Đàm thoại Tiếng Anh về thư từ thương mại

Xin mời mọi người tham gia khảo sát sử dụng tính năng VIP, chỉ trả lời 1 câu hỏi nhận giảm giá 50% khi đăng ký VIP. Nhấn vào đây để tham gia khảo sát.
  • Có nhiều bạn đã tham gia khảo sát nhưng chưa đăng ký VIP, đăng ký VIP gấp để mình + thêm thời gian cho mọi người nha.
Nâng cấp VIP để xem các trang bị khóa và không có quảng cáo.

Personal Assistant (M): You wanted to see me, Ms. Miller?
Supervisor (W): Yes, Charles. Please write a letter to one of our clients about our new product line.
Personal Assistant: Okay, Ms. Miller. What is the recipient’s address?
Supervisor: It’s right here on this piece of paper.
Personal Assistant: Thanks. And what name do I put in the salutation?
Supervisor: Mr. O’Conner. Close the letter with ‘Sincerely
Yours’. Then bring it to me for my signature.
Personal Assistant: All right. Is there anything else?
Supervisor: Yes. Please enclose our new product catalogue with the letter.

Track 29