ÐẠO PHỤC ĐẦU SƯ

HIỆN TẠI TOÀN BỘ AUDIO SẼ KO THỂ KHÔI PHỤC TỰ ĐỘNG. Mọi người hãy yêu cầu ở đây, ad sẽ ưu tiên xử lý trước.
Nâng cấp VIP để xem các trang bị khóa.
ÐẠO PHỤC ĐẦU SƯCEREMONIAL DRESS OF THE CARDINALS (Đầu Sư /頭師)
I.I
CHÚ GIẢI: Đạo Phục của Thái Đầu Sư có hai bộ, một bộ Đại Phục và một bộ Tiểu Phục.Description: The ceremonial dress of the Cardinal from the Buddhist Branch (Thái) consists of a full form and a simple form.
Bộ Đại Phục toàn hàng màu vàng (màu Đạo) nơi trước ngực và sau lưng có thêu sáu chữ Đại Đạo Tam Kỳ Phổ Độ, bao quanh ba vòng vô vi, ngay giữa có một chữ Thái, áo có chín dải, The full form of dress is made of yellow silk. On the front of the chest and on the back six characters are embroidered : Đại Đạo Tam Kỳ Phổ Độ / 大道三期普度 (Third Amnesty of God in the East). These characters are arranged in a circle, and in the middle is embroidered the character “Thái” (Buddhism). They are surrounded with three mystic circles. There are nine sashes in this form of dress.
ngoài choàng Bá Nạp Quang màu đỏ, y như của Thái Chưởng Pháp. Đầu đội Bát Quái Mạo màu vàng, có thêu đủ tám cung chung quanh, chơn đi giày vô ưu màu đen, trước mũi có chữ "Thái".This is covered by a red Buddhist cloak, “Bá Nạp Quang / 百衲光”, as for the Legislative Cardinal of the Buddhist Branch. He wears a high yellow octagonal headdress embroidered all the way round with the eight characters of the “Bát Quái /八卦”. On his feet are black shoes of the type called “Vô Ưu /無憂” (shoes not made of leather). On the toes is the character “Thái” (Buddhism).
Bộ Tiểu Phục thì cũng hàng màu vàng y như áo Đại Phục. Đầu không đội mão mà bịt khăn màu vàng chín lớp chữ Nhứt.The simple form of dress is made of yellow silk like the full form, without any cloak. There is no headdress, but on the head there is a yellow turban with nine layers one on top of the other, like the turban of the Legislative Cardinal of the Buddhist Branch.
II.II.
CHÚ GIẢI: Đại Phục của Thượng Đầu Sư cũng có hai bộ, một bộ Đại Phục và một bộ Tiểu Phục.The ceremonial dress of the Cardinal from the Taoist Branch also consists of a full form and a simple form.
Bộ Đại Phục thì toàn hàng màu xanh da trời (azur) (màu Đạo) nơi trước ngực và sau lưng có thêu sáu chữ Đại Đạo Tam Kỳ Phổ Độ, bao quanh ba vòng vô vi, cũng y như của Thái Đầu Sư, song ngay giữa có để chữ "Thượng" áo cũng chín dải, The full form of dress, like that of the Cardinal of the Buddhist Branch, is blue. In the centre of the six embroidered characters “Đại Đạo Tam Kỳ Phổ Độ / 大道三期普度”, is the character “Thượng” (Taoism). There are nine sashes in this form of dress.
đầu đội Bát Quái Mạo y như của Thái Đầu Sư, mà màu xanh da trời, chơn đi giày vô ưu màu đen, trước mũi có chữ "Thượng".On his head is a “Bát Quái Mạo / 八卦帽” like the one worn by the Cardinal of the Buddhist Branch, but it is an intense blue. On his feet are black shoes of the type called “Vô Ưu /無憂” (shoes not made of leather). On the toes is the character “Thuong” (Taoism).
Bộ Tiểu Phục thì cũng hàng màu xanh da trời y như Đại Phục, đầu không đội mão mà bịt khăn màu xanh da Trời, chín lớp chử nhứt.The simple form of dress is made of blue silk like the full form, without any cloak. There is no headdress, but on his head there is a blue turban with nine layers one on top of the other, like the turban of the Legislative Cardinal of the Buddhist Branch.
III.III.
CHÚ GIẢI: Đạo phục của Ngọc Đầu Sư cũng có hai bộ, một bộ Đại Phục và một bộ Tiểu Phục.The ceremonial dress of the Cardinal from the Confucianist Branch (Ngọc) also consists of a full form and a simple form.
Bộ Đại Phục toàn bằng hàng màu hồng (màu Đạo) nơi trước ngực và sau lưng có thêu sáu chữ Đại Đạo Tam Kỳ Phổ Độ bao quanh ba vòng vô vi cũng y như Thái Đầu Sư và Thượng Đầu Sư, song ngay giữa có để chữ "Ngọc", áo cũng chín dải, The full form of dress, like that of the other cardinals is red silk. In the centre of the six embroidered characters“Đại Đạo Tam Kỳ Phổ Độ / 大道三期普度”, is the character “Ngọc” (Confucianism). There are nine sashes too in this form of dress.
đầu đội Bát Quái Mạo y như của Thượng Đầu Sư song màu hồng. Chơn đi giày vô ưu màu đen, trước mũi có chữ "Ngọc".On his head is a “Bát Quái Mạo / 八卦帽” like the one worn by the Cardinal of the Taoist Branch, but it is red. On his feet are black shoes of the type called “Vô Ưu /無憂” (shoes not made of leather). On the toes is the character “Ngọc” (Confucianism).
Bộ Tiểu Phục thì cũng hàng màu hồng, y như áo Đại Phục, đầu không đội mão mà bịt khăn màu hồng chín lớp chữ Nhứt.The simple form of dress is like the full form. There is no headdress, but on his head there is a purple turban with nine layers one on top of the other, like the turban of the Cardinal of the Buddhist Branch.