Đàm thoại Tiếng Anh về đặt cuộc hẹn

Xin mời mọi người tham gia khảo sát sử dụng tính năng VIP, chỉ trả lời 1 câu hỏi nhận giảm giá 50% khi đăng ký VIP. Nhấn vào đây để tham gia khảo sát.
  • Có nhiều bạn đã tham gia khảo sát nhưng chưa đăng ký VIP, đăng ký VIP gấp để mình + thêm thời gian cho mọi người nha.
Nâng cấp VIP để xem các trang bị khóa và không có quảng cáo.

Business Owner (M): Hello. Gerald Brown speaking.
Secretary (W): Good morning, Mr. Brown. This is Angela from Berkley’s.
Business Owner: Oh, hello. How can I help you?
Secretary: I’m Mr. Fisher’s personal assistant. I’m calling to arrange an appointment with you and Mr. Fisher. Is Friday okay for you?
Business Owner: Let me check. Yes, Friday is fine. At what time?
Secretary: Can you meet at 12:30 for lunch. Do you know Maggiano’s Restaurant?
Business Owner: Yes, I do. That sounds fine.
Secretary: Okay. So, you and Mr. Fisher are meeting on
Friday at 12:30 at Maggiano’s.

Track 27