1. Đàm thoại Tiếng Anh về văn phòng phẩm

HIỆN TẠI TOÀN BỘ AUDIO SẼ KO THỂ KHÔI PHỤC TỰ ĐỘNG. Mọi người hãy yêu cầu ở đây, ad sẽ ưu tiên xử lý trước.
Nâng cấp VIP để xem các trang bị khóa.

Who’s In Charge of the Supplies?
By Polly Evans
Some businesses let employees order their own supplies. But this is a bad idea.
Why? After all, employees need pens, tape and folders to do their jobs. But businesses lose money this way. It is better to have one person in charge of purchasing supplies.
On a set date every month, employees give the person in charge lists of what they need. Then, he or she places an order for staples, paperclips, correction fluid and other necessary items. Everything arrives at the same time. This saves money on shipping charges. Also, many office supply stores give discounts for larger orders.

A: Thank you for calling Speedy's Office Supply store. How can I help you? A: Cảm ơn Anh/Chị đã gọi đến cửa hàng văn phòng phẩm của Speedy. Làm thế nào để em giúp Anh/Chị ạ?
B: I want to place an order for some supplies, please. B: Tôi muốn đặt mua một số vật dụng ạ.
A: Great. What do you need today? A: Tuyệt vời. Hôm nay Anh cần mua gì?
B: I need twenty boxes of pens with black ink. Then I want ten boxes of staples.B: Tôi cần hai mươi hộp bút mực đen. Và, tôi muốn mười hộp ghim dập (kim bấm).
A: Is there anything else? A: Còn gì nữa không ạ?
B: Yes, I also need five bottles of correction fluid. Oh and fifty folders. They need to be red. B: Vâng, tôi cũng cần năm chai bút xóa. Ồ và năm mươi bìa kẹp tài liệu. Cần loại có màu đỏ.
A: Ok! Got it. The total comes to $70. We're having a sale on paperclips. Ten boxes for three dollars. Are you interested? A: Dạ, vâng ạ. Tổng cộng là $ 70. Bên em đang có một đợt giảm giá kẹp giấy. Mười hộp, ba đô. Anh có muốn mua không ạ?
B: No, thanks. Let me give you the delivery address for the order. B: Không, cảm ơn. Để tôi cung cấp cho bạn địa chỉ giao hàng.