CỬU TRÙNG ĐÀI NỮ PHÁI: QUYỀN HÀNH THÔNG SỰ

HIỆN TẠI TOÀN BỘ AUDIO SẼ KO THỂ KHÔI PHỤC TỰ ĐỘNG. Mọi người hãy yêu cầu ở đây, ad sẽ ưu tiên xử lý trước.
Nâng cấp VIP để xem các trang bị khóa.

QUYỀN HÀNH THÔNG SỰPOWERS OF THE THÔNG-SỰ
CHÚ GIẢI: Y như quyền hành Thông Sự Nam Phái, song chưởng quản phần Nữ Phái mà thôi.These women have the same powers as the Thông Sự / 通事 of the Men's College, but they are concerned only with the women.
Thông Sự mặc một bộ Đạo Phục toàn bằng vải trắng, không đặng phép viền chỉ kim tuyến, mà hai bên cổ áo có thêu ba cổ pháp của Đạo, là: Bình Bát Vu, Phất Chủ và Bộ Xuân Thu, y như hình trên mão Tiểu Phục của Hộ Pháp, They wear a form of ceremonial dress in white calico. The neck is embroidered on both sides with the three distinctive insignia: the Golden Bowl of Sakyamuni (Bình-Bát Vu /  缽盂), the Feather Duster of Purification (Phất Chủ / 拂麈), the Book of Spring and Autumn (Xuân-Thu / 春秋), just like the insignia embroidered on the simple headdress of Hộ Pháp /  護法.
nịt ngang lưng một sợi dây cũng bằng vải trắng cho thiệt cứng như dây nịt, (bề ngang 0m03).They wear a narrow belt around their waists. It is made of white calico and is three centimetres wide.