ÐẠO PHỤC CỦA LỄ SANH

HIỆN TẠI TOÀN BỘ AUDIO SẼ KO THỂ KHÔI PHỤC TỰ ĐỘNG. Mọi người hãy yêu cầu ở đây, ad sẽ ưu tiên xử lý trước.
Nâng cấp VIP để xem các trang bị khóa.

CHÚ GIẢI: Đạo phục của Lễ Sanh cũng y như của Giáo Hữu toàn bằng hàng tùy theo sắc phái, đầu đội Khôi Khoa Mạo toàn bằng hàng trắng, dầu cho phái nào cũng vậy. Ngay trước trán có thêu Thiên Nhãn Thầy, bao quanh một vòng Minh Khí, Lễ Sanh không đặng phép đi giày. Description : Student-Priests have only one form of dress made of silk, like the Priests’. Their main garment varies in colour according to each Branch. They wear on their heads a “Khôi Khoa Mạo / 魁科帽” (the headdress of Confucian bachelors), with the “Divine Eye” on the front, surrounded by a single Mystic Circle / Golden Circle.Student-Priests do not wear shoes.