QUYỀN HÀNH CHÁNH TRỊ SỰ

Xét thấy quảng cáo google làm chậm website nên các admin đã quyết định tắt quảng cáo google.
Nâng cấp VIP để xem các trang bị khóa.
IX. QUYỀN HÀNH CHÁNH TRỊ SỰIX. - ATTRIBUTIONS OF THE “CHÁNH TRỊ SỰ / 正治事
(Religious Leaders in the Villages)
CHÚ GIẢI: Chánh Trị Sự là Chức Sắc của Đức Lý Giáo Tông lập thành, (1)  phải tùng quyền Lễ Sanh mà hành sự. Đặng làm chủ trong địa phận Giáo Hữu chia cho và thay mặt cho Đạo làm anh cả trong phần địa phận ấy.Definition : The Chánh Trị Sự / 正治事 are the Lower-Office-Holders formed by the spiritual Pope; they work under the orders of the Student-Priests. They carry out the functions of the heads of parish divisions, functions entrusted by the Pope, and they represent the Adepts of each village just as they represent the Pope to the Adepts.
Đây xin nhắc lời của Đức Lý Giáo Tông giáng bút giải nghĩa chức Chánh Trị Sự và nài Hộ Pháp ban quyền luật lệ Hiệp Thiên Đài cho Chức Sắc ấy (2) đặng đủ thế lực mà làm cho hoàn toàn trách nhậm.These are the teachings of the Pope on the importance of the role of the Chánh Trị Sự / 正治事 : (to Hộ Pháp /  護法)
Lời Đức Lý Giáo Tông nói: "Chánh Trị Sự là người thay mặt cho Lão, làm anh cả của chư Tín Đồ trong phần địa phận của nó, Lão muốn thế nào cho Lão có mặt khắp nơi, tận ven Trời cùng góc bể. Lão tưởng Hiền Hữu cũng muốn vậy chớ (3).“The Chánh Trị Sự / 正治事 represent me in their small parishes and play the role of elder brothers among the Adepts. My will is that I be present everywhere, from the horizons of the Heavens to the limits of the Seas. I think that you want this too, don't you?
Trong nhơn sanh, hạng trí thức thì ít, hạng ngu muội thì nhiều, nếu chúng ta không có đủ sức điều đình, thì khó mà rải chơn lý Đạo khắp nơi cho đặng. Càng thân cận với nhơn sanh lại càng chịu nhiều sự khó khăn rắc rối; chúng ta phải liệu phương nào mà trừ diệt những sự khó khăn ấy, khi mới nảy sanh ra. thì nền Đạo mới khỏi loạn lạc. Vậy Lão xin Hiền Hữu ban quyền cho Chánh Trị Sự đặng phép xử trị, hầu có thể dạy dỗ sửa răn, thay quyền cho chúng ta trong chốn thôn quê sằn dã"
“In the world, ignorant people outnumber the wise; if we do not create an organisation effective in every detail for Our Divine Task, we will never be able to give the Good News to the masses. What difficulties must be endured when We look closely at this Valley of tears and suffering! The first suffering of Humanity, the Real cause of the Broils, is the lack of Justice.
“With this Divine Torch God sheds light on the Universe and directs it!
“To bring about the reign of Peace, even in a small village, I beg you to delegate legislative power to the Chánh Trị Sự / 正治事, so that We may be represented everywhere, in towns as well as in the country.”
Khi ấy Hộ Pháp đã chịu lời cùng Ngài, (4) và đã hiểu rõ ý tứ cao thượng ấy.The Hộ Pháp /  護法 has carried out this recommendation, for He has grasped the noble thought of the Pope.
Sao Thầy lại giáng bút nữa cũng khuyên Hộ Pháp ban quyền. Theo Thánh ý Đức Lý Giáo Tông, thì quyền hành Chánh Trị Sự như vầy: Chánh Trị Sự phải chăm nom, giúp đỡ sự sanh hoạt của Môn Đệ Thầy đã chịu dưới quyền người điều khiển, giúp khó, trợ nghèo, coi cả Tín Đồ như em ruột, có quyền xử đoán, nhứt là việc bất bình nhỏ mọn xảy ra trong phần Địa phận của mình, song phải tùng lịnh Giáo Hữu và Lễ Sanh cùng người Đầu Họ.According to the papal instructions, the power of the Chánh Trị Sự / 正治事 is defined as follows : The Chánh Trị Sự / 正治事 should look after the adepts placed under their authority. They should help them in case of need. They consider them as their younger brothers, and they settle their disagreements with their best interests in mind. They assist with their secular life, and they have the right to use their legislative power where they are involved, in conformity with the orders of the Priests and the Student-Priests.
Người Tín Đồ mà phạm luật Đạo, thì Chánh Trị Sự phải khuyên  nhủ răn he, ít nữa là đôi lần, thảng như không biết ăn năn chừa cải, thì tư tờ về Thánh Thất sở tại cho Giáo Hữu, đặng người đòi đến mà dạy dỗ răn he. Như Giáo Hữu đã dạy dỗ răn he rồi, mà còn tái phạm, thì Chánh Trị Sự có quyền đệ tờ lên cho người Đầu Họ mà cầu xin Hội Thánh trừng trị hay là trục xuất, chiếu theo Tân Luật. Tờ nầy phải làm ra hai bổn, một bổn tư về Hiệp Thiên Đài, và một bổn về Cửu Trùng Đài.Where Adepts have committed sins and have not reformed after several reprimands from the Chánh Trị Sự / 正治事, the latter may instruct the Priests about their situation. If the advice from the Priests does not bring about repentance on the part of the recidivists, the Chánh Trị Sự / 正治事 have the right to ask the Sacerdotal / Hội Thánh / 會聖  to excommunicate them by directing their report to the leaders of the Temples (Thánh Thất / 聖室 / Churches). These reports are made in duplicate, one for the Hiệp Thiên Đài / 協天臺, and one for the CỬU TRÙNG ĐÀI / 九重臺.
Như có điều chi sái luật Đạo, mà Chánh Trị Sự đã nhiều phen tư tờ cho Cửu Trùng Đài, song Cửu Trùng Đài yêm ẩn, thì Chánh Trị Sự đặng phép tư tờ thẳng lên Hiệp Thiên Đài, kêu nài định đoạt.(5)If the CỬU TRÙNG ĐÀI / 九重臺 remained silent after several approaches, the Chánh Trị Sự / 正治事 could approach the Hiệp Thiên Đài / 協天臺 to get the next order to be given.
Cấm Chánh Trị Sự không đặng phép lấn địa phận của người đồng phẩm, không đặng đi nơi khác mà hành chánh. Buộc hành Đạo như vầy: "Phải chia địa phận mình ra nhiều địa phận", tùy theo lớn nhỏ mà giao cho Phó Trị Sự.They are forbidden to exercise their functions outside their own parish. They are supported in their duties by thePhó Trị Sự / 副治事 (other Lower-Office-Holders who are subordinate to them). The latter are themselves directors of the various centres of the parish.
Buộc Phó Trị Sự phải thay phiên nhau đặng nạp cho Chánh Trị Sự, mỗi tháng ba mươi người công quả, tức là mỗi ngày, phải có một người hầu việc cho Chánh Trị Sự. Chánh Trị sự mới sai người đó đi khắp địa phận mà thăm viếng Tín Đồ về sự bịnh hoạn, đói khó. Hễ có một người trong địa phận bị tai nạn, thì biểu người công quả ấy ở tại đó mà giúp đỡ, săn sóc, hoặc bịnh hoạn phải lo nuôi dưỡng, hoặc nghèo nàn phải chung hiệp nhau mà gở khổ, ấy là phận sự rất cao thượng của Chánh Trị Sự, cái vẻ riêng tốt đẹp của Đạo do tại nơi đó.Each month in turn they provide thirty people who are dedicated to the religious cause. These volunteer adepts are assigned by the Chánh Trị Sự / 正治事 to make daily contact with all their co-religionists of the parish. If there is a case of sickness, some accident or an event which causes suffering among their co-religionists, then mutual assistance is immediately organised by the Chánh Trị Sự / 正治事 to provide for all needs. The noble actions of the Chánh Trị Sự / 正治事 provide an epitome of the humanitarian aim of the New Religion at the social level; the beauty of the Holy Doctrine exists above all in the sincere acts of mutual assistance. No man of good heart ever refuses them.
Đức Lý Giáo Tông lại dạy rằng: "Vậy mới phải là anh em một nhà, cần lo giúp đỡ, chia vui sớt thảm, no đói có nhau, giữ quyền lợi cho nhau, không giành, không giựt, hễ đói thì mình chung nuôi, bị thất lợi thì mình phải giữ; hễ nhục thì mình chung chịu, ắt quyền hành mình phải trọng."The Spiritual Pope added on this point : “Acting like this you are treating each other as children of the same family. Help each other, share your sorrows and joys, look after your shared interests, always be united both in normal life and in suffering. Such is your honourable duty.”
Trước khi lãnh trách nhậm, buộc Chánh Trị Sự phải đến Thánh  Thất sở tại mà lập minh thệ; phải thề rằng: "Giữ dạ vô tư mà hành Đạo, dầu cha mẹ, anh em, vợ con, cũng chẳng đặng phép tư vị, gìn dạ chơn thành, thể thiên hành Đạo. Chánh Trị Sự là Đầu Sư em đó vậy.The Chánh Trị Sự / 正治事 are required to take an oath before the Altar of the parish about the accomplishment of their functions. They must be impartial in everything and towards everybody, even towards their own relatives. The Chánh Trị Sự / 正治事 are Cardinals in miniature.

(1) Đức Giáo Tông khen: “Phải”.
(2) Cười.
(3) Lão tưởng chư Hiền Hữu lại tưởng thế nào. Lão hỏi? 
    – Thượng Trung Nhựt trả lời: Bạch Ngài, ấy là điều quí báu, từ xưa đến nay nhơn sanh không đặng hưởng ân huệ như vậy.
(4) Lão khen tài nhớ của Hộ Pháp đó.
(5) Dường ấy mới tránh sự áp quyền.