QUYỀN HÀNH GIÁO SƯ

HIỆN TẠI TOÀN BỘ AUDIO SẼ KO THỂ KHÔI PHỤC TỰ ĐỘNG. Mọi người hãy yêu cầu ở đây, ad sẽ ưu tiên xử lý trước.
Nâng cấp VIP để xem các trang bị khóa.

VI. QUYỀN HÀNH GIÁO SƯVI. - POWERS OF THE BISHOPS (GIÁO SƯ / 教師)
PHÁP CHÁNH TRUYỀN: Giáo Sư có 72 người, mỗi phái là 24 người.Divine text : There are seventy-two Bishops divided into three Groups of twenty four.
CHÚ GIẢI: Giáo Sư có 72 người, chia đều ra mỗi Phái là 24, không đặng phép tăng thêm hay là giảm bớt.Commentary : This number cannot be increased or decreased.
PHÁP CHÁNH TRUYỀN: Giáo Sư là người dạy dỗ chư Môn Đệ trong đường Đạo và đường Đời.Divine text : They are responsible for the spiritual and temporal education of the Adepts.
CHÚ GIẢI: Đã biết rằng Giáo Sư thế quyền cho Đầu Sư và Phối Sư mà cai quản các Thánh Thất nơi Châu Thành lớn mặc dầu, nhưng Thầy định quyết cho người có quyền dạy dỗ mà thôi, song quyền hành có rộng thêm đôi chút là dạy dỗ trọn cả đường Đạo và đường Đời. Nghĩ cũng chẵng chi làm lạ, vì cả Chức Sắc Hội Thánh Cửu Trùng Đài của Thầy lập, phải tùy theo tôn chỉ Đạo, nghĩa là xu hướng về phần giáo dục mà thôi. Commentary : Although they can be appointed by the Cardinals and Archbishops to direct the Thánh Thất / 聖室 (Temples /Churches) of the large towns, they are only involved in the education of the faithful when directing them in the Way of God and in social life. This is a strict rule, for all the dignitaries of the CỬU TRÙNG ĐÀI / 九重臺 are intended, according to religious principles, to educate the adepts.
Thầy đã xưng là Thầy đặng dạy dỗ, còn tên của Chức Sắc đủ chỉ rõ ràng phận sự giáo hóa là chánh vai của mỗi người; như Giáo Hữu, Giáo Sư, Phối Sư, Đầu Sư, Giáo Tông; xem rõ lại thì tên mỗi vị chẳng mất chữ Giáo hay là chữ Sư.God has said that he is Our Master; all the names of dignitaries indicate clearly to us their roles as educators: Giáo Hữu /  教友 (Priests), Giáo Sư / 教師 (Bishops), Phối Sư /  配師 (Archbishops), Đầu Sư /頭師 (Cardinals),Giáo Tông / 教宗 (Pope). From the terms for their roles, we find the words “Giáo” (Education) or “Sư” (Master).
Cơ Đạo từ cổ chí kim vẫn vậy, lại hiệp lời nầy "Thiên mạng chi vị tánh, xuất tánh chi vị Đạo, tu Đạo chi vị Giáo". From earliest times till our own, all Religions have sought the same goal: to guide Humanity in matters which concern the life of the Soul which is immortal and not in those which involve the Body which is to disappear. There is a teaching of Confucius which proves this:
“Thiên Mạng chi vị Tánh,
“Xuất Tánh chi vị Đạo ,
“Tùng Đạo chi vị Giáo.”
(“The duty of all human beings is to know themselves and then to know the Creator, to move continually along the Way of Perfection and to attain Wisdom. This is the aim of Education.”)
Thầy chỉ cậy Hội Thánh, Thầy đã đến lập, thay quyền cho Thầy mà dạy dỗ cả con cái của Thầy, nghĩa là chúng sanh đặng lành; ấy là phận sự cần nhứt của Hội Thánh đó.The Priestly Council (Sacerdotal Council/ Hội Thánh / 會聖 ), according to the Divine Will, has the same aim: to help Humanity to progress in the path of Love or of Charity, that is the unique duty of the Priestly Council (Sacerdotal Council/ Hội Thánh / 會聖 ).
PHÁP CHÁNH TRUYỀN: Buộc chúng nó lo lắng cho các con như anh ruột lo cho em.Divine Text : They are to care for the Adepts the way Elder Brothers do for Younger ones.
CHÚ GIẢI: Thầy buộc Giáo Sư phải lo lắng cho các Tín Đồ trong địa phận mình cai quản, như anh ruột lo cho em, nghĩa là thân cận với các Tín Đồ như anh em một nhà, cần lo giúp đỡ, phải đoạt tình thân thiết của mỗi người cho họ đủ yêu mến mà nương dựa nơi mình, hầu lừa thế chia vui, sớt nhọc, tình ái liên lạc thế nào, phải cho ra người anh ruột của các Tín Đồ, mới vừa lòng Thầy sở định.Hay(1) Những tiếng anh ruột lo cho em là đủ nghĩa.Commentary : Bishops devote themselves to the Faithful of their parishes the way elder brothers care for younger ones. They spend time with them, help them, make themselves loved by them, sharing their trials and joys, so that they consider them as their own young brothers.
PHÁP CHÁNH TRUYỀN: Chúng nó cầm sổ bộ của cả Tín Đồ.Divine Text : They keep all the Records of the Adepts.
CHÚ GIẢI: Bộ sanh tử, bộ hôn phối, sổ nhập môn hay là trục xuất của cả Tín Đồ, đều về phần Giáo Sư nắm giữ. Giáo Sư là người thủ bộ Đời của Đạo, quyền hành đã nhứt định; chẳng Chức Sắc nào đoạt đặng.Commentary : The Registers of births, deaths, marriages, conversions or excommunications of Adepts are kept up to date by the Bishops. In Religion, they play the role of officers of the civil state. This is a definition of their powers, and no other dignitaries can put themselves in the place of the Bishops.
PHÁP CHÁNH TRUYỀN: Chúng nó phải chăm nom về sự tang hôn của mỗi đứa.Divine Text : They must be concerned about the marriage and death of each Adept.
CHÚ GIẢI: Hễ thủ bộ Đời, thì chăm nom về tang hôn rất tiện. Quan, Hôn, Tang, Tế, là điều cần nhứt của kiếp sống người đời, mà Thầy chỉ định giao cho Giáo Sư có sự tang hôn mà thôi; ấy vậy Giáo Sư đặng trọn quyền sắp đặt sửa đương thế nào cho hai lẽ ấy đặng phù hạp với tục lệ của nhơn sanh, tùy theo phong hóa của các sắc người, song chẳng đặng làm cho thất thể Đạo, nghĩa là mỗi điều sửa cải phải do nơi Hội Thánh phê chuẩn.Commentary : Since they hold the registers of the civil State, they can easily be involved with the marriage and death of each Adept. Our Master is anxious to entrust the organisation of these two ceremonies only to the Bishops, since they are important events in the life of a man. They must be arranged in such a way that the ceremonies are suitable for the customs and practices of each race, but at the same time they must bring no harm to the reputation of Religion, and there must always be the approval of the Priestly Council (Sacerdotal Council/Hội Thánh / 會聖 ).
Thầy đã nói: "Của mỗi đứa", tức nhiên mình cũng phải hiểu của mỗi nước.Our Divine Master has said : “each Adept”, but it must be understood that it is a matter of each race, for the customs and practices of races are different.
PHÁP CHÁNH TRUYỀN: Như tại Châu Thành lớn thì mỗi đứa đặng quyền cai quản, cúng tế Thầy như Đầu Sư và Phối Sư.Divine Text : In large towns Bishops have the right to preside over religious ceremonies the way that Cardinals and Archbishops do.
CHÚ GIẢI: Đây Thầy đã nói tại Châu Thành lớn, thì chúng sanh cũng nên hiểu là địa phận thuộc về dưới quyền trách nhậm của Giáo Sư cai quản, người đặng quyền cúng tế Thầy như Đầu Sư và Phối Sư, mà đặng quyền cúng tế Thầy như Đầu Sư và Phối Sư thì tức nhiên phải tùng theo lễ phép của Đầu Sư và Phối Sư phán dạy. Ấy vậy lễ cúng tế chẳng phải trọn quyền của người mà là của Hội Thánh sở định.Commentary : In speaking of large towns, Our Divine Master means the Parishes placed under the apostolic direction of the Bishops. They preside over the great ceremonies of God and the Saints the way the Cardinals and Archbishops do, but they act in accordance with the instructions given by the latter, or by the Sacerdotal Council /Hội Thánh / 會聖 .
PHÁP CHÁNH TRUYỀN: Chúng nó đặng dâng sớ kêu nài về sự luật lệ làm hại nhơn sanh hay là cầu xin chế giảm luật lệ ấy.Divine Text : They can present requests to the Spiritual Direction with the aim of suppressing or modifying of laws capable of making the Adepts targets of prejudice.
CHÚ GIẢI: Những Tân Luật hay là Cựu Luật mà đã rõ có hại cho nhơn  sanh, thì Giáo Sư đặng phép kêu nài hay là cầu xin chế giảm.Commentary : Former or more recent laws which cause harm to the Adepts may be annulled or modified at the request of the Bishops.
PHÁP CHÁNH TRUYỀN: Chúng nó phải thân cận với mỗi Môn Đệ, như anh em một nhà, cần lo giúp đỡ, nghe à!(No English translation)
CHÚ GIẢI: Đây là một câu Thầy lập lại nữa, quyết định cho Giáo Sư phải thân cận với mỗi Môn Đệ của Thầy như anh em một nhà, cần lo giúp đỡ, nên chi, Thầy mới gằn hai chữ "nghe à" xin hãy coi đó mà để ý.(No English translation)
Giáo Sư đã là người thay quyền cho Đầu Sư và Phối Sư mà cai quản Thánh Thất và cúng tế Thầy, ắt buộc phải tùng quyền Phối Sư, chẳng đặng trái mạng lịnh người, trừ ra các quyền hành riêng Thầy đã định, thì nhứt nhứt đều tùng trật tự, do lịnh Phối Sư không đặng phép tự mình sửa cãi. Nếu sửa cãi là phạm trật tự, mà phạm trật tự, nghịch Pháp Chánh Truyền ắt bị giải ra Tòa Tam Giáo.(No English translation)
(1) Ấy là lời khen của Đức Lý Giáo Tông.(No English translation)