Đàm thoại Tiếng Anh về sách tham khảo

Nâng cấp VIP để xem các trang bị khóa và không có quảng cáo.


Employee 1 (W): Hi Joe, do you have a moment?Nhân viên 1 (W): Hi Joe, cậu có rãnh không?
Employee 2 (M): Sure, what do you need? .Nhân viên 2 (M): Chắc chắn rồi, cậu cần gì? .
Employee 1: I need to find out about our new product line.Nhân viên 1: Tớ cần tìm hiểu về dòng sản phẩm mới của chúng ta.
Employee 2: Just go to the reference library on the second floor.Nhân viên 2: Chỉ cần đến thư viện tham khảo ở tầng hai.
The company catalogues are on your left.Danh mục công ty ở bên trái cậu.
Employee 1: And the databases are up there, too?Nhân viên 1: Và cơ sở dữ liệu cũng ở trên đó?
Employee 2: Yeah, they're next to the catalogues.Nhân viên 2: Ừ, bên cạnh các cuốn catalogue.
What are you working on, anyway?À, mà cậu đang làm gì thế?
Employee 1: I'm just gathering information for Mr. Smith.Nhân viên 1: Tớ chỉ đang thu thập thông tin cho ông Smith.
Thanks for the help.Cảm ơn đã giúp đỡ.
Employee 2: My pleasure.Nhân viên 2: Không có gì.
  • 2
    Shares