QUYỀN HÀNH GIÁO HỮU

HIỆN TẠI TOÀN BỘ AUDIO SẼ KO THỂ KHÔI PHỤC TỰ ĐỘNG. Mọi người hãy yêu cầu ở đây, ad sẽ ưu tiên xử lý trước.
Nâng cấp VIP để xem các trang bị khóa.

VII. QUYỀN HÀNH GIÁO HỮUVII. - POWERS OF THE PRIESTS (GIÁO HỮU / 教友)
PHÁP CHÁNH TRUYỀN: Giáo Hữu là người để phổ thông chơn Đạo của Thầy.Divine Text : The Priests have the Mission of propagating the New Religion.
CHÚ GIẢI: Muốn phổ thông chơn Đạo của Thầy, buộc Giáo Hữu phải học cho lảu thông chơn Đạo của Thầy. Ấy vậy, chức Giáo Hữu phải có khoa mục mới đặng. Commentary : To propagate the New Doctrine of God, the Priests must have a sound education and a perfect understanding of this Doctrine. For this reason they must pass the Apostolic Examination so that they can fulfil their mission.
Cái phận sự phổ thông là một phận sự lớn lao quí trọng, nếu chẳng biết tôn chỉ của Đạo cho thông suốt, lại đem xuống truyền bá cho nhơn sanh những tư tưởng nghịch cùng chơn lý của Đạo, là hại Đạo. Huống chi Thầy đã nói Giáo Hữu là người thân cận của nhơn sanh hơn hết, nếu chẳng lựa chọn kẻ hạnh đức, tu tâm, có đủ tư cách mà bày gương Đạo cho rõ ràng, nhơn sanh chỉ để mắt vào đó mà khen, hay là chê Đạo, vì sự chơn thật, hay là giả dối, nhơn sanh chỉ coi đó mà quyết đoán. Trò phải như Thầy, mà Thầy thế nào Trò phải thế ấy, nhơn sanh xem Trò mà đoán Thầy. Cái thể thống của Đạo Thầy gọi là chơn thật thì phải hành Đạo thế nào cho ra chơn thật y như Thầy sở định. Bực trí thức, muốn quan sát một nền Đạo nào, thì chẳng cần biết hết Chức Sắc, chỉ lựa một phẩm vị yếu trọng hơn hết là bực hạ thừa, mà so sánh tư cách, hạnh đức, đặng quyết đoán tôn chỉ nội dung của Tôn Giáo ấy.Propagating a religion is a difficult task. Without a profound knowledge of the aim and the principles of Religion, they could lead the popular masses into error and act in contravention of the Divine Will. Moreover the Priests are true friends of Humanity. They must be chosen from among those who have a superior level of morality and who are virtuous, so that they may lead believers infallibly toward the gates which lead to Instruction and Union with God. Isn't it true that peoples are too often guided by ignorant individuals who lead them where they want? That peoples know little of God besides the name? The Priests alone, the true servants of God, could be relied on to ensure that the chosen are again guided by the Light of Wisdom, for Heaven and Earth will pass away, but the Holy Words will not pass away.
Giáo Hữu là một phẩm vị rất yếu trọng. Ấy vậy buộc Giáo Hữu phải thể Đạo cho xứng đáng Tôn chỉ cao thượng của Đạo. Muốn cho xứng đáng thì phải thông suốt cả các chơn lý Đạo.The role of the Priests of the New Religion is thus very important. To remain worthy of their mission, these priests must know all the religious doctrines so that they may lead back to the Paternal Home all souls predestined and still suffering.
PHÁP CHÁNH TRUYỀN: Chúng nó đặng quyền xin chế giảm luật lệ.Divine Text : The Priests can ask for modification of the laws.
CHÚ GIẢI: Giáo Hữu đặng quyền dưng sớ cho bề trên mà xin chế giảm luật lệ; biết đâu, ngày kia các vị ấy còn phải thuyên bổ đi phổ thông chơn Đạo Thầy trong một nước, hay là một dân tộc nào mà phong hóa không thể tùng theo Đạo luật đặng, nếu không chế giảm cho phù hạp thức lệ lễ nghi của sắc dân ấy, thì khó mà độ rỗi cho đặng. Thầy cho Giáo Hữu đặng quyền xin chế giảm luật lệ là vì vậy.Commentary : They have the right to request from the Higher Dignitaries, modification of the Laws. For a day will come when they will be called upon to propagate the Cao Ðài / 高臺 Doctrine in a country or among some people whose customs and practices will not be adapted to the New Religious Code; they could certainly not convert them, if they did not have this exceptional right, proof of the tolerance and breadth of mind needed for the conversion of souls.
PHÁP CHÁNH TRUYỀN: Ba ngàn Giáo Hữu chia ra đều, mỗi Phái là một ngàn, chẳng nên tăng thêm hay giảm bớt.Divine Text : There are three thousand Priests, a thousand for each Branch. This number must not be increased or decreased.
CHÚ GIẢI: Câu ấy đã nói rõ, chẳng cần phải giải, song buộc phải nói rằng: chức Giáo Hữu để cho cả các sắc dân toàn khắp địa cầu, chớ không phải dành để cho một nước Nam n ầy mà thôi, dầu cho ngôi Giáo Tông ngày sau, cũng có đủ các dân tộc khác cầm quyền chấp chánh. Hay(1).Commentary : The meaning of this text is quite clear. It is useless to explain it, only it must be clear that the class of Priests is restricted to the members from all the peoples of the world, and not exclusively to the people of Việt Nam. In the same way the Throne of the Pope must be accessible to all, whatever people they may derive from.
PHÁP CHÁNH TRUYỀN: Chúng nó đặng phép hành lễ khi làm chủ các chùa nơi mấy tỉnh nhỏ.Divine Text : They preside over ritual ceremonies in the province Oratories.
CHÚ GIẢI: Hễ nói mấy tỉnh nhỏ đặng, thì cũng nói mấy xứ nhỏ, mấy nước nhỏ đặng, mà mấy tỉnh nhỏ, mấy xứ nhỏ, mấy nước nhỏ, thì phải tùng quyền mấy tỉnh lớn, mấy nước lớn, mấy xứ lớn; tức nhiên Giáo Hữu phải tùng quyền Giáo Sư. Khi làm chủ các Thánh Thất, thì Giáo Hữu đặng phép hành lễ y như thức lệ Giáo Sư sở định, không đặng phép sửa cải, nhứt nhứt phải đợi lịnh Giáo Sư, nếu nghịch mạng thì phạm Pháp Chánh Truyền.Commentary : Regions/Provinces are also involved here. Now the regions/provinces are subordinate to the countries or nations just as the Priests are subordinate to the Bishops. When the Priests exercise their office in theThánh Thất / 聖室 (Temples / Churches), they must carry out the ceremonials according to the Bishops' directives, and they cannot make any changes. From this viewpoint they should always act according to the orders of the Bishops so that they will never infringe Divine Regulations (Pháp Chánh Truyền / 法正傳).
PHÁP CHÁNH TRUYỀN: Điều chi chúng nó xin, thì buộc Giáo Tông phải cần mẫn hơn hết.Divine Text : Requests from the Priests must always be examined with good will by the Pope.
CHÚ GIẢI: Đã nói Giáo Hữu là người thân mật với nhơn sanh hơn hết, mà kể từ phẩm Giáo Hữu đổ lên cho tới Giáo Tông thì xa lắm; ấy vậy, Giáo Hữu thì gần với nhơn sanh, còn Giáo Tông thì xa nhơn sanh, nếu Giáo Tông muốn gần với nhơn sanh thì phải cần mẫn giao thân cùng Giáo Hữu. Giáo Hữu là người biết nhơn sanh hơn hết, nếu Giáo Tông muốn biết nhơn sanh, thì phải nghe lời Giáo Hữu.Commentary : The Priests are close to the people; the Pope is distant and very remote. How can the Pope hear the voice of the people without the intermediation of the Priests?
Thánh ý muốn cho Giáo Tông đặng gần nhơn sanh cũng như Giáo Hữu, cho nên dặn Giáo Tông phải để ý cần mẫn, xét nét mỗi điều của Giáo Hữu cầu xin hơn hết song mỗi điều chi Giáo Hữu cũng không đặng phép loạn đẳng cấp, nghĩa là phải nương theo các phẩm cấp trên mình mà dâng sớ.The Supreme Being wants the pope to be in constant contact with the Faithful, so this advice comes to the Pope to examine requests from the Priests with good will. However to maintain Priestly Discipline, the latter must present their requests to the Pope by way of the hierarchy.
PHÁP CHÁNH TRUYỀN: Như điều chi mơ hồ, thì cũng nó là kẻ sai đi kiểm dượt.Divine Text : If there are doubtful points, the Priests may be given the office and functions of Inspectors.
CHÚ GIẢI: Chúng sanh là Thế, mà muốn cho biết Thế, thì phải thân cận chúng sanh, gần chúng sanh thì mới biết đặng sự hạnh phúc cùng là sự uất ức của chúng sanh.Commentary : The Adepts form the temporal mass, the people. In order to be aware of the degree of evolution of the people, closeness to the Adepts is required. By mingling with these latter the Priests will be able to know their harmony or their discord.
Người gần gũi chúng sanh là Giáo Hữu: Thảng như có điều chi làm cho Đạo với Đời không tương đắc, sanh ra nghi hoặc, mơ hồ, thì không ai có thể quan sát và kiểm dượt dễ dàng hơn Giáo Hữu, nên Thầy mới giao trách nhậm riêng ấy cho, là vì vậy. Hay(1).(No translation)
PHÁP CHÁNH TRUYỀN: Chúng nó phải tu hạnh đức, tư cách, cho lắm mới đặng, vì chúng nó là người thân cận với nhơn sanh hơn hết nghe à!(No translation)
CHÚ GIẢI: Câu nầy trên kia đã giải rõ, đây chỉ nhắc câu quyết định "nghe à!" của Thầy đó mà thôi. Xin khá để ý.(No translation)
(Ôi! cái trách nhậm lớn lao ấy, vân vân ...)(No translation)
(Nguyên văn Tiếng Việt không có)In the world as in the entirety of nature the dominant note is struggle for existence; the result is that the most suitable are selected for survival. The law of the survival of the fittest is the source of all difficulties. It causes the struggle, the hatred, the animosity between human beings. In nature : tyranny, egoism, aggression, domination, usurpation of the others' rights are found along with other unworthy attributes which are the vices of the animal world. As a result, for as long as material needs play the leading role in men's lives, spiritual success and prosperity will be impossible.
(Nguyên văn Tiếng Việt không có)So when a disagreement arises either among the Adepts or between the co-religionists and the lay people, the Priests have the responsibility to smooth over this disagreement, and to create peace and good will on all sides, so that, through divine education, humanity may be freed of the darkness of ignorance; if humanity is strengthened in its ideal Virtues and its spiritual attributes, then there will be the first dawning of the knowledge of God.
(1) Ấy là lời khen của Đức Lý Giáo Tông.