Đàm thoại Tiếng Anh về đồ thị và biểu đồ

Xin mời mọi người tham gia khảo sát sử dụng tính năng VIP, chỉ trả lời 1 câu hỏi nhận giảm giá 50% khi đăng ký VIP. Nhấn vào đây để tham gia khảo sát.
  • Có nhiều bạn đã tham gia khảo sát nhưng chưa đăng ký VIP, đăng ký VIP gấp để mình + thêm thời gian cho mọi người nha.
Nâng cấp VIP để xem các trang bị khóa và không có quảng cáo.

Employee (M): Are you busy, Ellen?
Supervisor (F): Yes, but I’ve got a minute or two to talk Matt. What’s up?
Employee: I’m trying to show the increase in our sales this year and I don’t know which chart to use.
Supervisor: How about a bar graph?
Employee: Well, I don’t know. I think a bar graph is better for making comparisons.
Supervisor: Hmm … a line graph, then? It’s simple to make and easy for people to understand.
Employee: You’re probably right. Thanks for the help.
Supervisor: My pleasure.

Track 31