thiên Địa hữu Âm Dương, Dương thạnh tắc sanh, Âm thạnh tắc tử. Cả Càn Khôn Thế Giái nhờ Dương thạnh mới bền vững; cả chúng sanh sống bởi Dương quang, ngày nào mà Dương quang đã tuyệt, Âm khí lẫy lừng, ấy là ngày Càn Khôn Thế Giái phải chịu trong hắc ám, mà bị tiêu diệt. Nam ấy Dương, Nữ ấy Âm, nếu Thầy cho Nữ Phái cầm quyền Giáo Tông làm chủ nền Đạo thì là Thầy cho Âm thắng Dương, nền Đạo ắt bị tiêu tàn ám muội.“Heaven and Earth possess Two constitutive Elements: the Yin and the Yang (Âm Dương /  陰陽). If the Yang dominates, everything lives; if the Yin rules, everything dies. Thanks to the preponderance of the Yang, the whole Universe survives, and living beings develop. If a day came when the Yang disappeared and the Yin reigned, on that day, the Universe would fall into decay and would be destroyed! The Sun is the image of the Yang, and the Moon the image of the Yin. You represent the Yang, men, and women, the Yin. If I allow the College of Women to hold the power of the Pope in its hands, I will be sanctioning the triumph of the Yin over the Yang, so that the Holy Doctrine will be brought to nothing!”
Hộ Pháp lại kêu nài nữa rằng: Thầy truất quyền Giáo Tông Nữ Phái thì đã đành, song quyền Chưởng Pháp thì tưởng dầu ban cho cũng chẳng hại.The Hộ Pháp /  護法 insisted further : The College of Women cannot claim the rank of Pope, but there is nothing wrong if the women become Legislative Cardinals.
Thầy dạy: "Chưởng Pháp cũng là Giáo Tông, mà còn trọng hệ hơn, là vì người thay mặt cho Hộ Pháp nơi Cửu Trùng Đài. Thầy đã chẳng cho ngồi địa vị Giáo Tông, thì lẽ nào cho ngồi địa vị Hộ Pháp con. Bởi chịu phận rủi sanh, nên cam phận thiệt thòi, lẽ Thiên Cơ đã định, Thầy chỉ cậy con để dạ thương yêu binh vực thay Thầy kẻo tội nghiệp!In response to this Our Divine Master gave a further answer : “The role of the Legislative Cardinals is even more important, for they represent the Divine Law or Hộ Pháp /  護法 to the Cửu Trùng Ðài / 九重臺. They are almost Popes! I do not allow the dignitaries of the College of Women to be promoted to the office of Pope. Why will I allow them to sit on the throne of Hộ Pháp /  護法? The Law of God is thus set down! I beg you quite simply to give them assistance and guide them in the way of Heavenly Virtue!”