Đàm thoại Tiếng Anh về các phòng ban

Xin mời mọi người tham gia khảo sát sử dụng tính năng VIP, chỉ trả lời 1 câu hỏi nhận giảm giá 50% khi đăng ký VIP. Nhấn vào đây để tham gia khảo sát.
  • Có nhiều bạn đã tham gia khảo sát nhưng chưa đăng ký VIP, đăng ký VIP gấp để mình + thêm thời gian cho mọi người nha.
Nâng cấp VIP để xem các trang bị khóa và không có quảng cáo.

Employee (M): Good morning, ma’am. Welcome to the Human Resources department.
Visitor (W): Hello. I read your recruitment brochure. I want to inquire about working here.
Employee: Well, we have several vacancies. Which department do you want to apply for?
Visitor: I want to apply to the marketing department.
Employee: Okay, sure. We have a vacancy there at the moment.
Visitor: Great! What’s the next step?
Employee: Leave a copy of your resume. The marketing manager looks over them every Friday.
Visitor: Okay, here you are. Thank you very much.

Track 23