ÐẠO PHỤC CHỨC SẮC CỬU TRÙNG ĐÀI NAM PHÁI

HIỆN TẠI TOÀN BỘ AUDIO SẼ KO THỂ KHÔI PHỤC TỰ ĐỘNG. Mọi người hãy yêu cầu ở đây, ad sẽ ưu tiên xử lý trước.
Nâng cấp VIP để xem các trang bị khóa.
PHÁP CHÁNH TRUYỀN CHÚ GIẢI: ÐẠO PHỤC GIÁO TÔNGCEREMONIAL DRESS OF THE POPE (Giáo Tông / 教宗)
CHÚ GIẢI: Đạo phục của Giáo Tông có hai bộ, một bộ Đại Phục và một bộ Tiểu Phục.Description : The Pope's ceremonial dress includes a full form, and a simple form.
Bộ Đại Phục thì toàn bằng hàng trắng, có thêu bông sen vàng từ trên tới dưới, hai bên cổ áo, mỗi phía có ba Cổ Pháp là: Long Tu Phiến, Thư Hùng Kiếm và Phất Chủ. (Ấy Cổ Pháp của Thượng Phẩm và Thượng Sanh trị thế) Đầu đội mão vàng năm từng hình Bát Quái (thế Ngũ Chi Đại Đạo) ráp tròn lại bít chính giữa; trên chót mão có để chữ "Vạn" giữa chữ vạn có Thiên Nhãn Thầy, bao quanh một vòng Minh Khí; nơi ngạch mão, phải chạm ba Cổ Pháp cho rõ ràng, y như hai bên cổ áo đã nói trên kia, The full form is made of white silk embroidered with yellow lotuses from top to bottom and decorated on both sides with the three Insignia : Long Tu Phiến /龍鬚扇 (the Fan of Exteriorisation), Thư Hùng Kiếm / 雌雄劍 (The Sword of Elevation), Phất Chủ / 拂麈 (the Duster of Holiness, Feather Duster of Purification). These are the distinctive symbols of Thượng Phẩm /上品 and Thượng Sanh /上生, the Spiritual and Temporal Superiors of the Hiệp Thiên Đài / 協天臺.
He wears a high golden headdress with five layers, octagonal in shape, representing the Eight states of soul of the Manvantara (Bát Quái /八卦) and symbolising the five former religious branches. This headdress is closed in the middle of the layers and has a Swastika at the top; in the middle of the Swastika is the “Divine Eye” surrounded by a Golden Circle. On the front of the headdress there are three distinctive insignia embroidered as mentioned above.
tay mặt cầm cây gậy 0m90, trên đầu gậy có chữ "Vạn" bằng vàng, nơi giữa chữ vạn có Thiên Nhãn Thầy, bao quanh một vòng Minh Khí (1). In his right hand the Pope holds the papal staff, about 90cm long, the upper end of which is decorated with a gold Swastika. In the middle of the Swastika is the “Divine Eye” surrounded with a Golden Circle.
Bộ Tiểu Phục cũng toàn bằng hàng trắng, có thêu chữ Bát Quái bằng vàng, cung Khảm ngay Hạ Đơn Điền, cung Cấn bên tay mặt, cung Chấn bên tay trái, cung Đoài bên vai mặt, cung Tốn bên vai trái, cung Ly ngay trái tim, cung Khôn ngay giữa lưng. The simple form of vestments is also made of white silk, embroidered in gold with Eight Characters (Pa Kua / 八卦 / the Eight Trigrams), representing the Eight Elements of the Genesis “Bát Quái /八卦” : the character “坎 / KHẢM” (Water) on the abdomen, “艮 / CẤN” (Mountain) on the right arm, “震 / CHẤN” (Thunder) on the left arm, "兌 / ÐOÀI "(Lake) on the right shoulder, "巽 / TỐN" (Wind) on the left shoulder, “離 / LY” (Fire) over the heart, “坤 / KHÔN” (Earth) on the back.
Đầu đội mão Hiệp Chưởng (Mitre) cũng toàn bằng hàng trắng, bề cao ba tất ba phân ba ly (0m333) may giáp mối lại cho có trước một ngạnh, sau một ngạnh hiệp lại có một đường xếp (ấy là âm dương tương hiệp) cột dây xếp hai lại, nơi bên tay trái có để hai dải thòng xuống, một mí dài một mí vắn (mí dài bề ngang 0m03,bề dài 0m30) trên mão ngay trước trán có thêu chữ cung Càn. On the head is a headdress, the mitre “Hiệp Chưởng Mạo / 合掌帽” (mitre for the Pope of the Bonzes) made of white silk, .333m high, the top of which is divided into two points, linked both front and back by a fold (symbol of the union of the Yin and the Yang). This soft headdress is surrounded by a white silk cord the ends of which are of different lengths. The longer end must be .3 metres, the width must be .03 metres. On the front of the headdress is embroidered the character “乾 / CÀN” (Heaven).
Chơn đi giày vô ưu toàn bằng hàng trắng, trước mũi có chữ Tịch Đạo Nam Nữ. Tỷ như Đức Lý Giáo Tông đương thời. thì nơi trước mũi giày của Ngài phải có chữ Tịch Đạo là "Thanh Hương" (2).On the feet are shoes of the type called “Vô Ưu /無憂” (shoes not made of leather) made of white silk, symbolising the “Freedom-From-Care / without worry”. On the toes are embroidered the two baptismal names (two characters) of the dignitaries of the two colleges of men and of women. For example, on the shoes of our Pope, are embroidered the two characters “Thanh Hương /  清香” (Purity and Sweetness).
PHÁP CHÁNH TRUYỀN CHÚ GIẢI: ÐẠO PHỤC CHƯỞNG PHÁPCEREMONIAL DRESS OF THE LEGISLATIVE CARDINAL .(Chưởng Pháp /  掌法)
I.I.
CHÚ GIẢI: Đạo Phục của Thái Chưởng Pháp có hai bộ, một bộ Đại Phục và một bộ Tiểu Phục.Description:The CEREMONIAL DRESS OF the Legislative Cardinal of the Buddhist Branch includes a full form, and a simple form.
Bộ Đại Phục thì toàn bằng màu vàng (màu Đạo) có thêu chữ Bát Quái y như Bộ Tiểu Phục Giáo Tông, ngoài thì choàng Bá Nạp Quang màu đỏ, tức gọi là Khậu, đầu đội mão Hiệp Chưởng Hòa Thượng tay cầm bình Bát Vu, chơn đi giày vô ưu cũng màu vàng, một sắc với áo, trước mũi có chữ "Thích".The full dress is made of yellow silk embroidered with the Eight characters of the “Bát Quái /八卦” just like those on the simple form of dress worn by the Pope. The Cardinal wears over this the large red Buddhist cloak, called“Bá Nạp Quang / 百衲光” (Cloak with a hundred squares symbolising the Hundred Aspects of Patience). On his head he wears the mitre of the Superior of the Bonzes (Hiệp Chưởng Hòa Thượng). In his right hand he holds the“Bát Vu /  缽盂” (the Golden Bowl for Sakyamuni); on his feet are yellow shoes of the type called “Vô Ưu /無憂”(shoes not made of leather). On the toes is the character “Thích / 釋” (Buddhism).
Bộ Tiểu Phục thì cũng màu vàng, y như áo Đại Phục, ngoài không đắp khậu, không đội mão mà bịt khăn màu vàng chín lớp chữ Nhứt.The simple form of vestments is also made of yellow silk, like the full form, but there is no cloak and no mitre. There is no headdress, but his head is covered with a yellow turban with nine layers one on top of the other. The lowest layer has the form of the character “Nhứt” (unity).
II. CHÚ GIẢI: Đạo Phục Thượng Chưởng Pháp có hai bộ, một bộ Đại Phục và một bộ Tiểu Phục.II. - The CEREMONIAL DRESS OF the Legislative Cardinal of the Taoist Branch consists of a full form and a simple form.
Bộ Đại Phục thì toàn hàng trắng nơi trước ngực và sau lưng có thêu Thiên Nhãn Thầy bao quanh một vòng Minh Khí, đầu đội mão Hiệp Chưởng (Mitre) màu trắng, y như kiểu mão Tiểu Phục của Giáo Tông. Tay cầm Phất Chủ chơn đi giày vô ưu cũng màu trắng trước mũi có chữ "Đạo".The full dress form is made of white silk. On the front of the chest, and likewise on the back, is embroidered the “Divine Eye” surrounded by a Golden Circle (Vòng Minh Khí). On his head he wears the same mitre “Hiệp Chưởng Mạo / 合掌帽” as found in the simple form of dress for the Pope. In his right hand he holds the “Phất Chủ / 拂麈” ( Feather Duster of Purification, the Duster of Holiness). On his feet are white shoes of the type called “Vô Ưu /無憂” (shoes not made of leather). On the toes is the character “Đạo / 道” (Taoism).
Bộ Tiểu Phục thì màu trắng y như áo Đại Phục, đầu không đội mão mà bịt khăn màu trắng chín lớp chữ Nhứt.The simple form of dress is white like the full form. The headdress is the same turban as worn by the Buddhist Legislative Cardinal , but white.
III. CHÚ GIẢI: Đạo Phục của Nho Chưởng Pháp có hai bộ, một bộ Đại Phục và một bộ Tiểu Phục.III. - The CEREMONIAL DRESS OF the Legislative Cardinal of the Confucianist Branch also consists of a full form and a simple form.
Bộ Đại Phục thì toàn bằng màu hồng (màu Đạo) nơi trước ngực và sau lưng có thêu Thiên Nhãn Thầy bao quanh một vòng Minh Khí. Đầu đội mão Văn Đằng màu hồng, trên mão ngay trước trán có Thiên Nhãn Thầy, bao quanh một vòng Minh Khí, và trên có sao Bắc Đẩu Tinh Quân. Tay cầm bộ Xuân Thu, chơn đi giày vô ưu màu hồng trước mũi có chữ "Nho".The full dress form is entirely red. On the front of the chest and on the back is embroidered the "Thiên Nhãn / 天眼 / Divine Eye" surrounded by a golden circle. His head is covered with the headdress of Confucius (Văn Đằng). This is likewise red, and on the front is embroidered the "Thiên Nhãn / 天眼 / Divine Eye" surrounded by a gold circle with the Northern Star / 北斗 (Bắc Ðẩu Tinh-Quân) above. In his hand is the Book “Xuân-Thu / 春秋”(Spring and Autumn). On his feet are shoes of the same colour, of the type called “Vô Ưu /無憂” (shoes not made of leather). On the toes is the character “Nho / 儒” (Confucianism).
Bộ Tiểu Phục thì cũng hàng màu hồng, y như áo Đại Phục, đầu không đội mão mà bịt khăn màu hồng chín lớp chữ Nhứt.The simple form of dress is red like the full form. The headdress is a turban of the same colour, with nine layers one on top of the other, like the turbans of the Buddhist and Taoist Legislative Cardinal .
PHÁP CHÁNH TRUYỀN CHÚ GIẢI: ÐẠO PHỤC ĐẦU SƯCEREMONIAL DRESS OF THE CARDINALS (Đầu Sư /頭師)
I.I.
CHÚ GIẢI: Đạo Phục của Thái Đầu Sư có hai bộ, một bộ Đại Phục và một bộ Tiểu Phục.Description: The CEREMONIAL DRESS OF the Cardinal from the Buddhist Branch (Thái) consists of a full form and a simple form.
Bộ Đại Phục toàn hàng màu vàng (màu Đạo) nơi trước ngực và sau lưng có thêu sáu chữ Đại Đạo Tam Kỳ Phổ Độ, bao quanh ba vòng vô vi, ngay giữa có một chữ Thái, áo có chín dải,The full form of dress is made of yellow silk. On the front of the chest and on the back six characters are embroidered : Đại Đạo Tam Kỳ Phổ Độ / 大道三期普度 (Third Amnesty of God in the East). These characters are arranged in a circle, and in the middle is embroidered the character “Thái” (Buddhism). They are surrounded with three mystic circles. There are nine sashes in this form of dress.
ngoài choàng Bá Nạp Quang màu đỏ, y như của Thái Chưởng Pháp. Đầu đội Bát Quái Mạo màu vàng, có thêu đủ tám cung chung quanh, chơn đi giày vô ưu màu đen, trước mũi có chữ "Thái".This is covered by a red Buddhist cloak, “Bá Nạp Quang / 百衲光”, as for the Legislative Cardinal of the Buddhist Branch. He wears a high yellow octagonal headdress embroidered all the way round with the eight characters of the “Bát Quái /八卦”. On his feet are black shoes of the type called “Vô Ưu /無憂” (shoes not made of leather). On the toes is the character “Thái” (Buddhism).
Bộ Tiểu Phục thì cũng hàng màu vàng y như áo Đại Phục. Đầu không đội mão mà bịt khăn màu vàng chín lớp chữ Nhứt.The simple form of dress is made of yellow silk like the full form, without any cloak. There is no headdress, but on the head there is a yellow turban with nine layers one on top of the other, like the turban of the Legislative Cardinal of the Buddhist Branch.
II. CHÚ GIẢI: Đại Phục của Thượng Đầu Sư cũng có hai bộ, một bộ Đại Phục và một bộ Tiểu Phục.II.- The CEREMONIAL DRESS OF the Cardinal from the Taoist Branch also consists of a full form and a simple form.
Bộ Đại Phục thì toàn hàng màu xanh da trời (azur) (màu Đạo) nơi trước ngực và sau lưng có thêu sáu chữ Đại Đạo Tam Kỳ Phổ Độ, bao quanh ba vòng vô vi, cũng y như của Thái Đầu Sư, song ngay giữa có để chữ "Thượng" áo cũng chín dải, The full form of dress, like that of the Cardinal of the Buddhist Branch, is blue. In the centre of the six embroidered characters “Đại Đạo Tam Kỳ Phổ Độ / 大道三期普度”, is the character “Thượng” (Taoism). There are nine sashes in this form of dress.
đầu đội Bát Quái Mạo y như của Thái Đầu Sư, mà màu xanh da trời, chơn đi giày vô ưu màu đen, trước mũi có chữ "Thượng".On his head is a “Bát Quái Mạo / 八卦帽” like the one worn by the Cardinal of the Buddhist Branch, but it is an intense blue. On his feet are black shoes of the type called “Vô Ưu /無憂” (shoes not made of leather). On the toes is the character “Thuong” (Taoism).
Bộ Tiểu Phục thì cũng hàng màu xanh da trời y như Đại Phục, đầu không đội mão mà bịt khăn màu xanh da Trời, chín lớp chử nhứt.The simple form of dress is made of blue silk like the full form, without any cloak. There is no headdress, but on his head there is a blue turban with nine layers one on top of the other, like the turban of the Legislative Cardinal of the Buddhist Branch.
III. CHÚ GIẢI: Đạo phục của Ngọc Đầu Sư cũng có hai bộ, một bộ Đại Phục và một bộ Tiểu Phục.III.- The CEREMONIAL DRESS OF the Cardinal from the Confucianist Branch (Ngọc) also consists of a full form and a simple form.
Bộ Đại Phục toàn bằng hàng màu hồng (màu Đạo) nơi trước ngực và sau lưng có thêu sáu chữ Đại Đạo Tam Kỳ Phổ Độ bao quanh ba vòng vô vi cũng y như Thái Đầu Sư và Thượng Đầu Sư, song ngay giữa có để chữ "Ngọc", áo cũng chín dải, The full form of dress, like that of the other cardinals is red silk. In the centre of the six embroidered characters“Đại Đạo Tam Kỳ Phổ Độ / 大道三期普度”, is the character “Ngọc” (Confucianism). There are nine sashes too in this form of dress.
đầu đội Bát Quái Mạo y như của Thượng Đầu Sư song màu hồng. Chơn đi giày vô ưu màu đen, trước mũi có chữ "Ngọc".On his head is a “Bát Quái Mạo / 八卦帽” like the one worn by the Cardinal of the Taoist Branch, but it is red. On his feet are black shoes of the type called “Vô Ưu /無憂” (shoes not made of leather). On the toes is the character “Ngọc” (Confucianism).
Bộ Tiểu Phục thì cũng hàng màu hồng, y như áo Đại Phục, đầu không đội mão mà bịt khăn màu hồng chín lớp chữ Nhứt.The simple form of dress is like the full form. There is no headdress, but on his head there is a purple turban with nine layers one on top of the other, like the turban of the Cardinal of the Buddhist Branch.
PHÁP CHÁNH TRUYỀN CHÚ GIẢI: ÐẠO PHỤC CỦA CHÁNH PHỐI SƯ VÀ PHỐI SƯCEREMONIAL DRESS OF THE PRINCIPAL ARCHBISHOPS AND ARCHBISHOPS (Chánh Phối Sư /正配師 and Phối Sư / 配師)
CHÚ GIẢI: Đạo Phục cũng có hai bộ phân biệt nhau (Đại Phục và Tiểu Phục) như của vị Đầu Sư, song trước ngực và sau lưng có thêu Thiên Nhãn Thầy bao quanh một vòng vô vi.Description : Their ceremonial dress consists of a full form and a simple form as with the Cardinals, but on the chest and the back of their full form of dress is embroidered the “Divine Eye” surrounded by a mystic Circle.
Chánh Phối Sư thì áo chín dải, còn Phối Sư ba dải. The dress for the Principal Archbishops has nine sashes, while the Archbishops' only has three.
Chánh Phối Sư phái Thái thì choàng ngoài Đại Bá Nạp Quang màu Đỏ, còn Phối  Sư phái Thái thì Tiểu Bá Nạp Quang. The Principal Archbishop of the Buddhist Branch wears a “Đại-Bá Nạp Quang / 百衲光”, a large square purple cloak, while the Archbishop wears a “Tiểu-Bá Nạp Quang / 百衲光”, a small cloak of the same colour.
Đầu đội Bát Quái Mạo y như của ba vị Đầu Sư song tùy theo sắc phái mình, chơn đi giày vô ưu màu đen, trước mũi không có chữ chi hết.On their head is a “Bát Quái Mạo / 八卦帽” like the Cardinals', but the colour varies depending on the Branch. On their feet they wear black shoes of the type called “Vô Ưu /無憂” (shoes not made of leather) with no characters on the toes.
Còn Tiểu Phục cũng như Đại Phục, đầu không đội mão mà bịt khăn tùy theo sắc phái mình, chín lớp chữ nhứt.The simple form of dress is like the full form, but the headdress is a turban like the one worn by the Cardinals, in a different colour depending on the powers of each Prelate.
PHÁP CHÁNH TRUYỀN CHÚ GIẢI: ÐẠO PHỤC CỦA GIÁO SƯCEREMONIAL DRESS OF THE BISHOPS (Giáo Sư / 教師)
CHÚ GIẢI: Đạo Phục của Giáo Sư cũng có hai bộ, một bộ Đại Phục và một bộ Tiểu Phục.Description : The ceremonial dress for the Bishops also consists of a full form and a simple form.
Bộ Đại Phục thì toàn bằng hàng tùy theo sắc phái, nơi trước ngực và sau lưng có thêu Thiên Nhãn Thầy, bao quanh một vòng vô vi, áo ba dải, đầu đội Thiên Ngươn Mạo Bát Quái, tùy theo sắc phái, có thêu chữ Bát Quái chung quanh, trên chót mão có Minh Châu Lý, Giáo Sư không đặng đi giày.The full form of dress is made of silk coloured according to the Branch. On the chest and the back of the dress is embroidered the “Divine eye” surrounded by a mystic Circle. The gown has three sashes. On the head is a “Thiên Nguơn Mạo Bát Quái / 天元帽八卦” (a rounded headdress octagonal in shape). Its colour varies according to each Branch. Around it are embroidered the eight characters which represent the Eight Trigrams / Pa Kua (Bát Quái /八卦), and its peak is decorated with a Pearl, the Symbol of the Purity of the Divine Doctrine. Bishops do not wear shoes.
Tiểu Phục cũng như Đại Phục. Đầu không đội mão mà bịt khăn tùy theo sắc phái mình, bảy lớp chữ Nhơn.The simple form of dress is like the full form. On the head is a turban, the colour of which varies according to each Branch, with seven layers one on top of the other, arranged in the form of the character “Nhơn /  人” (Humanity).
Duy có Giáo Sư phái Thái phải choàng ngoài một Tiểu Bá Nạp Quang gọi là "Khậu", đầu đội mão Hiệp Chưởng của nhà Thiền, hai bên có thêu Thiên Nhãn.There is an exception: the Bishops of the Buddhist Branch wear a “Tiểu-Bá Nạp Quang / 百衲光” (a small square purple cloak), and on their heads they wear the Mitre of the Chief of the Bonzes “Hiệp Chưởng Mạo / 合掌帽”, embroidered with the “Divine Eye” on each side.
PHÁP CHÁNH TRUYỀN CHÚ GIẢI: ÐẠO PHỤC CỦA GIÁO HỮUCEREMONIAL DRESS FOR THE PRIESTS (Giáo Hữu /  教友)
CHÚ GIẢI: Đạo Phục của Giáo Hữu có một bộ mà thôi, toàn bằng hàng, tùy theo sắc phái không có thêu thùa chi hết, áo có ba dải. Đầu đội Ngưỡng Thiên Mạo, cũng tùy theo sắc phái. Cái mão ấy bề cao phải cho đủ phân tấc là 0m150, ngay trước trán có thêu Thiên Nhãn Thầy, bao quanh ba vòng vô vi, Giáo Hữu chẳng đặng bịt khăn.Description : Their ceremonial dress is made of silk, and the colour varies according to each Branch. There is no embroidery, and there are three sashes. On their heads they wear a “Nguỡng-Thiên-Mạo” (a round headdress with a flat top). Its colour varies, and it is 0.15 of a metre high, with the “Divine Eye” on the front, surrounded by three mystic Circles. Priests do not wear a turban or shoes. They have only one form of dress.
PHÁP CHÁNH TRUYỀN CHÚ GIẢI: ÐẠO PHỤC CỦA LỄ SANHCEREMONIAL DRESS OF THE STUDENT-PRIESTS (Lễ Sanh /  禮生)
CHÚ GIẢI: Đạo phục của Lễ Sanh cũng y như của Giáo Hữu toàn bằng hàng tùy theo sắc phái, đầu đội Khôi Khoa Mạo toàn bằng hàng trắng, dầu cho phái nào cũng vậy. Ngay trước trán có thêu Thiên Nhãn Thầy, bao quanh một vòng Minh Khí, Lễ Sanh không đặng phép đi giày.Description : Student-Priests have only one form of dress made of silk, like the Priests'. Their main garment varies in colour according to each Branch. They wear on their heads a “Khôi Khoa Mạo /  魁科帽” (the headdress of Confucian bachelors), with the “Divine Eye” on the front, surrounded by a single Mystic Circle / Golden Circle. Student-Priests do not wear shoes.
PHÁP CHÁNH TRUYỀN CHÚ GIẢI: ÐẠO PHỤC CỦA CHÁNH TRỊ SỰCEREMONIAL DRESS FOR THE “CHÁNH-TRỊ-SỰ / 正治事”
CHÚ GIẢI: Chánh Trị Sự mặc Đạo phục, y như Lễ Sanh, song toàn bằng vải trắng, nịt ngang lưng một sợi dây cũng bằng vải trắng cho thiệt cứng như dây nịt: bề ngang 0m05, áo Đạo cổ trịt viền chỉ kim tuyến vàng, nơi tay trái có ba sắc Đạo bề ngang (0m06 bề dài 0m10) đầu bịt khăn đen bảy lớp chữ Nhơn, nơi khăn đen ngay giữa trán có thêu ba Cổ Pháp, y như trên mão Tiểu Phục của Hộ Pháp.Description : The Chánh Trị Sự / 正治事 wear a white robe like the one worn by the Student-Priests, made of white calico. The waist is drawn in by a narrow belt of the same material five centimetres wide. The neck of the robe is finished with a band of ribbon woven in yellow-gold thread. On the left arm there is a group of ribbons in three colours (yellow, blue, red). These are six centimetres wide and ten centimetres long. On their heads they wear a black turban with seven layers one on top of the other, arranged in the form of the character “Nhơn /  人”(Humanity). On the front of the turban there are three distinctive signs embroidered : “The Book of Spring and Autumn, the Feather Duster of Purification, and the Bowl of Sakyamuni" as on the small headdress of Hộ Pháp /  護法.
PHÁP CHÁNH TRUYỀN CHÚ GIẢI: ÐẠO PHỤC CỦA PHÓ TRỊ SỰCEREMONIAL DRESS OF THE “PHÓ-TRỊ-SỰ /  副治事”
CHÚ GIẢI: Phó Trị Sự mặc Đạo Phục y như Chánh Trị Sự, song cổ trịt viền chỉ kim tuyến trắng; không đặng phép nịt ngang lưng sợi dây như Chánh Trị Sự, áo có một dải, nơi tay trái cũng có ba sắc Đạo (bề ngang 0m03 bề dài 0m05). Đầu bịt khăn đen bảy lớp chữ Nhơn.Description : The Phó Trị Sự /  副治事 like the Chánh Trị Sự / 正治事 wear a white robe finished at the neck by a band of ribbon made of silver-white material, with a single sash but no belt. On the left arm there is a group of ribbons in three colours (yellow, blue, red), three centimetres wide and five centimetres long. On their head they wear a black turban with seven layers one on top of the other, like the one worn by the Chánh Trị Sự / 正治事, with no insignia.
PHÁP CHÁNH TRUYỀN CHÚ GIẢI: ÐẠO PHỤC CỦA THÔNG SỰCEREMONIAL DRESS OF THE THÔNG SỰ / 通事
CHÚ GIẢI: Thông Sự mặc Đạo Phục toàn bằng vải trắng, không đặng phép viền chỉ kim tuyến, hai bên cổ áo có thêu ba Cổ Pháp của Đạo, y như của Hộ Pháp, nịt ngang lưng một sợi dây cũng bằng vải trắng cho thiệt cứng như dây nịt, bề ngang 0m05, đầu bịt khăn bảy lớp chữ Nhơn, nơi khăn đen ngay giữa trán có thêu ba Cổ Pháp y như của Chánh Trị Sự.Description : The Thông Sự / 通事 wear a form of dress in white calico, with no borders. The collar is embroidered on both sides with the three distinctive insignia, like those found on the turban of the Chánh Trị Sự / 正治事. There is a narrow belt five centimetres wide made of white material. On their head they wear a black turban like the one worn by Chánh Trị Sự / 正治事. with the same insignia in the middle of the front.
(1) Thật đẹp.
(2) Hay.