QUYỀN HÀNH LỄ SANH

HIỆN TẠI TOÀN BỘ AUDIO SẼ KO THỂ KHÔI PHỤC TỰ ĐỘNG. Mọi người hãy yêu cầu ở đây, ad sẽ ưu tiên xử lý trước.
Nâng cấp VIP để xem các trang bị khóa.
VIII. QUYỀN HÀNH LỄ SANHVIII. - POWERS OF THE STUDENT-PRIESTS (LỄ SANH / 禮生)
PHÁP CHÁNH TRUYỀN: Lễ Sanh là đứa có hạnh, lựa chọn trong chư Môn Đệ để hành lễ.Divine Text : the Student-Priests are chosen from among the well behaved Under/Sub-Dignitaries to celebrate the ritual ceremonies.
CHÚ GIẢI: Thầy đã nói Lễ Sanh thì phải lựa chọn người có hạnh hơn hết trong chư Môn Đệ của Thầy ắt buộc phải hạnh nết hoàn toàn, huống chi phải vào bực Lễ Sanh mới mong bước qua hàng Chức Sắc, thì Lễ Sanh tất phải là người xứng đáng, có đủ tư cách, học thức mà làm một vị Chức Sắc Thiên Phong ngày sau.Commentary : The Student-Priests are drawn from the most virtuous of the Under/Sub-Dignitaries. They must always appear worthy by their religious qualities and their instruction, for these are future Priests. They must be formed by the Priesthood and act and live in accord with this.
Tuy vẫn đã biết, lúc Thầy lập Pháp Chánh Truyền, thì Thầy dạy hành lễ dường ấy mặc dầu, là bởi lễ nghi phong hóa nhà Nam ta buộc phải vậy, chớ Lễ Sanh mà đối chức "Anh" ( Frère ) của Thánh Giáo, thì phận sự cao trọng của Chức Sắc ấy là dường nào!In the case of absence of the Priests, they replace them to celebrate the ritual ceremonies, being particularly careful to carry out the instructions and example of the latter have given them in the daily accomplishment of their duty.
Sau đây buộc Lễ Sanh phải có cấp bằng nơi trường Đạo, mới mong dự cử vào địa vị ấy. Vậy thì Lễ Sanh là người thay mặt cho Giáo Hữu, khi Giáo Hữu vắng mặt, mà hành lễ cúng tế Thầy, song phải tùng quyền Giáo Hữu mà hành sự (1).The cultic role of the student-priests is comparable to that of the Deacons in Catholicism.
PHÁP CHÁNH TRUYỀN: Chúng nó đặng đi khai đàn cho mỗi Tín Đồ.Divine Text : They may preside over the ceremonies for the installation of an Altar in the homes of Adepts.
CHÚ GIẢI: Lễ Sanh phải đi thăm viếng các nhà Đạo Hữu, thượng tượng khai đàn; dạy cho biết lễ nghi cúng tế Thầy, thay quyền cho Giáo Hữu.Commentary : The Student-Priests must always visit the Adepts, and preside over the “ceremony for the installation of the Altar” at their homes, and they take the place of the Priests for the teaching of the rites.
Như ngày kia Đạo đã xuất dương ra ngoại quốc thì sẽ có nhiều dân tộc chẳng có thể thờ phượng như Nam, phận sự của Lễ Sanh đây mới ra sao? Tưởng chẳng chi khác hơn là đổi ra phần thăm viếng Tín Đồ, an ủi, dạy dỗ chăm nom dìu dắt trong đường Đạo cũng như đường Đời, thay quyền cho Giáo Hữu.A time will come when the Cao Ðài / 高臺 Doctrine is propagated abroad, and large numbers of people will not be able to celebrate the cult precisely in the same way as in Viet Nam. Then the role of the Student-Priests will be limited, according to circumstances, to visits to the homes of the Adepts to educate them, console them and guide them, in order to ensure the progress of souls in the Way of God and in social life. This will be in place of the Priests.
PHÁP CHÁNH TRUYỀN: "Thầy dặn các con rằng: Lễ Sanh là người Thầy yêu mến, chẳng nên hiếp đáp chúng nó".Divine Text : Student-Priests are my Benjamins, do not cause them distress!
CHÚ GIẢI: Thấy lòng bác ái của Thầy bắt động lòng, vì Thầy đã biết rằng Lễ Sanh phải chịu tùng phục dưới quyền người sai khiến, nên phải có hạnh đức, mới biết an phận mình, mà chịu phần lòn cúi, quật hạ đặng. Thầy lại để lời dặn rằng: Lễ Sanh là người yêu mến của Thầy, ấy là Thánh ý muốn không cho kẻ bề trên lấy quyền hiếp em dưới.Commentary : This Divine goodness is very touching! Knowing that the role of the Student-Priests demands great resignation and many virtues, Our Divine Master loves them dearly and forbids the Higher Office-Holders to abuse their power by causing them distress.
PHÁP CHÁNH TRUYỀN: "Như đặng hàng Lễ Sanh mới mong bước qua được hàng Chức Sắc".Divine Text : To be Dignitaries it is necessary to occupy the rank of Student-Priest.
CHÚ GIẢI: Câu nầy trên đã giải rõ, nên chẳng cần lập lại, nhưng phải nhắc rằng Lễ Sanh, hoặc đặng đắc cử hay là có khoa mục mới đạt vị.Commentary : This passage is clear, and any explanation is superfluous. However it is necessary to stipulate that the Student-Priests are chosen by the Adepts otherwise they must come from the Seminaries.
PHÁP CHÁNH TRUYỀN: Kỳ dư Thầy phong thưởng riêng mới qua khỏi ngã ấy mà thôi, "nghe à!".Divine Text : An exception is made in the case of dignitaries who are appointed by the Heavenly Way.
CHÚ GIẢI: Phải có cấp bằng Lễ Sanh mới vào hàng Giáo Hữu đặng, kỳ dư Thầy giáng cơ phong thưởng riêng, mới qua đặng Pháp Chánh Truyền, Thầy quyết định với tiếng "nghe à!" xin khá để ý (2).Commentary :  These conditions are not required when Our Divine Master Himself choses the Dignitaries through the Mediums of the Hiệp Thiên Đài / 協天臺. (This ceremony is the equivalent of direct investiture.)

(1) Nhiều khi chư Hiền Hữu lạm dụng danh Lễ Sanh mà cho kẻ hiến lễ làm cho mất thể diện của vị Thiên phong. Vậy Lão đặt tên cho kẻ hiến lễ ấy là Lễ Sĩ.
(2) Ôi! cái hại là do tại nơi lòng quá yêu của Chí Tôn phong thưởng ấy, mà gây loạn cho Chơn Truyền. Lão nhứt định cầu khẩn Chí Tôn chẳng cho như vậy nữa.