CỬU TRÙNG ĐÀI NỮ PHÁI: QUYỀN HÀNH ĐẦU SƯ

HIỆN TẠI TOÀN BỘ AUDIO SẼ KO THỂ KHÔI PHỤC TỰ ĐỘNG. Mọi người hãy yêu cầu ở đây, ad sẽ ưu tiên xử lý trước.
Nâng cấp VIP để xem các trang bị khóa.
QUYỀN HÀNH NỮ ĐẦU SƯPOWERS OF “THE FEMALE CARDINAL / NỮ ĐẦU-SƯ / 女頭師”
(Feminine Superior of the College of Women)
CHÚ GIẢI: Nữ Đầu Sư quyền như Nam Phái, song điều đình bên Nữ Phái mà thôi, chặng đặng xen lộn qua Nam, cũng như Nam chẳng xen lộn qua Nữ.Definition : The “Female Cardinal” wields the same power as the Cardinals, but her authority extends only as far as the College of Women, without any involvement with the powers of the dignitaries of the College of Men. In their turn the latter must refrain from intruding on the power of the College of Women.
Mỗi điều chi thuộc về Nữ Phái thì Giáo Tông và Hộ Pháp chỉ do nơi Nữ Đầu Sư.In any issues involving the dignitaries of the College of Women, the Pope and the Hộ Pháp /  護法 contact only the“Female Cardinal”.
Hộ Pháp có hỏi Thầy về cái ngai của Nữ Đầu Sư, thì Thầy dạy: When asked by the Hộ Pháp /  護法 about the arrangement and form of the Throne of the Female Cardinal, Our Divine Master gave these instructions :
Tòa Thánh day mặt ngay hướng Tây, tức là chánh cung Đoài, ấy là cung Đạo, còn bên tay trái Thầy là cung Càn, bên tay mặt Thầy là cung Khôn, đáng lẽ Thầy phải để bảy cái ngai của Phái Nam bên tay trái Thầy, tức bên cung Càn mới phải, song chúng nó vì thể Nhơn Đạo cho đủ Ngũ Chi, cho nên Thầy buộc phải để vào cung Đạo là cung Đoài, cho đủ số. Ấy vậy cái ngai của Đầu Sư Nữ Phái phải để bên cung Khôn, tức là bên tay mặt Thầy. “The Holy Throne faces West, the direction of the Cung Đoài  /  (setting Sun), so that in front of the “Divine Eye” is the “Cung Ðạo /  宮道” (Place of religion). On my left, the “Cung Càn / ” (Heaven), on my right, the “Cung Khôn /  ” (Earth). Looked at mystically, the Seven Great Dignitaries (The Pope, and the three Legislative Cardinals and the three Cardinals) ought to have their thrones on My Left, facing the “Cung Càn / ”. But just as they symbolise the Five Religious Branches (Confucianism, Geni-ism, Christianity and Islam, Taoism, Buddhism), I must put their Thrones in the Middle. So the throne of the“Nữ Đầu Sư /  女頭師” (the Female Cardinal) must be place on My Right.”
Hộ Pháp hỏi cái ngai ấy ra sao? thì Thầy dạy: - What is this throne like? asked Hộ Pháp /  護法.
Giống y như cái ngai của Quan Thế Âm Bồ Tát, nghĩa là một cái Cẩm Đôn để trong vườn Trước Tử trên Nam Hải, dưới chơn đạp hai bông Sen nở nhụy.“- Just like the throne of the Avaloktesvara ‘Quan-The-Am’ in the Garden of the Sweetness (Vuon Truoc Tu) of the South Seas (Nam-Hai). That is, it is a marble throne with two open lotus flowers as a footstool.”
PHÁP CHÁNH TRUYỀN: "Đầu Sư Nữ Phái chịu công cử theo luật Hội Thánh ban hành, theo luật lệ Hội Thánh phân xử về đường Đời và đường Đạo."Divine Text : The female Cardinal (Nữ Đầu Sư /  女頭師) must be chosen through an election by the voices according to the Rules and the Religious Laws. She supports the decisions of the Sacerdotal Council/ Hội Thánh / 會聖 when there has been transgression of the rules of the New Code whether from the Spiritual or the Temporal point of view.
CHÚ GIẢI: Đầu Sư Nữ Phái phải tuân y Tân Luật của Hội Thánh về đường Đạo, và đường Đời, phải chịu dưới quyền Hội Thánh xử trị cũng như Nam Phái vậy, dầu cho sự công cử lên các phẩm vị cũng phải tùng y như luật Hội Thánh ban hành; nhứt nhứt y quyền Nam Phái, không điều chi cải sửa, dầu cho sự hành chánh cũng vậy.Commentary : The female Cardinal is to observe the New Religious Code in every detail whether administrative or legislative, and is to submit herself to the judgement of the Sacerdotal Council/ Hội Thánh / 會聖, just as the dignitaries of the Male College do. In the same way, her election must follow the same rules.
Quyền hành sự cũng về nơi Chánh Phối Sư, Đầu Sư không đặng phép lấn quyền; hễ lấn quyền thì phạm Pháp Chánh Truyền, cũng như Đầu Sư Nam Phái vậy.In the exercise of her functions, she has the same power as the Cardinals, with no change. Executive power also belongs to the Principal Female Archbishops; she is not to infringe their power, for this would involve transgressing the Divine Law.
PHÁP CHÁNH TRUYỀN: "Đầu Sư Nữ Phái mặc một bộ Đạo Phục y như Đạo Phục Đầu Sư Nam Phái, phải đội một Ni Kim Cô; như các vãi Chùa, toàn hàng trắng áo chín dải có thêu bông sen. Trên Kim Cô có choàng từ đầu tới gót. Đội mão Phương Thiên, trên chót Phương Thiên ngay đầu tóc có Thiên Nhãn Thầy bao quanh một vòng Minh Khí, đi giày vô ưu màu trắng, trên chót có để chữ "HƯƠNG" nghe à!Divine Text : The female Cardinal has a ceremonial form of dress similar to that worn by the male Cardinals. The white silk robe has nine sashes and is embroidered with lotus flowers. The head-covering is a hood, just like the one worn by female bonzes, and is also made of white silk. The hood is overlaid with a golden headdress(Phuơng-Thiên-Mạo) the top of which has the “Divine Eye” engraved on it surrounded by a mystic Circle. This headdress also includes a white gauze stole which hangs down as far as the heels. On her feet the female Cardinal wears shoes called “Vô Ưu / 無憂” (shoes not made of leather). They are white and on the toes they have the character “Hương / 香” (Sweetness), the baptismal name of the dignitaries of the Women's College.
CHÚ GIẢI: Đầu Sư Nữ Phái mặc một bộ Đạo Phục toàn là hàng trắng có thêu bông sen, y như Đạo Phục Đầu Sư Nam Phái áo chín dải, Description : The ceremonial dress for the female Cardinal is made of white silk, embroidered with lotus flowers just the one worn by the Cardinals. The robe has nine sashes.
đội một cái Ni Kim Cô nghĩa là: cái Ni Kim Cô bằng hàng trắng, y như của các vãi Chùa, có thêu bông sen, bao quanh đầu một cái Kim Cô bằng vàng, trên Ni Kim Cô ấy phải choàng một cái mão Phương Thiên, nghĩa là: Cái choàng bằng hàng cho thiệt mỏng, trên chót thêm một cái mũ bằng vàng chụp trọn đầu tóc, chính giữa ngay trước mặt có chạm Thiên Nhãn Thầy, bao quanh một vòng Minh Khí, cái choàng của mão Phương Thiên phải cho thiệt dài, ba thước ba tất ba phân, vì mỗi phen lên ngự trên ngai; thì phải có hai vị Lễ Sanh Nữ Phái theo sau, nâng đợ chẵng cho phết dưới đất; The Headdress is a hood also made of white silk, like the one worn by the female bonzes, embroidered with lotus flowers. This hood is surrounded by a golden diadem which circles the head; above this diadem there is a cap also made of gold. This cap has the “Divine Eye” engraved on the top of it, and it is surrounded by a Mystic Circle. The stole of the cap, made of white gauze, is to be 3.33metres long, for each time that the female Cardinal goes up to her throne, two student-priestesses must hold up the stole to prevent it from dragging along the ground.
chơn đi giày vô ưu toàn bằng hàng trắng, trên chót mũi giày có thêu chữ "HƯƠNG" là Tịch Đạo (1). Nếu đội mão Phương Thiên dường ấy là phải bới đầu tóc ngay mỏ ác mới đặng (coi đẹp chớ hệ chi mà phòng ngại) ( 2).Her feet are shod with shoes called Vô Ưu / 無憂 (shoes not made of leather). They are white, and on the toes is the character “Hương / 香”, the baptismal name of the dignitaries of the Women's College. To wear this religious headdress, the hair is to be drawn up to the top of the head.
The following is the meaning of the baptismal name of the dignitaries of the Women's College.
“Hương / 香” means “Sweetness”.
This poem was composed by Our Divine Master :
Hương Tâm nhứt phiến cận Càn Khôn,“Sweetness of the Heart close to the Great Spirits
Huệ đức tu chơn độ dẫn hồn.Is Wisdom and Virtue which glorify the Soul.
Nhứt niệm Quan Âm thùy bảo mạng,Pray always to Quan-Âm, Boddhisatva of women,
Thiên niên đẳng phái thủ sanh tồn.Immortality will be ensured for you in Heavenly Life.”
Cũng như của Nam Phái:For the baptismal name of the dignitaries of the Men's College, Our Divine Master composed another poem : “Thanh /  清” means “Purity”.
Thanh Đạo tam khai thất ức niên,Purity of Third Alliance which lasts for Seven Hundred Thousand Years,
Thọ như địa huyển thạnh hòa Thiên.This is the Eternity of Heaven and Earth in an apophthegm
Vô hư qui phục nhơn sanh khí,Which leads back to the Origins of the Children of the Firmament,
Tạo vạn cổ đàn chiếu Phật duyên.Creating a halo since antiquity around the True Paths of the Sages”.
Đương đời này của Đức Lý Giáo Tông, thì Nam lấy chữ "THANH" Nữ lấy chữ "HƯƠNG" làm tịch, In the reign of the Pope Li-Tai-Pe (Lý Thái Bạch /  李太白), the Men's College takes the baptismal name “Thanh /  清”, and the Women's College the name “Hương / 香”.
tức là cả Đạo Hữu Nam Nữ từ Tín Đồ chí Thiên Phong đều trong đời Đức Lý Giáo Tông hành chánh đứng vào tịch Thanh, Hương. Qua đời Giáo Tông khác thì Nam sẽ lấy chữ "Đạo" Nữ chữ "Tâm". Rồi cả chư Đạo Hữu Nam Nữ sẽ lấy Tịch: Đạo, Tâm; như vậy nối truyền hoài cho hết Tịch Đạo thì Thầy sẽ giáng cơ cho Tịch Đạo khác nữa. Lớn nhỏ, sau trước nhờ chữ Tịch Đạo ấy mà phân biệt (Hay).With the accession of another Pope, the Men's College will take the name “Đạo / 道”, and the Women's College the name “Tâm / 心”. This will continue until there are no further names. Then Our Divine Master will again be manifested to give other names. Because of these different baptismal names, the distinction can be made.
Có kẻ hỏi: Thí dụ như đời Giáo Tông, thì Tịch Đạo của chư Đạo Hữu Nam Nữ đời trước, dầu Chức Sắc hay Tín Đồ cũng vậy, có phải buộc thay đổi Tịch Đạo không? For example if someone asks : “At the accession of a new Pope, is the baptismal name of the former dignitaries changed?”
Ta nói: Không, vì chính mình Giáo Tông kế vị cũng phải giữ Tịch Đạo trước, kỳ dư những Tín Đồ của đời Ngài độ rỗi, tức là chi tộc của Ngài, mới đặng thay đổi mà thôi, còn những Chức Sắc cùng là Tín Đồ của Giáo Tông đời trước còn sót lại thì thuộc về chi tộc của Giáo Tông ấy không đặng phép thay đổi Tịch. (Hay)We will answer : No for the succeeding Pope will also have the baptismal name of his predecessor. Only the dignitaries who are appointed while the new Pope is in office will change their baptismal name. Anyone who were appointed by the first Pope will keep their own names.
Tỷ như có Tân Giáo Tông sẽ lên kế vị cho Lý Giáo Tông thì cả Tín Đồ Nam Nữ mới nhập môn đều phải lấy Tịch "Đạo Tâm", dầu trong hàng Tín Đồ ấy sẽ có một chơn linh xứng đáng địa vị Chánh Phối Sư, mà Thầy giáng cơ phong chức đi nữa, thì cũng chịu Tịch Đạo Tâm, như các Tín Đồ khác, chớ Chức Sắc và Tín Đồ trong đời Lý Giáo Tông còn lại thì giữ Tịch "Thanh Hương" mà thôi, không đặng thay đổi.If a second Pope succeeds Pope Li-Tai-Pe, the newly converted disciples will take the baptismal names of “Đạo /道” or ‘Tâm / 心”. Among these disciples even if someone is promoted through his predestination to the rank of Principal Archbishop by Our Divine Master (direct Investiture), that person will take either the baptismal name“Đạo / 道” (or “Tâm / 心” in the Women's College), like the new dignitaries; but those who are converted under the papacy of the First Pope will always retain their Baptismal name “Thanh /  清” or “Hương / 香” with no change at all.
(1) Xin giải Tịch Đạo của Nữ Phái; kế đây.
(2) Vì thấy cả Chức Sắc Nam Nữ đều chúm chím cười thầm, nên Đức Lý  Giáo Tông để câu nầy.