CỬU TRÙNG ĐÀI NỮ PHÁI: QUYỀN HÀNH GIÁO HỮU

Xét thấy quảng cáo google làm chậm website nên các admin đã quyết định tắt quảng cáo google.
Nâng cấp VIP để xem các trang bị khóa.
QUYỀN HÀNH GIÁO HỮUPOWERS OF THE PRIESTESSES (Nữ Giáo Hữu /  教友)
CHÚ GIẢI: Y như quyền hành Nam Phái, song chưởng quản phần Nữ Phái mà thôi.Functions : The Priestesses have the same functions as the Priests, but they are concerned only with the women.
PHÁP CHÁNH TRUYỀN: Giáo Hữu mặc Đạo Phục như Giáo Sư, nhưng không đội mão, giắt một bông sen, trên bông sen có Thiên Nhãn Thầy.Description : They wear a ceremonial dress like the one worn by the Bishops of their College, with no headdress. A simple white lotus flowers with the “Divine Eye” pinned in their hair.
CHÚ GIẢI: Giáo Hữu mặc Đạo phục y như Giáo Sư, song trên đầu không đặng đội mão Ni Kim Cô, chỉ giắt một bông sen trên đầu tóc mà thôi, giữa bông sen có Thiên Nhãn Thầy.Commentary : The Priestesses have the same form of dress as the Bishops of their College. They have no headdress and do not wear shoes during the ceremonies.They do not have a hood as a headdress, but a white lotus with the“Divine Eye” in the centre is pinned into their hair which is worn in a chignon.