ÐẠO PHỤC GIÁO TÔNG

HIỆN TẠI TOÀN BỘ AUDIO SẼ KO THỂ KHÔI PHỤC TỰ ĐỘNG. Mọi người hãy yêu cầu ở đây, ad sẽ ưu tiên xử lý trước.
Nâng cấp VIP để xem các trang bị khóa.

ÐẠO PHỤC GIÁO TÔNGCEREMONIAL DRESS OF THE POPE (Giáo Tông / 教宗)
CHÚ GIẢI: Đạo phục của Giáo Tông có hai bộ, một bộ Đại Phục và một bộ Tiểu Phục.Description : The Pope's ceremonial dress includes a full form, and a simple form.
Bộ Đại Phục thì toàn bằng hàng trắng, có thêu bông sen vàng từ trên tới dưới, hai bên cổ áo, mỗi phía có ba Cổ Pháp là: Long Tu Phiến, Thư Hùng Kiếm và Phất Chủ. (Ấy Cổ Pháp của Thượng Phẩm và Thượng Sanh trị thế) The full form is made of white silk embroidered with yellow lotuses from top to bottom and decorated on both sides with the three Insignia : Long Tu Phiến /龍鬚扇 (the Fan of Exteriorisation), Thư Hùng Kiếm / 雌雄劍 (The Sword of Elevation), Phất Chủ / 拂麈 (the Duster of Holiness, Feather Duster of Purification). These are the distinctive symbols of Thượng Phẩm /上品 and Thượng Sanh /上生, the Spiritual and Temporal Superiors of the Hiệp Thiên Đài / 協天臺.
Đầu đội mão vàng năm từng hình Bát Quái (thế Ngũ Chi Đại Đạo) ráp tròn lại bít chính giữa; trên chót mão có để chữ "Vạn" giữa chữ vạn có Thiên Nhãn Thầy, bao quanh một vòng Minh Khí; nơi ngạch mão, phải chạm ba Cổ Pháp cho rõ ràng, y như hai bên cổ áo đã nói trên kia,He wears a high golden headdress with five layers, octagonal in shape, representing the Eight states of soul of the Manvantara (Bát Quái /八卦) and symbolising the five former religious branches. This headdress is closed in the middle of the layers and has a Swastika at the top; in the middle of the Swastika is the “Divine Eye” surrounded by a Golden Circle. On the front of the headdress there are three distinctive insignia embroidered as mentioned above.
tay mặt cầm cây gậy 0m90, trên đầu gậy có chữ "Vạn" bằng vàng, nơi giữa chữ vạn có Thiên Nhãn Thầy, bao quanh một vòng Minh Khí (1). In his right hand the Pope holds the papal staff, about 90cm long, the upper end of which is decorated with a gold Swastika. In the middle of the Swastika is the “Divine Eye” surrounded with a Golden Circle.
Bộ Tiểu Phục cũng toàn bằng hàng trắng, có thêu chữ Bát Quái bằng vàng, cung Khảm ngay Hạ Đơn Điền, cung Cấn bên tay mặt, cung Chấn bên tay trái, cung Đoài bên vai mặt, cung Tốn bên vai trái, cung Ly ngay trái tim, cung Khôn ngay giữa lưng. The simple form of vestments is also made of white silk, embroidered in gold with Eight Characters (Pa Kua / 八卦 / the Eight Trigrams), representing the Eight Elements of the Genesis “Bát Quái /八卦” : the character “坎 / KHẢM” (Water) on the abdomen, “艮 / CẤN” (Mountain) on the right arm, “震 / CHẤN” (Thunder) on the left arm, "兌 / ÐOÀI "(Lake) on the right shoulder, "巽 / TỐN" (Wind) on the left shoulder, “離 / LY” (Fire) over the heart, “坤 / KHÔN” (Earth) on the back.
Đầu đội mão Hiệp Chưởng (Mitre) cũng toàn bằng hàng trắng, bề cao ba tất ba phân ba ly (0m333) may giáp mối lại cho có trước một ngạnh, sau một ngạnh hiệp lại có một đường xếp (ấy là âm dương tương hiệp) cột dây xếp hai lại, nơi bên tay trái có để hai dải thòng xuống, một mí dài một mí vắn (mí dài bề ngang 0m03,bề dài 0m30) trên mão ngay trước trán có thêu chữ cung Càn. On the head is a headdress, the mitre “Hiệp Chưởng Mạo / 合掌帽” (mitre for the Pope of the Bonzes) made of white silk, .333m high, the top of which is divided into two points, linked both front and back by a fold (symbol of the union of the Yin and the Yang). This soft headdress is surrounded by a white silk cord the ends of which are of different lengths. The longer end must be .3 metres, the width must be .03 metres. On the front of the headdress is embroidered the character “乾 / CÀN” (Heaven).
Chơn đi giày vô ưu toàn bằng hàng trắng, trước mũi có chữ Tịch Đạo Nam Nữ. Tỷ như Đức Lý Giáo Tông đương thời. thì nơi trước mũi giày của Ngài phải có chữ Tịch Đạo là "Thanh Hương" (2).On the feet are shoes of the type called “Vô Ưu /無憂” (shoes not made of leather) made of white silk, symbolising the “Freedom-From-Care / without worry”. On the toes are embroidered the two baptismal names (two characters) of the dignitaries of the two colleges of men and of women. For example, on the shoes of our Pope, are embroidered the two characters “Thanh Hương /  清香” (Purity and Sweetness).
(1) Thật đẹp.
(2) Hay.