QUYỀN HÀNH ĐẦU SƯ

Xét thấy quảng cáo google làm chậm website nên các admin đã quyết định tắt quảng cáo google.
Nâng cấp VIP để xem các trang bị khóa.
III. QUYỀN HÀNH ĐẦU SƯIII. - POWERS OF THE CARDINALS (ĐẦU SƯ / 頭師)
PHÁP CHÁNH TRUYỀN: Đầu Sư có quyền cai trị phần Đạo và phần Đời của chư Môn Đệ "CHÍ TÔN".Divine text : The Cardinals have the right to direct the Disciples of God, Spiritually and Temporally.
CHÚ GIẢI: Đây Thầy dùng chữ "phần Đạo" và "phần Đời" đặng định quyền hành của Đầu Sư, thì là Đầu Sư có trọn quyền về phần Chánh Trị của Cửu Trùng Đài và phần luật lệ của Hiệp Thiên Đài. Vậy thì người đặng quyền thay mặt cho Giáo Tông và Hộ Pháp trước mặt nhơn sanh. Hễ thay quyền cho Giáo Tông và Hộ Pháp, tức là người của Cửu Trùng Đài và Hiệp Thiên Đài; bởi vậy buộc Đầu Sư phải tùng quyền cả hai mà hành chánh, chẳng đặng phép tự ý riêng mình mà thi thố điều chi không có lịnh của Giáo Tông và Hộ Pháp truyền dạy.Commentary : Here God uses the words “Spiritually” and “Temporally” to define the powers of the Cardinals. The Cardinals thus have full powers over the administrative part of the CỬU TRÙNG ĐÀI / 九重臺 and the Legislative part of the the Hiệp Thiên Đài / 協天臺. They thus have the right to represent the Pope (Giáo Tông / 教宗) and the Hộ Pháp /  護法 with the Brotherhood. Representatives of the Pope and the Hộ Pháp /  護法, they depend on both the CỬU TRÙNG ĐÀI / 九重臺 and the Hiệp Thiên Đài / 協天臺. For this reason the Cardinals must submit to the authority of these two Bodies in the exercise of their functions. They should do nothing of their own initiative with receiving beforehand the instructions of the Pope and the Hộ Pháp /  護法.
PHÁP CHÁNH TRUYỀN: Nó đặng quyền lập luật, song phải dâng lên cho Giáo Tông phê chuẩn.Divine text : They have the right to enact laws, but they must submit them for the approval of the Pope(Giáo Tông / 教宗).
CHÚ GIẢI: Đầu Sư đặng quyền lập luật cho phù hạp cùng sự chánh  trị của nền Đạo, thế nào cho thuận với nhơn tình và không nghịch cùng Thánh ý; mà phàm như hễ thuận nhơn tình thì hằng nghịch với Thánh ý luôn luôn, nên chi buộc Đầu Sư trước phải dâng lên cho Giáo Tông phê  chuẩn, vì Giáo Tông là người thay quyền cho Thầy, đặng điều đình chẳng cho nhơn sanh trái Thánh ý.Commentary : The Cardinals have the right to enact laws suitable for the administration of the Religion, with adaptations from the aspirations of the people and in agreement with the Divine Will. Now it still happens that what satisfies the aspirations of the people is contrary to the Divine Will. For this reason the Cardinals must submit their laws for the Pope's approval, since the Pope is the representative of God, with the task of arranging everything so that the Divine Will may not be opposed by Humanity.
PHÁP CHÁNH TRUYỀN: Luật lệ ấy lại phải xem xét một cách nghiêm nhặt, coi phải hữu ích cho nhơn sanh chăng?Divine Text : These laws must be examined in every detail, to ensure that they are truly useful to Humanity.
CHÚ GIẢI: Câu này đã chỉ rõ rằng: Phàm như Đầu Sư có lập luật lệ chi, thì luật lệ ấy buộc phải cần ích cho nhơn sanh mới đặng, nên chi Thầy có dặn:Commentary : This phrase indicates clearly that if the Cardinals enact laws, it is strictly necessary that these laws are useful to Humanity. This is the reason why God has commanded us :
"Cửu Trùng Đài và Hiệp Thiên Đài phải xem xét cho nghiêm  nhặt, điều chi không thật hữu ích cho nhơn sanh thì Đầu Sư không nên lập luật hay là phá luật".The CỬU TRÙNG ĐÀI / 九重臺 and the Hiệp Thiên Đài / 協天臺 must be alert about every detail here : if there is no recognition of any use to humanity, the Cardinals must not enact laws or repeal them.
PHÁP CHÁNH TRUYỀN: Giáo Tông buộc phải giao cho Chưởng Pháp xét nét trước khi phê chuẩn.Divine text : The Pope must convey (these laws) to the Legislative Cardinals for examination before approving them.
CHÚ GIẢI: Dầu cho luật lệ ấy đã thuận ý Giáo Tông đi nữa, thì Giáo Tông cũng không quyền phê chuẩn tức thì, nhưng buộc phải giao lại cho Chưởng Pháp xét nét trước đã.Commentary : Even if these laws fulfilled the wishes of the Pope, he could not approve them by right of office. He must entrust them to the Legislative Cardinals for examination beforehand.
Trên đã có định quyền cho Chưởng Pháp rằng: Các luật lệ chẳng đủ ba vị phê chuẩn thì luật lệ ấy không đặng phép ban hành.Earlier it was stated in the powers of the Legislative Cardinals : The laws which are not approved by all three Legislative Cardinals must not be promulgated.
Vậy thì Đầu Sư và Giáo Tông chẳng đặng thuận tình với nhau mà trái nghịch cùng Pháp Chánh Truyền, hễ đôi bên chẳng do nơi Chưởng Pháp xét nét luật lệ thì là phạm pháp: Mà hễ phạm pháp thì dầu cho bực nào cũng khó tránh qua khỏi luật Tòa Tam Giáo.Thus the Pope and the Cardinals must not agree to infringe the Constitutional Laws. If they passed laws by the Legislative Cardinals without any examination beforehand, they would commit an infringement of the law. In case of infringing the law, whatever the rank of the guilty party, he is subject to the Confessional High Court (the Tribunal of the Three Spiritual Doctrines / Tòa Tam Giáo /座三敎).
Buộc Đầu Sư phải tùng mạng lịnh của Giáo Tông truyền xuống mới đặng phép ban hành, nên Thầy nói:When He commands the Cardinals to receive the orders of the Pope before promulgating (the laws), God said:
PHÁP CHÁNH TRUYỀN: "Chúng nó phải tuân mạng lịnh Giáo Tông, làm y như luật lệ Giáo Tông truyền dạy".Divine text They must obey the orders of the Pope as if these laws came from the Pope himself.
CHÚ GIẢI: Đầu Sư chỉ có tuân mạng lịnh của Giáo Tông mà thôi, dầu cho Người, là người thay mặt cho Hiệp Thiên Đài về phần luật lệ đi nữa, thì luật lệ ấy trước đã xét nét bởi Chưởng Pháp và phê chuẩn bởi Hiệp Thiên Đài rồi, tức là luật lịnh của Hiệp Thiên Đài sẵn định vào đó.Commentary : The Cardinals only obey the orders of the Pope, although they represent the Hiệp Thiên Đài / 協天臺 as far as legislation is concerned. From the moment that a law is fully examined by the Legislative Cardinals and has received the approbation of the Hiệp Thiên Đài / 協天臺, the tacit order (for its promulgation) by the Hiệp Thiên Đài / 協天臺 is included in this formality.
PHÁP CHÁNH TRUYỀN: Như thảng luật lệ nào nghịch với sự sinh hoạt của nhơn sanh, thì chúng nó đặng cầu xin hủy bỏ.Divine text : If a law is contrary to the existing practices of the general group of adepts, they (the Cardinals) can demand its repeal.
CHÚ GIẢI: Chẳng nói là Tân Luật ngày nay mà thôi, nếu sau Tân Luật nầy mà trở nên Cựu Luật đi nữa, nếu nghịch với sự sanh hoạt của nhơn sanh thì Đầu Sư cũng đặng phép nài xin hủy bỏ.Commentary : It is not only a matter of the current New Code. Later on when the New Code will have become the Old Code, the Cardinals will still have the right, if a law is contrary to human activity, to demand its repeal.
PHÁP CHÁNH TRUYỀN: Thầy khuyên các con phải thương yêu nó giúp đỡ nó.Divine text : I advise My children to love them and help them.
CHÚ GIẢI: Thầy nhủ lời khuyên cả Hội Thánh đôi bên để mắt vào trách nhậm nặng nề của Đầu Sư mà thương yêu và giúp đỡ Người cho tròn phận sự.Commentary : God advises the Sacerdotal Council/ Hội Thánh / 會聖  to take an interest in the weighty task of the Cardinals, to love them and to help them to carry out their mission.
PHÁP CHÁNH TRUYỀN: Thầy dặn các con, như có điều chi cần yếu thì khá nài xin nơi nó.Divine text : I recommend that My children should approach them each time they have an important matter to consider.
CHÚ GIẢI: Thầy dặn cả chư Môn Đệ của Thầy, ấy là toàn cả chúng sanh, như có điều chi cần yếu thì khá nài xin nơi Đầu Sư; vì Người thay quyền cho Đạo trọn vẹn nơi thế nầy.Commentary : God recommends his disciples that is to say, all the adepts, to approach the Cardinals each time that they have a matter to decide, because they are the complete incarnation of Religion in this world.
PHÁP CHÁNH TRUYỀN: Ba chi tuy khác, chớ quyền lực như nhau.Divine text : The three Branches are different, but the powers (of the Cardinals) are the same.
CHÚ GIẢI: Ba chi của Đạo là: Nho, Lão, Thích; ba chi tuy khác mà quyền lực vẫn so đồng, bởi tùng theo Tân Luật. Ấy là một thành ba mà ba cũng như một.Commentary : The three Branches are : Confucianism, Taoism and Buddhism. These three Branches differ from each other, but comparatively speaking their powers are the same, because they depend on the New Code. This isUnity in Trinity and Trinity in Unity.
Ba vị Đầu Sư không ai lớn, không ai nhỏ, Hay(1) quyền vốn đồng quyền, Luật Lệ nào của Giáo Tông truyền xuống hay là của nhơn sanh dâng lên mà đã có Chưởng Pháp và Hiệp Thiên Đài phê chuẩn, thì dầu cho một người trong ba mà chịu vâng mạng thì Luật Lệ ấy cũng phải buộc ban hành. Hay..(1) Trừ ra khi nào ba người đồng không thể tuân mạng lịnh đặng, thì luật lệ ấy phải trả lại cho Giáo Tông; buộc Giáo Tông phải truyền xuống cho Chưởng Pháp xét nét lại nữa, Hay...(1) vì vậy mà Thầy nói:Among the three Cardinals, there is no major or minor figure (Good! / Appreciative comment by the Spiritual PopeLý), their powers are equal. A law, whether it emanates from the Pope or whether it emerges from the assembly of adepts, if it is adopted by the Legislative Cardinals and the Hiệp Thiên Đài / 協天臺, must be promulgated, even if it receives the assent of only one of the Cardinals. Only in a situation where the three Cardinals are agreed in not obeying, should the law be returned to the Pope, who will convey it to the Legislative Cardinals for a new examination. (Good!/ Appreciative comment by the Spiritual Pope Lý)). their powers are equal. For this reason God said:
PHÁP CHÁNH TRUYỀN: "Như luật lệ nào Giáo Tông đã truyền dạy mà cả ba đều ký tên không tuân mạng, thì luật lệ ấy phải trả lại cho Giáo Tông, Giáo Tông truyền lịnh cho Chưởng Pháp xét nét lại nữa".Divine text : If a law set down by the Pope is the subject of a unanimous rejection signed by the three Cardinals, it must be returned to the Pope, who will hand it back to the Legislative Cardinals for a new examination.
CHÚ GIẢI: Thầy đã nhứt định rằng: Nếu cả ba đồng ký tên không vâng mạng đặng, thì Thầy đã chắc chắn rằng luật lệ ấy quả nghịch với nhơn sanh; mà cần yếu hơn hết thì phải quyết định thế nào cho sự nghịch với nhơn sanh ấy cho có cớ hiển nhiên thì Đầu Sư mới đặng phép nghịch mạng bề trên, cầu nài bác luật. Thảng có một người trong ba mà tuân mạng lịnh đặng thì cũng chưa quyết đoán rằng luật lệ ấy đã nghịch hẳn với nhơn sanh, mà hễ nếu chưa nghịch hẳn cùng nhơn sanh thì buộc phải ban hành.Commentary : This is God's decision : if the three Cardinals convey in writing that they cannot obey, God is absolutely sure that the law is contrary to the interests of Humanity. But it is important that the Cardinals provide the obvious proof of the contradiction between the law and the interests of Humanity to justify their refusal to obey and their demand for repeal. If only one of the three Cardinals considers that he can obey, there can be no proclamation that the law is contrary to the interests of Humanity and if this is so, then the law must be promulgated.
Quyền hành ấy, nghiêm khắc nầy, nghĩ ra cũng quá đáng; vì Thánh ý muốn cho cả ba phải hiệp một mà thôi. Hay...(1).In the light of such a power, such a restriction seems rather severe, but the Divine Will demands that the three Cardinals act as one. (Good! / Appreciative comment by the Spiritual Pope Lý)
PHÁP CHÁNH TRUYỀN: Chúng nó có ba cái ấn riêng nhau; mỗi tờ giấy chi chi phải có ấn mới thi hành, nghe à!Divine Text : They are endowed with the three seals, one for each; for the validity of any document it must have the imprint of the seals. (You understand clearly!)
CHÚ GIẢI: Ba ấn ấy là: Thái, Thượng, Ngọc; mỗi tờ giấy chi hễ định thi hành thì buộc phải có đủ ba ấn Đầu Sư mới đặng.Commentary : These three seals belong to Buddhism, Taoism and Confucianism. All executive orders must have the imprint of the three seals of the Cardinals.
Trước khi Đầu Sư lãnh quyền chấp chánh buộc người phải lập minh thệ nơi Tòa Thánh, hằng giữ dạ vô tư hành đạo, y như Chức Sắc Hiệp Thiên Đài đã lập thệ.Before the Cardinals undertake their functions, they must swear to the Holy See that they will maintain an attitude of impartiality when they carry out their functions, just like the dignitaries of the Hiệp Thiên Đài / 協天臺 who have given their oath.
QUYỀN THỐNG NHỨT: Khi minh thệ rồi, Đầu Sư đặng cầm quyền luôn cả và Chánh Trị cùng Luật Lệ .United powers. After taking the oath, the Cardinals are empowered to exercise both the office of Administrator and the office of Legislator.
Nhờ quyền lớn lao này; Đầu Sư sẽ có đủ thệ lực mà ngăn ngừa tà quyền hại Đạo. Thảng gặp cơn nguy biến mà ba Chánh Phối Sư không đủ sức chống ngăn, thì Đầu Sư đặng dùng quyền thống nhứt ấy mà điều khiển Hội Thánh. Cả Chức Sắc Cửu Trùng Đài và Hiệp Thiên Đài phải phục mạng, dầu cho Giáo Tông và Hộ Pháp cũng phải vậy. Hay...(1).Though these wider powers, the Cardinals use all necessary means to prevent Heresy from compromising Orthodoxy. In a dangerous situation, if the three Principal Archbishops are powerless to face up to this, the Cardinals are authorised to make use of these unified powers to direct the Sacerdotal / Hội Thánh / 會聖 . All the dignitaries of the CỬU TRÙNG ĐÀI / 九重臺 and the Hiệp Thiên Đài / 協天臺 must accede to their authority, even the Pope and the Hộ Pháp /  護法 (Good!)

(1)  Ấy là lời khen của Đức Lý Giáo Tông.