Đàm thoại Tiếng Anh về phẩm chất nhân viên

HIỆN TẠI TOÀN BỘ AUDIO SẼ KO THỂ KHÔI PHỤC TỰ ĐỘNG. Mọi người hãy yêu cầu ở đây, ad sẽ ưu tiên xử lý trước.
Nâng cấp VIP để xem các trang bị khóa.

Interviewer (F): Good morning, Carl. Please have a seat.
My name’s Janet Freeman. I’m the HR manager.
Applicant (M): Nice to meet you, Ms. Freeman.
Interviewer: I have your application form here. I see that you have some office experience.
Applicant: Yes, I have three years’ experience.
Interviewer: Are you a qualified PA?
Applicant: No, I’m not. But I’m familiar with office software, and I’m very organized.
Interviewer: Do you have a good telephone manner?
Applicant: Yes, I’m always friendly and polite to customers on the phone.