Đàm thoại Tiếng Anh về chuẩn bị việc đi công tác

Xin mời mọi người tham gia khảo sát sử dụng tính năng VIP, chỉ trả lời 1 câu hỏi nhận giảm giá 50% khi đăng ký VIP. Nhấn vào đây để tham gia khảo sát.
  • Có nhiều bạn đã tham gia khảo sát nhưng chưa đăng ký VIP, đăng ký VIP gấp để mình + thêm thời gian cho mọi người nha.
Nâng cấp VIP để xem các trang bị khóa và không có quảng cáo.

Employee (W): Welcome to International United Airlines. How can I help you today?
Passenger (M): I need to check in for flight number 456.
Employee: I can take care of that. Do you have the confirmation number on you?
Passenger: I do. It’s an e-ticket, confirmation number 12734.
Employee: Okay, Mr. Smith, I have your reservation pulled up. We have you leaving here today at 10:00 for Spain and returning on Wednesday. Is that correct?
Passenger: Yes, that’s it.
Employee: Excellent. May I see your passport, please?
Passenger: Certainly. Here you go.
Employee: Thank you. Now, would you prefer a window or an aisle seat?
Passenger: Aisle, please. Is the flight scheduled to leave on time?
Employee: It is. The flight will begin boarding at 9:15. Gate 6, in Terminal 4. Here’s your boarding pass.
Passenger: Great, thanks.