Đàm thoại Tiếng Anh về fax dữ liệu

HIỆN TẠI TOÀN BỘ AUDIO SẼ KO THỂ KHÔI PHỤC TỰ ĐỘNG. Mọi người hãy yêu cầu ở đây, ad sẽ ưu tiên xử lý trước.
Nâng cấp VIP để xem các trang bị khóa.


Employer (M): Good morning, Ms. Daniels. How are you today? Quản lý (M): Chào buổi sáng, cô Daniels. Hôm nay cô thế nào?
Secretary(F): I'm fine, thank you. What can I do for you this morning? Thư ký (F): Tôi khỏe, cảm ơn ông. Tôi có thể làm gì cho ông sáng nay?
Employer: Please fax this document over to Mr. Rane at the Clency Law Firm. Quản lý: Vui lòng fax tài liệu này cho ông Rane, Công ty Luật Clency.
Secretary: Do I need to type up a cover letter? Thư ký: Tôi có cần viết thư giới thiệu không?
Employer: No, that's not necessary. Quản lý: Không, điều đó không cần thiết.
Secretary: Okay. Do you have the fax number for the Clency Law Firm? Thư ký: Vâng. Ông có số fax của Công ty Luật Clency không?
Employer: No, I don't actually. Please call them and ask their secretary. Quản lý: Không, tôi thực sự không có. Hãy gọi hỏi thư ký của họ.
Secretary: Okay. Consider it done. Thư ký: Vâng. Tôi sẽ làm ngay.