Đàm thoại Tiếng Anh về gọi điện thoại

HIỆN TẠI TOÀN BỘ AUDIO SẼ KO THỂ KHÔI PHỤC TỰ ĐỘNG. Mọi người hãy yêu cầu ở đây, ad sẽ ưu tiên xử lý trước.
Nâng cấp VIP để xem các trang bị khóa.

Secretary (M): Hello. Digby and Son. Tim speaking. How can I help you?
Caller (W): Hello. May I please speak with Mr. Davis?
Secretary: I’m afraid he’s unavailable. Can I take a message?
Caller: Yes, please. My name is Kate Bailey.
Secretary: Okay and where can Mr. Davis contact you?
Caller: My phone number is 958-3278.
Secretary: All right, Ms. Bailey. What is the call regarding?
Caller: I want to discuss the Groton account.
Secretary: Okay. I will give Mr. Davis the message. Good bye.

Track 19