Đàm thoại Tiếng Anh về lịch làm việc

HIỆN TẠI TOÀN BỘ AUDIO SẼ KO THỂ KHÔI PHỤC TỰ ĐỘNG. Mọi người hãy yêu cầu ở đây, ad sẽ ưu tiên xử lý trước.
Nâng cấp VIP để xem các trang bị khóa.

Office worker: Hello. You’re new here, aren’t you?
Secretary: Yes, today’s my first day. I’m Kate.
Office worker: Hi Kate, I’m Alex. How do you like working here so far?
Secretary: It’s great, but I am confused about a few things.
Office worker: Such as?
Secretary: I’m wondering, do we get a break during the day?
Office worker: Yes, there’s actually two. One in the morning and one in the afternoon.
Secretary: Also, can you tell me when the lunch hour is?
Office Worker: It’s from 12:00 until 1:00.
Secretary: That’s good to know, thanks.