CỬU TRÙNG ĐÀI NỮ PHÁI: QUYỀN HÀNH CHÁNH PHỐI SƯ & PHỐI SƯ

Xét thấy quảng cáo google làm chậm website nên các admin đã quyết định tắt quảng cáo google.
Nâng cấp VIP để xem các trang bị khóa.
QUYỀN HÀNH CHÁNH PHỐI SƯ VÀ PHỐI SƯPOWERS OF THE PRINCIPAL FEMALE ARCHBISHOPS AND THE FEMALE ARCHBISHOPS
CHÚ GIẢI: Y như quyền hành Chánh Phối Sư và Phối Sư Nam Phái, song chưởng quản Nữ Phái mà thôi.Power : These women have the same functions as their colleagues in the Men's College, except that they are only concerned with the women.
PHÁP CHÁNH TRUYỀN: "Phối Sư cũng mặc y phục như vậy, song không có mão Phương Thiên, áo ba dải, nhưng trước ngực có thêu Thiên Nhãn Thầy, bao quanh một vòng Minh Khí".Description : The ceremonial dress for the Female Archbishops is the same, but there is no “Phương-Thiên”head-covering. Their robes have three sashes; on the front of the chest is embroidered the “Divine Eye” surrounded by a Mystic Circle.
CHÚ GIẢI: Chánh Phối Sư mặc Đạo Phục y như Đầu Sư, áo chín dải, toàn bằng hàng trắng, nơi trước ngực có thêu Thiên Nhãn Thầy, bao quanh một vòng Minh Khí áo có thêu bông sen y như của Đầu Sư vậy, đầu đội Ni Kim Cô cũng như Đầu Sư, chơn đi giày vô ưu, có Tịch Đạo trước mũi, song không đặng phép đội mão Phương Thiên.Commentary : The Principal Female Archbishops wear a ceremonial dress just like the one worn by the Female Cardinal. Their robes are made of white silk, and have nine sashes and are embroidered with lotus flowers. On the front of the chest is embroidered the “Divine Eye” surrounded by a mystic Circle. Their heads are covered with“Ni Kim Cô /  尼金箍” (the hoods worn by female bonzes), but there is no head-covering like the “Phương-Thiên”.On their feet are shoes of the type called “Vô Ưu / 無憂” (shoes not made of leather), embroidered with their baptismal name on the toes.
Phối Sư cũng mặc Đạo phục y như Chánh Phối Sư song áo có ba dải mà thôi. Chơn cũng đi giày vô ưu, có chữ Tịch Đạo trước mũi.The ceremonial dress of the Female Archbishops is the same; one point of difference is that the robe has only three sashes.