QUYỀN HÀNH CHÁNH PHỐI SƯ

HIỆN TẠI TOÀN BỘ AUDIO SẼ KO THỂ KHÔI PHỤC TỰ ĐỘNG. Mọi người hãy yêu cầu ở đây, ad sẽ ưu tiên xử lý trước.
Nâng cấp VIP để xem các trang bị khóa.
IV.QUYỀN HÀNH CHÁNH PHỐI SƯIV. - ATTRIBUTIONS OF THE PRINCIPAL ARCHBISHOPS (CHÁNH PHỐI SƯ / /正配師)
PHÁP CHÁNH TRUYỀN: "Phối Sư mỗi phái là 12 người, cộng là ba mươi sáu, trong ba mươi sáu vị ấy, có ba vị Chánh".Divine text : The Archbishops of each branch number 12, so that the total is thirty-six. Among these thirty-six, there are three Principal Archbishops.
CHÚ GIẢI: Ba vị Chánh Phối Sư, phải lựa cho đủ ba phái là: Thái, Thượng, Ngọc. Ba vị ấy chẳng phải làm đầu cho ba mươi ba vị Phối Sư kia mà thôi, mà lại là người thay quyền cho Đầu Sư mà hành sự, y như quyền Đầu Sư vậy.Commentary : The Three Principal Archbishops must be chosen within the three Branches : Buddhism, Taoism and Confucianism. These three dignitaries are not only the heads of the thirty-three Archbishops, but they are also the representatives of Cardinals, with the same powers as the Cardinals.
Ấy là người thay mặt cho cả Hội Thánh Cửu Trùng Đài và cả nhơn sanh.They are the representatives of the Sacerdotal Council of the CỬU TRÙNG ĐÀI / 九重臺 and of all the adepts.
Người nắm trọn quyền hành sự nơi tay, chỉ tùng lệnh Đầu Sư phán dạy thế nào, thì phải tuân theo thế ấy; chẳng đặng cải mạng lịnh tự mình chế biến; nhứt nhứt đợi lịnh Đầu Sư, song Đầu Sư cũng không đặng phép giành quyền hành sự của ba vị ấy. Hễ Đầu Sư, lấn quyền hành sự mà không do nơi Chánh Phối Sư thì là quá quyền mình, ắt phải phạm Pháp Chánh Truyền ...hay(1).They hold full powers to act and are responsible only to the Cardinals all of whose orders they carry out. They have no right to modify the orders on their own initiative. In all cases and situations they must await the orders of the Cardinals, but the Cardinals must not overstep the powers of these three dignitaries. If the Cardinals encroached on the powers of the Principal Archbishops they would be abusing the powers, and this would constitute an infraction of the Constitutional Laws. (Good!)
Đây xin nhắc lại khi Đức CHÍ TÔN ban lịnh lập Tân Luật, vì cớ nào Đức Giáo Tông lại giao cho Chánh Phối Sư xem xét chỉnh  đốn trước khi dâng lên cho Ngài, kế Chưởng Pháp kiểm dượt rồi mới đệ lên cho Hiệp Thiên Đài phê chuẩn, sau rốt Hộ Pháp phải đem luật ấy xuống Cửu Trùng Đài đọc mà ban hành.Here there is an opportunity to recall the reasons for which once God had given the order to establish the New Code, the Pope confided to the Principal Archbishops the examination and carrying forward of the project which was to be submitted to Him (ie. Pope) . Afterwards the Legislative Cardinals verified the text before presenting it to the Hiệp Thiên Đài / 協天臺 for approval. Finally the Hộ Pháp /  護法 took it to the CỬU TRÙNG ĐÀI / 九重臺 and read it to promulgate it.
Lại nữa buổi ba vị Chánh Phối Sư dâng luật Hộ Pháp và Thượng Phẩm phò loan cho Đức Giáo Tông giáng sửa (13 tháng chạp năm Bính Dần).  Ngài có truyền dạy ba vị Đầu Sư và Chưởng Pháp phải ngự trên ngai; đoạn đòi ba vị Chánh Phối Sư vào hành lễ, rồi kêu Chánh  Phối Sư Thượng Tương Thanh mà dạy rằng: "Hiền Hữu coi Lão hành sự đây mà bắt chước". Ngài lại dạy ba vị Chánh Phối Sư mỗi người phải dâng luật thế nào cho đủ sáu bàn tay nâng luật ấy, chẳng nên cho hở, đặng dâng lại cho Đầu Sư; Đầu Sư cũng phải cho đủ sáu tay mà dâng lên cho Chưởng Pháp, rồi Chưởng Pháp cũng phải đủ sáu tay mà dâng lên cho Ngài. Moreover just as the Code was presented by the three Principal Archbishops, the Hộ Pháp /  護法 and the Thượng Phẩm /上品 used mediums to allow the Spiritual Pope to appear openly and to present modifications to it (the thirteenth day of the twelfth month of the year Bính-Dần [Year of the Tiger - 1926]). He (the Spiritual Pope) ordered the three Cardinals and the three Legislative Cardinals to take up their respective seats. Then he brought in the Principal Archbishops to officiate. Afterwards he addressed the Principal Archbishop Thượng-Tương-Thanh in these words : “My good friend, look at how I work so that you can imitate me.” He showed the Principal Archbishops the way of joining their six hands without leaving any space between them, to present the Code to the Cardinals. The Cardinals must also join their six hands to present the Code to the Legislative Cardinals, and the Legislative Cardinals similarly with their six hands should present it to the Pope.
Khi ấy Ngài dạy phải đi ngay lên Đại Điện đưa qua khỏi đầu Hộ Pháp và Thượng Phẩm. Ngài hạ Ngọc Cơ xuống dưới, đặng đi ngay qua cho khỏi Ngài nữa.Hay...(1).At this moment the Pope told them to come up to the Sanctuary while raising the Code above the head of the Hộ Pháp /  護法 and of the Thượng Phẩm /上品. He lowered the pointed Basket to let the Code go by. (Good!)
Chưởng Pháp tiếp luật rồi, lại đưa ngay qua khỏi đầu Khương Thái Công và Thánh Chúa Jésus nữa. Sau Hộ Pháp có để lời than cùng Thầy về điều ấy, thì Thầy cười mà phán dạy rằng:After the reception of the Code, the Legislative Cardinals passed it over the heads of the statuettes which represent Khương Thái Công / 姜尚子牙 and Jesus Christ. Later, the Hộ Pháp /  護法 complained to God who answered with a laugh :
"Mắc Tiên vị của Thái Bạch còn ở dưới Thích Ca, Khổng Tử và Lão Tử bằng chẳng vậy thì bộ luật cũng đi ngang qua đầu các Đấng ấy nữa, vì nó là Thiên Điều đó con". (2)“On the spiritual plane, the place of Li-T'ai-Pai is below Sakyamuni, Confucius and Lao-Tsu. Otherwise the Code would have passed over their heads, for they are Divine Laws, my child!” 
Bộ Tân Luật để trước Tiên vị của Đức Giáo Tông một ngày một đêm, cho Ngài xét đoán; bữa sau Ngài giáng cơ than rằng: The New Code was set before the Holy Table of the Spiritual Pope for a day and a night for examination. The following day, He made his presence known through the pointed Basket (Ngọc cơ /玉機) and complained in these terms :
"Thiên Điều mầu nhiệm của Đạo còn thiếu sót lắm". Ngài cười rồi tiếp rằng: Những điều ấy chư Hiền Hữu biết đâu mà lập cho đặng... Hại thay! Nếu chẳng có cơ mầu nhiệm bí mật ấy, thì chẳng thành luật; nếu chẳng thành luật, thế nào thành Đạo. “The mysterious Divine Laws of Religion include many gaps.” He laughed and continued : “But since you cannot grasp the mysteries, you could not make up for the deficiencies… Alas! Without mysteries there would not be any Code, and without a Code there would not be any Religion.”
Ngài cười rồi tiếp: Lão tâu cùng Đại Từ Đại Bi xin thêm vào luật những điều bí mật yếu trọng. Ấy vậy chư Hiền Hữu cũng phải cầu khẩn với Lão, nội hạ tuần tháng nầy thì khởi nguyện, dặn các Thánh Thất; các Đạo Hữu phải để lòng thành khẩn; hiệp sức làm một với Lão, mà nài xin Thánh Luật, nghe à: (Cười...). He laughs and continues : “I asked the Great Master to add to the Code essential mystical clauses. You must also ask with Me. At the end of this month, we will begin the prayers. You will urge all the Temples(Thánh Thất / 聖室) and all the Adepts to pray fervently and to unite their prayers to Mine to get the Holy Laws.
Hễ Đạo trọng thì tức nhiên chư Hiền Hữu trọng, vậy thì chư Hiền Hữu biết mình trọng mà lo sửa vẹn người Đời... Từ đây, Lão hằng giữ gìn cho chư Hiền Hữu hơn nữa; nếu thảng Lão ép lòng cầm quyền thưởng phạt phân minh, là cố ý muốn giá trị chư Hiền Hữu thêm cao trọng nữa, vậy Lão xin đừng để dạ phiền hà, nghe!The more Religion is valued, the more you will be honoured. Be aware of your importance, have great respect for each other. In this way you will be able to renew the world. I watch over you and if one day I had to take energetic measures, my purpose would always be - believe me! - to raise you spiritually. I ask you never to be discouraged.”
Ngài liền kêu hai vị Chưởng Pháp lên lấy bộ Luật xuống, đặng dâng qua cho Hiệp Thiên Đài, lại dạy Hộ Pháp và Thượng Phẩm xuống Cửu Trùng Đài đứng nơi vị mình. Hộ Pháp thì bắt ấn Hộ Pháp trấn trên bộ Luật, còn Thượng Phẩm thì cầm Long Tu Phiến che trên ấn ấy, rồi dạy hai vị Chưởng Pháp như vầy: "Ta kỳ cho một tháng phải nạp Luật".After these words He ordered the Legislative Cardinals to take the Code and present it to the Hiệp Thiên Đài / 協天臺, while Hộ Pháp /  護法 and Thượng Phẩm /上品 were to sit on their Thrones. Hộ Pháp /  護法 himself places his Mystic Seal on the Code as a sign of protection from above, while Thượng Phẩm /上品 covers all of it with his Fan “Long Tu Phiến / 龍鬚扇” (Fan of Exteriorisation - a Symbol of Spirituality). To finish the Spiritual Pope orders the Legislative Cardinals : “I give you a month to revise the Code.”
Hai vị Chưởng Pháp lãnh kiểm dượt luật trong một tháng đem nạp hồi cho Lý Giáo Tông; rồi Ngài mới cậy hai vị Đầu Sư thay mặt cho Ngài, đệ lên Hiệp Thiên Đài dâng cho Hộ Pháp cầu Thầy giáng xuống sửa lại. Nhờ Ngài và Hội Thánh cầu khẩn, Thầy đã giáng bút truyền các bí pháp ấy cho Hộ Pháp (3).These latter dignitaries took a month to examine the Manuscript and they gave it back to the Pope Li-T'ai-Pai who ordered the Cardinals to take the Code to the Hiệp Thiên Đài / 協天臺 and present it again to the Hộ Pháp /  護法 in His Name for a new evocation of the Eternal. Thanks to the requests of the Spiritual Pope linked with those of the Priestly Council / Sacerdotal Council (Hội Thánh / 會聖 ), Our Divine Master came and revealed to Hộ Pháp /  護法, in actual writing, some passages which have their mystical value in relation to the salvation of souls.
Coi theo đây thì thấy rõ: Đức Giáo Tông kêu Chánh Phối Sư Thượng Tương Thanh xem người hành sự mà bắt chước, thì đủ chỉ rõ rằng: Ngài ban quyền hành sự trọn vẹn cho Chánh Phối Sư, lại buộc cả ba đều để sáu bàn tay vào cho đủ, tức là cả buộc cả ba hiệp một mới đặng. Đầu Sư cũng vậy mà Chưởng Pháp cũng vậy, phải hiệp một mới phù hạp câu Thánh Ngôn "Một thành ba, mà ba cũng như một" (4) .According to what is mentioned above, the only observation that we have made is that the Pope has recommended to the Principal Archbishop Thuợng-Tương-Thanh to follow his example. This proves that He has placed all his confidence in his Principal Archbishops, and that by asking that these great dignitaries link their six hands, He has invited them to remain united forever. The Cardinals and the Legislative Cardinals must do the same thing to symbolise the primordial Unity
Sao lại giao cho Chánh Phối Sư chỉnh đốn Tân Luật, ngày sau có phải giao cho Chánh Phối Sư như vậy nữa chăng?Finally why does the Pope entrust the revision of the New Religious Code to the Principal Archbishops? Will this keep on being done?
Trên kia đã nói Chánh Phối Sư là người thay mặt cho cả nhơn sanh giữa Hội Thánh, ấy là người làm chủ nhơn sanh trong nền Đạo (5), hễ gọi là chủ nhơn sanh, ấy là nhơn sanh vậy.Earlier it has been said that the Principal Archbishops represent the Faithful to the Sacerdotal Council. Now since they are the direct leaders of the Faithful they are themselves of the Faithful.
Trong Bát Quái Đài kể từ Tiên vị đổ lên cho tới Thầy thì đã vào địa vị của các Đấng Trọn Lành "classe des Parfaits ou des Purs"(6), từ Thánh vị trở xuống nhơn vị thì vào hàng Thánh "classe des Épures" (6), từ thú cầm xuống vật chất thì hàng phàm tục "classe des Impurs" (6), ấy vậy trong Bát Quái Đài từ bực Thánh hồn thì còn phận sự điều đình Càn Khôn Thế Giái, giao thiệp cùng các chơn hồn, còn ở trong vòng vật chất, nâng đỡ, dạy dỗ cho phàm phẩm tấn hóa lên cho tới Thánh vị. Hễ vào đặng Thánh vị rồi thì tự nhiên mình biết lấy mình, dầu phải bị đọa trần đi nữa cũng còn giữ vẹn Thánh Đức mà tu hành đặng đạt đến địa vị trọn lành, lên địa vị trọn lành rồi thì mới đồng quyền cùng Tạo Hóa, từ bi, tự tại bất tiêu bất diệt.In the Bát Quái Ðài / 八卦臺 (Council of the Gods who direct the eight States of souls of the Manvantara), the Heavenly Spirits, from the Thrones to God, occupy the Class of the Perfect or Pure; the Saints and the Virtuous are ranked in the Class of the Purified; in other words, animals, vegetables and minerals fall into the class of the Impure. Thus the divine Beings of the Bát Quái Ðài / 八卦臺 have the duty to lead the worlds, to be in communication with souls which are developing in the Stage of Materiality; they must reach the incarnate so that they can evolve to the rank of the Saints. Those who are in the rank of the Saints reach the Knowledge of Self. If they must be reincarnated to reach Supreme Wisdom, they still keep their virtues and continue to be perfected so as to become perfect, pure and eternal like the Creator.
Trong Hiệp Thiên Đài thì có Hộ Pháp thay quyền cho các Đấng Thiêng Liêng và Thầy mà gìn giữ công bình Tọa Hóa, bảo hộ nhơn loại và vạn vật lên cho tới địa vị tận thiện tận mỹ; người thì tận thiện, còn vật thì tận mỹ. Hay(1) Chẳng cần lấy sức mình mà lập, chỉ bảo hộ cho sự tấn hóa tự nhiên khỏi điều trở ngại, nếu nói có quyền bảo hộ thì phải có luật pháp, lấy luật pháp mà kềm chế nhơn sanh, cũng như các Đấng trọn lành lấy Thiên Điều mà sửa trị Càn Khôn Thế Giái.In the Hiệp Thiên Đài / 協天臺 (Temple of the Divine Alliance), the Hộ Pháp /  護法 represents the Supreme Master and the Great Spirits to supervise the way Religious Justice is administered, and the evolution of Humanity, and the Perfection of souls! He must not misuse his power to impose it on people, but only to ensure that their evolution is not prevented by difficulties. To protect and supervise, there must be Laws and Rules. With these Laws and Rules, He can support and guide all souls in the Way of Good like the perfect Beings which direct and guide the Universe by the Divine Laws.
Hộ Pháp là thể các Đấng Trọn Lành, Hay(1) người lại giao quyền cho Thượng Phẩm lập Đạo, đặng dìu dắt các chơn hồn lên tột phẩm vị của mình, tức là nâng đỡ binh vực cả Tín Đồ và Chức Sắc Thiên Phong ngồi an địa vị, cũng như chư Thần, Thánh điều đình Càn Khôn Thế Giái cho an  tịnh hòa bình mà giúp sức cho vạn loại sanh sanh hóa hóa. Symbolising the Class of the Pure, the Hộ Pháp /  護法 entrusts to the Thượng Phẩm /上品 (the Head of the Spiritual) the mission of forming the Religion so that humanity will be gathered together and of guiding evolved souls to the perfect perfection. This means he must defend and protect the Dignitaries and the Faithful in peace in their upward Spiritual Path following the example of the Great Spirits who must assure harmony in the Universe, and thus help Creation and Life in the multiplication of all beings.
Thượng Phẩm tiếp các chơn hồn của Thượng Sanh giao vào cửa Đạo; Thượng Phẩm là người thể Đạo đối với hàng Thánh, ấy là người làm đầu các Thánh. The Leader of the Spiritual (Thượng Phẩm /上品) receives all evolved souls who have reached the rank of the priests after conversion by the Thượng Sanh /上生 (the Leader of the Temporal). He symbolises the perfection of the Saints and he is the Leader of the Class of the Saints.
Còn Thượng Sanh về thế độ, đem các chơn hồn vào cửa Đạo, dầu nguyên nhân hay là hóa nhân cũng vậy, phải nhờ người độ rỗi. Thượng Sanh đặng mạng lịnh chuyển thế, điều độ nhơn sanh ra khỏi trầm luân khổ hải, Hay(1) buộc Thượng Sanh phải gần kẻ vô đạo đặng an ủi dạy dỗ, mà kể từ hạng vô đạo trở xuống, cho tới vật chất thuộc về phàm, ấy vậy Thượng Sanh là thể Đời, người đứng đầu của phẩm phàm tục. Hay(1).The Leader of the Temporal presides over the secular life of all fellow members of the religion. This means the entire popular religious mass. All converted souls owe him their salvation, whatever their origin (Divine or Incarnate).Since he has received the order to renew the world to lead Humanity out of “the abyss of Suffering”, the duty of the Leader of the Temporal is to be continually close to the Adepts and the non-initiated to bring them consolation and the teaching of the Holy-Doctrine. He symbolises the Temporal and he is the Leader of all Adepts, from the Faithful to the Student-Priests.
Trong Cửu Trùng Đài có Đầu Sư thì đối với phẩm Địa Tiên, Chưởng Pháp thì đối với phẩm Nhơn Tiên, Giáo Tông thì đối với phẩm Thiên Tiên: Tam Trấn Oai Nghiêm thay quyền Phật vị tại thế nầy. In the CỬU TRÙNG ĐÀI / 九重臺, the Cardinals symbolise the rank of the “Địa-Tiên” (Thrones) The Legislative Cardinals, the rank of the “Nhơn-Tiên” (Cherubim), and the Pope, the rank of the “Thiên-Tiên” (Seraphim). Together with the Three Divine Representatives of the Three Ancient Religions “Tam Trấn Oai Nghiêm / 三鎮威嚴”, they represent the Class of the Perfect in this world.
Ấy vậy, các Đấng ấy đối phẩm cùng các Đấng Trọn Lành của Bát Quái Đài. Giáo Tông giao quyền cho Đầu Sư, Đầu Sư lại phân quyền cho Chánh Phối Sư, Hay(1) lập Đạo đặng độ rỗi nhơn sanh; cũng như Hộ Pháp giao quyền cho Thượng Sanh và Thượng Phẩm; According to this hierarchy, the Pope entrusts power to the Cardinals who share it with the Principal Archbishops, to organise a religious constitution with the aim of saving Humanity. This is the same as the way in which the Hộ Pháp /  護法 delegates his powers to the Leaders of the Spiritual and Temporal (Thượng Phẩm /上品 and Thượng Sanh /上生), so that they can supervise the good progress of souls.
còn Chánh Phối Sư và Phối Sư đối phẩm Thiên Thánh, Giáo Sư đối phẩm Nhơn Thánh, Giáo Hữu đối phẩm Địa Thánh, Lễ Sanh đối phẩm Thiên Thần, Chánh Trị Sự, Phó Trị Sự và Thông Sự đối phẩm Nhơn Thần, Chư Tín Đồ đối phẩm Địa Thần. Hay(1) Ấy vậy, các vị ấy đối phẩm vào hàng Thánh của Bát Quái Đài là cầm quyền lập Đạo.The Principal Archbishops and the Archbishops symbolise the rank of the “Thiên Thánh” (Dominations); the Bishops, the rank of the “Nhơn Thánh” (Virtues); the Priests, the rank of the “Địa Thánh” (Powers) ; the Student-Priests, the rank of the “Thiên Thần” (Principalities); the Lesser Dignitaries, the rank of the “Nhơn Thần” (Archangels) and the Disciples, the rank of the “Địa Thần” (Guardian Angels). Thus all these religious distinctions harmonise with the Celestial Hierarchy, and the New Religion is born in accordance with the Wish of the Council of the Gods “Bát Quái Ðài / 八卦臺”.
Kẻ Ngoại Giáo, Tả Đạo Bàn Môn, người vô đạo, riêng nắm quyền hành thế tục, nghịch cùng chơn lý Chánh Truyền; mượn thế lực phàm tục mà diệt lành dưỡng dữ, mê hoặc nhơn sanh, lưu luyến trần thế; trên không biết Trời, dưới không kỉnh đất; lấy người làm lợi khí đặng vụ tất công danh, quyền quyền thế thế: chẳng kiêng nể luân hồi, ham vật chất hơn tinh thần, lấy vinh hoa của kiếp sanh làm sở nguyện, như thú vật, cây cỏ, sắt đá, chỉ biết sống mà không biết sống để làm gì, còn không hay, mà mất cũng không biết. Ấy là hạng phàm, gọi đời đó vậy, ( Hay... Áng văn tuyệt bút Lão khen đa) (1)At present the pagans and the ignorant have control of great power in the world. It is opposed to Spirituality, and they abuse their material power to destroy the Good, to allow Evil, to enmesh Humanity in error, and to become absorbed in sensual pleasures. They recognise neither Heaven nor Earth, and think only of their personal interests. They exploit people, and have no belief in the Karmic Law; they prefer Materialism to Spiritualism, and aspire to meaningless honours, with no care for their Evolution, living like vegetables, like minerals, like animals, with no awareness of why they live! These are degraded souls who degrade others, and belong to the Impure World!
(Nguyên văn Tiếng Việt không có phần này)How can they understand the beginning and the end in terms which link to God? Intuitive minds would understand that the Manifestations, whether of the beginning or of the end, whether visible or invisible, are all Holy Identities whether of the Abstract Mind or of the Divine Soul.
(Nguyên văn Tiếng Việt không có phần này)All these explanations and these words aim to reveal to the Seekers that everything that is not God is mortal, and that nothing exists except for the Eternal. Only the people who conform to the Rules and Laws will be men raised in Spirituality; the Rules and Laws will lead them through their own experience, to certainty at the end of their searches. If they embrace these qualities, the real seekers, who are detached from all human things, will reach elevation; and then they are strengthened by efforts made in God's cause, they will certainly be confirmed in the Divine Paths.
Thầy đã dạy nhơn sanh tự lập luật lấy mình, mà Chánh Phối  Sư đã hẳn là người thay mặt cho Nhơn Sanh, tức nhiên quyền hành lập luật là nơi tay Chánh Phối Sư đã đáng.For this reason Our Divine Master has said to the Faithful of this Humanity, to formulate Laws for themselves. The Principal Archbishops represent them, so it is natural that these people are entrusted to set up Laws which must act as a base.
Quyền hành chánh trị về phần Đầu Sư, mà quyền hành sự về Chánh Phối Sư, bằng chẳng vậy thì ngôi Giáo Tông, Đầu Sư cũng không kiêng nể; vì đã nhứt thống quyền chánh trị và luật lệ; lại nữa, Thầy đã định ngôi Giáo Tông thì Đầu Sư và Chưởng Pháp tranh cử đặng, nếu không giảm quyền Đầu Sư thì Chưởng Pháp mong chi đắc cử.The administrative power belongs to the Cardinals, but the executive power belongs to the Principal Archbishops. Without this clear division of powers the Cardinals could be tempted to go too far, that is, to overstep their already considerable power. They must acknowledge, as is proper, the essential fundamental power of the Pope. The Cardinals therefore control the administrative and legislative powers, and what is more the Cardinals along with the Legislative Cardinals can set aside their candidature at the time of the election of a new Pope. It can be understood from this that the powers of the Cardinals must be limited specifically to allow their colleagues the Legislative Cardinals a legitimate hope at the time of this election.
Chánh Phối Sư đã là người thay mặt cho nhơn sanh chỉ biết tuân lịnh mà thôi, chớ không phép cãi lịnh, có phép dâng luật lên cho Đầu Sư cầu xin chế giảm chớ không đặng phép lập luật. Since they are the representatives of the Faithful, the Principal Archbishops have the duty to obey the laws. They can however ask the Cardinals for certain improvements in the laws, but they do not have the power to propose new ones.
Như ngày sau, nếu Thầy ban quyền cho nhơn sanh lập luật lại nữa, thì người mới có quyền chỉnh đốn luật lệ như buổi nầy vậy. Vì vậy mà Thầy mới nói:It is allowable to foresee the possibility in the future that Our Master may allow disciples to re-edit another Code, when the Archbishops would reorganise it then as they do now. What is more, Our Master has made it clear in the following Text :
PHÁP CHÁNH TRUYỀN: "Ba vị Chánh Phối Sư đặng phép thế quyền cho Đầu  Sư, song không đặng quyền cầu phá luật lệ".Divine text : The Three Principal Archbishops can replace the Cardinals, but cannot ask for the repeal of the Laws.
CHÚ GIẢI: Hễ trái mạng lịnh Thiêng Liêng, sửa cãi luật lệ mà hành sự, hoặc thêm, hoặc bớt, thì là phạm phép Thiên Điều làm cho Thánh Giáo trở nên Phàm Giáo. Nhơn sanh là Phàm, Hội Thánh là Thánh, nếu không Hội Thánh phê chuẩn thì những điều chi sửa cãi bởi Chánh Phối Sư, nghĩa là nhơn sanh, đều là phàm cả, mà hễ phàm thì khó mong lập vị Thánh cho đặng. Hay(1) Bởi cớ ấy nên Thầy không cho Chánh Phối Sư lập luật; ấy cũng là cơ mầu nhiệm, diệt phàm của Đạo vậy. Hay(1).Commentary : If the Principal Archbishops disobey divine orders and modify the New Religious Code as they please, they are proceeding in opposition to the Divine Will by changing the Holy Doctrine to a human doctrine. Now Humanity is incarnate, while Divinity is pure. For this reason all the acts and deeds of Humanity represented by the Principal Archbishops, must be guided, and if there is opportunity, approvedby the Class of the Pure (Hội Thánh / 會聖 ). Without this, Humanity would always follow the voice of rebellion and would never be able to be saved. To ensure the Salvation of Souls our Master forbids the Principal Archbishops to establish or modify the Laws.
(Nguyên văn Tiếng Việt không có phần này)Learned people get up on a limping donkey, while God rides astride the winds and moves swifter than an arrow!
CHÚ THÍCHNOTE
(1)  Ấy là lời khen của Đức Lý Giáo Tông.(This is an expression of approval by the Spiritual Pope Lý).
(2)  Cười... Cái giá trị của Tân Luật dường đó, mà cả Hội Thánh coi rẻ rúng chẳng kể, làm cho Lão phải từ ngôi Giáo Tông, đặng lấy Thiên Điều khảo tội. Ôi thôi! Biết bao kẻ bị đọa lạc vào Phong đô, vì đó.(Laughter ... The value of the New Code is of such importance but the entire Sacerdotal Council underestimated its value, and forced me to set aside my functions as Pope to apply the Divine Laws and to punish. Alas! How many people were carried off to Phong Đô  / 酆都 (Hell) for that. [Words of the Spiritual Pope]).
(3)  Mừng thay cho nhơn loại chút ít rồi. Hội Thánh Chơn  Truyền Tân Pháp đã đạt đặng như phép "Giải Oan", phép "Khai Sanh Môn", Ban Kim Quan vân vân..., lại còn nhiều bí pháp nữa mà Hộ Pháp chưa có lịnh truyền và lại bị chúng sanh và Hội Thánh còn mờ hồ không nạp dụng. Ngày nay chẳng biết các Đấng Thiêng Liêng là chư Thần, Thánh, Tiên, Phật tại Bát Quái Đài đã thọ lịnh của Thầy mà hành Pháp vì thuộc về quyền hành của các Đấng ấy; ngày nay mới tính sao? Trong các bí pháp có cơ mầu nhiệm đắc Đạo, bây giờ các Đấng ấy có cho hay là không? Thảm!... (Cười), nếu Lão có phương chỉnh đốn nền Đạo lại thì đặng, bằng chẳng vậy, thì không có một người đắc Pháp, Cửu Trùng Đài cũng đã yểm quyền Bát Quái Đài mà chớ: Thật vậy đó chút!(What happiness for Humanity! The Sacerdotal Council has already gained several mystical gifts, such as "Baptism of the Soul" / Giải Oan /解冤, "Opening the Gate of Immortality" / Khai Sanh Mon, "Emission of the Life Fluid" / Ban Kim Quan, and some other secrets but their revelation is forbidden to Hộ Pháp /  護法, because of people's incredulity. [Words of the Spiritual Pope]).
(4)  Ấy là cơ vô vi Tinh Khí Thần hiệp nhứt, chư Hiền Hữu có biết à! Ngọc là Tinh, Thượng là Khí, Thái là Thần, nếu cả ba không hiệp thì chẳng hề thành Đạo đặng khá nhớ! (This is mechanism of the Union of the Body, the Perispirit and the Soul [Tinh, Khí, Thần / 精 - 氣 - 神 hiệp nhất]. Confucianism represents the Body, Taoism the Perispirit, and Buddhism the Soul. Remember that if the three Religious Branches are not united, the New Religion will not be able to be formed! [Words of the Spiritual Pope]).
(5)  Đây cũng nên giải, vì cớ nào kể từ phẩm Chánh Phối Sư trở xuống, thuộc về thế, nghĩa là Đời và từ phẩm Đầu Sư đổ lên thuộc về Thánh, nghĩa là Đạo, bên Hiệp Thiên Đài cũng có Đời và Đạo, mà Bát Quái Đài cũng phải có vậy, mới nhằm cơ hiệp một Đời cùng Đạo. Tức là trong Đạo có Đời, mà trong Đời cũng có Đạo.Bản Tiếng Anh không có.
(6)  Đức Lý Giáo Tông khen hay.(This is an expression of approval by the Spiritual Pope Lý).