Đàm thoại Tiếng Anh về máy móc văn phòng

HIỆN TẠI TOÀN BỘ AUDIO SẼ KO THỂ KHÔI PHỤC TỰ ĐỘNG. Mọi người hãy yêu cầu ở đây, ad sẽ ưu tiên xử lý trước.
Nâng cấp VIP để xem các trang bị khóa.


Clerk (M): Good afternoon, madam. Welcome to Office Supplies Incorporated. Thư ký (M): Xin chào bà. Chào mừng bà đến với Cửa hàng đồ dùng văn phòng hợp nhất.
Can I help you find something? Tôi có thể giúp bà tìm gì không?
Business Owner (W): Thank you. I'm looking for a combination printer and copier. Chủ doanh nghiệp (W): Xin cảm ơn. Tôi đang tìm kiếm một máy in và máy photocopy kết hợp.
Clerk: We have those. But have you considered a four-in-one printer? Thư ký: Chúng tôi có những thứ đó. Nhưng bà đã xem qua một máy in bốn trong một chưa ạ?
Business Owner: A four-in-one? What else does it have? Chủ doanh nghiệp: Bốn trong một? Nó có gì khác?
Clerk: A fax machine and scanner. And it costs about as much as a printer. Thư ký: Một máy fax và máy quét. Và nó có giá tương đương với một máy in.
Business Owner: Is it easy to operate? Chủ doanh nghiệp: Nó dễ vận hành không?
Clerk: Yes, very. Plus, it doesn't take up much space. Thư ký: Có, rất dễ ạ. Thêm vào đó, nó không chiếm nhiều không gian.
Business Owner: That sounds perfect. Chủ doanh nghiệp: Nghe thật hoàn hảo.