Đàm thoại Tiếng Anh về phẩm chất nhân viên

Xin mời mọi người tham gia khảo sát sử dụng tính năng VIP, chỉ trả lời 1 câu hỏi nhận giảm giá 50% khi đăng ký VIP. Nhấn vào đây để tham gia khảo sát.
  • Có nhiều bạn đã tham gia khảo sát nhưng chưa đăng ký VIP, đăng ký VIP gấp để mình + thêm thời gian cho mọi người nha.
Nâng cấp VIP để xem các trang bị khóa và không có quảng cáo.

Interviewer (F): Good morning, Carl. Please have a seat.
My name’s Janet Freeman. I’m the HR manager.
Applicant (M): Nice to meet you, Ms. Freeman.
Interviewer: I have your application form here. I see that you have some office experience.
Applicant: Yes, I have three years’ experience.
Interviewer: Are you a qualified PA?
Applicant: No, I’m not. But I’m familiar with office software, and I’m very organized.
Interviewer: Do you have a good telephone manner?
Applicant: Yes, I’m always friendly and polite to customers on the phone.