ÐẠO PHỤC CỦA GIÁO SƯ

Xét thấy quảng cáo google làm chậm website nên các admin đã quyết định tắt quảng cáo google.
Nâng cấp VIP để xem các trang bị khóa.
CHÚ GIẢI: Đạo Phục của Giáo Sư cũng có hai bộ, một bộ Đại Phục và một bộ Tiểu Phục.Description : The ceremonial dress for the Bishops also consists of a full form and a simple form.
Bộ Đại Phục thì toàn bằng hàng tùy theo sắc phái, nơi trước ngực và sau lưng có thêu Thiên Nhãn Thầy, bao quanh một vòng vô vi, áo ba dải, đầu đội Thiên Ngươn Mạo Bát Quái, tùy theo sắc phái, có thêu chữ Bát Quái chung quanh, trên chót mão có Minh Châu Lý, Giáo Sư không đặng đi giày.The full form of dress is made of silk coloured according to the Branch. On the chest and the back of the dress is embroidered the “Divine eye” surrounded by a mystic Circle. The gown has three sashes. On the head is a “Thiên Nguơn Mạo Bát Quái / 天元帽八卦” (a rounded headdress octagonal in shape). Its colour varies according to each Branch. Around it are embroidered the eight characters which represent the Eight Trigrams / Pa Kua (Bát Quái /八卦), and its peak is decorated with a Pearl, the Symbol of the Purity of the Divine Doctrine.Bishops do not wear shoes.
Tiểu Phục cũng như Đại Phục. Đầu không đội mão mà bịt khăn tùy theo sắc phái mình, bảy lớp chữ Nhơn.The simple form of dress is like the full form. On the head is a turban, the colour of which varies according to each Branch, with seven layers one on top of the other, arranged in the form of the character “Nhơn /  人” (Humanity).
Duy có Giáo Sư phái Thái phải choàng ngoài một Tiểu Bá Nạp Quang gọi là "Khậu", đầu đội mão Hiệp Chưởng của nhà Thiền, hai bên có thêu Thiên Nhãn.There is an exception: the Bishops of the Buddhist Branch wear a “Tiểu-Bá Nạp Quang / 百衲光” (a small square purple cloak), and on their heads they wear the Mitre of the Chief of the Bonzes “Hiệp Chưởng Mạo / 合掌帽”, embroidered with the “Divine Eye” on each side.