CỬU TRÙNG ĐÀI NỮ PHÁI: QUYỀN HÀNH GIÁO HỮU

HIỆN TẠI TOÀN BỘ AUDIO SẼ KO THỂ KHÔI PHỤC TỰ ĐỘNG. Mọi người hãy yêu cầu ở đây, ad sẽ ưu tiên xử lý trước.
Nâng cấp VIP để xem các trang bị khóa.

QUYỀN HÀNH GIÁO HỮUPOWERS OF THE PRIESTESSES (Nữ Giáo Hữu /  教友)
CHÚ GIẢI: Y như quyền hành Nam Phái, song chưởng quản phần Nữ Phái mà thôi.Functions : The Priestesses have the same functions as the Priests, but they are concerned only with the women.
PHÁP CHÁNH TRUYỀN: Giáo Hữu mặc Đạo Phục như Giáo Sư, nhưng không đội mão, giắt một bông sen, trên bông sen có Thiên Nhãn Thầy.Description : They wear a ceremonial dress like the one worn by the Bishops of their College, with no headdress. A simple white lotus flowers with the “Divine Eye” pinned in their hair.
CHÚ GIẢI: Giáo Hữu mặc Đạo phục y như Giáo Sư, song trên đầu không đặng đội mão Ni Kim Cô, chỉ giắt một bông sen trên đầu tóc mà thôi, giữa bông sen có Thiên Nhãn Thầy.Commentary : The Priestesses have the same form of dress as the Bishops of their College. They have no headdress and do not wear shoes during the ceremonies.They do not have a hood as a headdress, but a white lotus with the“Divine Eye” in the centre is pinned into their hair which is worn in a chignon.