Đàm thoại Tiếng Anh về sách tham khảo

HIỆN TẠI TOÀN BỘ AUDIO SẼ KO THỂ KHÔI PHỤC TỰ ĐỘNG. Mọi người hãy yêu cầu ở đây, ad sẽ ưu tiên xử lý trước.
Nâng cấp VIP để xem các trang bị khóa.


Employee 1 (W): Hi Joe, do you have a moment? Nhân viên 1 (W): Hi Joe, cậu có rãnh không?
Employee 2 (M): Sure, what do you need? . Nhân viên 2 (M): Chắc chắn rồi, cậu cần gì? .
Employee 1: I need to find out about our new product line. Nhân viên 1: Tớ cần tìm hiểu về dòng sản phẩm mới của chúng ta.
Employee 2: Just go to the reference library on the second floor. Nhân viên 2: Chỉ cần đến thư viện tham khảo ở tầng hai.
The company catalogues are on your left. Danh mục công ty ở bên trái cậu.
Employee 1: And the databases are up there, too? Nhân viên 1: Và cơ sở dữ liệu cũng ở trên đó?
Employee 2: Yeah, they're next to the catalogues. Nhân viên 2: Ừ, bên cạnh các cuốn catalogue.
What are you working on, anyway? À, mà cậu đang làm gì thế?
Employee 1: I'm just gathering information for Mr. Smith. Nhân viên 1: Tớ chỉ đang thu thập thông tin cho ông Smith.
Thanks for the help. Cảm ơn đã giúp đỡ.
Employee 2: My pleasure. Nhân viên 2: Không có gì.