Đàm thoại Tiếng Anh về trả lời điện thoại

Xét thấy quảng cáo google làm chậm website nên các admin đã quyết định tắt quảng cáo google.
Nâng cấp VIP để xem các trang bị khóa.

Secretary (M): Good morning. Smith-Owen, how can I help you?
Caller (W): Good morning. Could I speak to Brian Owen, please?
Secretary: Who’s calling please?
Caller: Mary Sullivan.
Secretary: I’m afraid Mr. Owen is on the other line, ma’am.
Would you like me to put you on hold. Or would you prefer to leave a message?
Caller: I need to speak to him urgently. I’ll hold.
Secretary: Okay, ma’am. I’ll connect you as soon as possible. I’m putting you on hold now.
Caller: No problem. Thank you.