Đàm thoại Tiếng Anh về sách tham khảo

Xét thấy quảng cáo google làm chậm website nên các admin đã quyết định tắt quảng cáo google.
Nâng cấp VIP để xem các trang bị khóa.


Employee 1 (W): Hi Joe, do you have a moment? Nhân viên 1 (W): Hi Joe, cậu có rãnh không?
Employee 2 (M): Sure, what do you need? . Nhân viên 2 (M): Chắc chắn rồi, cậu cần gì? .
Employee 1: I need to find out about our new product line. Nhân viên 1: Tớ cần tìm hiểu về dòng sản phẩm mới của chúng ta.
Employee 2: Just go to the reference library on the second floor. Nhân viên 2: Chỉ cần đến thư viện tham khảo ở tầng hai.
The company catalogues are on your left. Danh mục công ty ở bên trái cậu.
Employee 1: And the databases are up there, too? Nhân viên 1: Và cơ sở dữ liệu cũng ở trên đó?
Employee 2: Yeah, they're next to the catalogues. Nhân viên 2: Ừ, bên cạnh các cuốn catalogue.
What are you working on, anyway? À, mà cậu đang làm gì thế?
Employee 1: I'm just gathering information for Mr. Smith. Nhân viên 1: Tớ chỉ đang thu thập thông tin cho ông Smith.
Thanks for the help. Cảm ơn đã giúp đỡ.
Employee 2: My pleasure. Nhân viên 2: Không có gì.