Đàm thoại Tiếng Anh về trả lời điện thoại

Xin mời mọi người tham gia khảo sát sử dụng tính năng VIP, chỉ trả lời 1 câu hỏi nhận giảm giá 50% khi đăng ký VIP. Nhấn vào đây để tham gia khảo sát.
Nâng cấp VIP để xem các trang bị khóa và không có quảng cáo.

Secretary (M): Good morning. Smith-Owen, how can I help you?
Caller (W): Good morning. Could I speak to Brian Owen, please?
Secretary: Who’s calling please?
Caller: Mary Sullivan.
Secretary: I’m afraid Mr. Owen is on the other line, ma’am.
Would you like me to put you on hold. Or would you prefer to leave a message?
Caller: I need to speak to him urgently. I’ll hold.
Secretary: Okay, ma’am. I’ll connect you as soon as possible. I’m putting you on hold now.
Caller: No problem. Thank you.