ÐẠO PHỤC CỦA CHÁNH PHỐI SƯ VÀ PHỐI SƯ

Xét thấy quảng cáo google làm chậm website nên các admin đã quyết định tắt quảng cáo google.
Nâng cấp VIP để xem các trang bị khóa.
ÐẠO PHỤC CỦA CHÁNH PHỐI SƯ VÀ PHỐI SƯCEREMONIAL DRESS OF THE PRINCIPAL ARCHBISHOPS AND ARCHBISHOPS
 (Chánh Phối Sư /正配師 and Phối Sư / 配師)
CHÚ GIẢI: Đạo Phục cũng có hai bộ phân biệt nhau (Đại Phục và Tiểu Phục) như của vị Đầu Sư, song trước ngực và sau lưng có thêu Thiên Nhãn Thầy bao quanh một vòng vô vi.Description : Their ceremonial dress consists of a full form and a simple form as with the Cardinals, but on the chest and the back of their full form of dress is embroidered the “Divine Eye” surrounded by a mystic Circle.
Chánh Phối Sư thì áo chín dải, còn Phối Sư ba dải. The dress for the Principal Archbishops has nine sashes, while the Archbishops' only has three.
Chánh Phối Sư phái Thái thì choàng ngoài Đại Bá Nạp Quang màu Đỏ, còn Phối  Sư phái Thái thì Tiểu Bá Nạp Quang. The Principal Archbishop of the Buddhist Branch wears a “Đại-Bá Nạp Quang / 百衲光”, a large square purple cloak, while the Archbishop wears a “Tiểu-Bá Nạp Quang / 百衲光”, a small cloak of the same colour.
Đầu đội Bát Quái Mạo y như của ba vị Đầu Sư song tùy theo sắc phái mình, chơn đi giày vô ưu màu đen, trước mũi không có chữ chi hết.On their head is a “Bát Quái Mạo / 八卦帽” like the Cardinals', but the colour varies depending on the Branch. On their feet they wear black shoes of the type called “Vô Ưu /無憂” (shoes not made of leather) with no characters on the toes.
Còn Tiểu Phục cũng như Đại Phục, đầu không đội mão mà bịt khăn tùy theo sắc phái mình, chín lớp chữ nhứt.The simple form of dress is like the full form, but the headdress is a turban like the one worn by the Cardinals, in a different colour depending on the powers of each Prelate.